Commit 1f254eb5 authored by Jovan Naumovski's avatar Jovan Naumovski

2008-09-25 Jovan Naumovski <jovanna@svn.gnome.org> *mk.po: Updated Macedonian translation.

svn path=/trunk/; revision=5122
parent ff3a4ac6
2008-09-25 Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>
* mk.po: Updated Macedonian translation.
2008-09-25 Takeshi AIHANA <takeshi.aihana@gmail.com>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
# translation of gnome-session.HEAD.po to Macedonian
# translation of gnome-session.HEAD.mk.po to Macedonian
# Copyright (C) 2002, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Ivan Stojmirov<stojmir@linux.net.mk>, 2002.
# Arangel Angov <ufo@linux.net.mk>, 2006, 2008.
# Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>, 2006, 2007.
# Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>, 2006, 2007, 2008.
# Arangel Angov <arangel@linux.net.mk>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session.HEAD\n"
"Project-Id-Version: gnome-session.HEAD.mk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-15 22:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-25 15:27+0200\n"
"Last-Translator: Arangel Angov <ufo@linux.net.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <ossm-members@hedona.on.net.mk>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-03 23:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-25 18:28+0200\n"
"Last-Translator: Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= n==1 || n%10==1 ? 0 : 1\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:126
msgid "Select Command"
msgstr "Изнерете команда"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:187
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Додај програма за подигнување"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:191
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Уреди програма за подигнување"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:132
msgid "No description"
msgstr "Нема опис"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:977
msgid "The name of the startup program cannot be empty"
msgstr "Името на startup командата не смее да биде празно"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:981
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Startup командата не смее да биде празна"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:987
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Startup командата не е валидна"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1291
msgid "Enabled"
msgstr "Овозможено"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1304
msgid "Icon"
msgstr "Икона"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1315
msgid "Program"
msgstr "Програма"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1464
#: ../data/session-properties.glade.h:6
msgid "Sessions Preferences"
msgstr "Преференци за сесијата"
#: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:501
msgid "Version of this application"
msgstr "Верзија на апликацијата"
#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.c:47
msgid ""
"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
......@@ -31,6 +80,26 @@ msgstr ""
"пакетот е инсталиран. Вашата сесија се стартуваше без поддршка за помошни "
"технологии."
#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.desktop.in.in.in.h:1
msgid "AT SPI Registry Wrapper"
msgstr "AT SPI обвиткувач на регистри"
#: ../compat/gnome-keyring-daemon-wrapper.desktop.in.in.in.h:1
msgid "GNOME Keyring Daemon Wrapper"
msgstr "Обвивка на демонот за приврзоци на GNOME "
#: ../compat/gnome-settings-daemon-helper.desktop.in.in.in.h:1
msgid "GNOME Settings Daemon Helper"
msgstr "Помагач за демонот за поставување на GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Оваа сесија Ве најавува во GNOME"
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Default session"
msgstr "Стандардна сесија"
......@@ -65,12 +134,11 @@ msgid ""
"component from the session, and the session manager will automatically add "
"the required components back to the session if they do get removed."
msgstr ""
"Листа на компоненти кои што се потребни како дел од сесијата. (Секој "
"елемент именува клуч под „desktop/gnome/session/required-components“.) "
"Преференците за сесиите обично не им дозволуваат на корисниците да "
"отстрануваат потребни компоненти од сесијата и менаџерот за сесии "
"автоматски ги додава компонентите назад во сесијата ако истите бидат "
"отстранети."
"Листа на компоненти кои што се потребни како дел од сесијата. (Секој елемент "
"именува клуч под „desktop/gnome/session/required-components“.) Преференците "
"за сесиите обично не им дозволуваат на корисниците да отстрануваат потребни "
"компоненти од сесијата и менаџерот за сесии автоматски ги додава "
"компонентите назад во сесијата ако истите бидат отстранети."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:7
msgid "Logout prompt"
......@@ -108,38 +176,30 @@ msgstr "Прикажи го поздравниот екран при старт
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:15
msgid ""
"The Window manager that gnome-session will start. Valid values are \"metacity"
"\" and \"compiz\"."
msgstr ""
"Менаџерот за прозорци кој што ќе го подигне gnome-session. Валидни вредности се "
" metacity и compiz."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:16
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Менаџерот за датотеки нуди икони за работната површина и ви дозволува "
"да работите со Вашите зачувани датотеки."
"Менаџерот за датотеки нуди икони за работната површина и ви дозволува да "
"работите со Вашите зачувани датотеки."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:17
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:16
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Панелот нуди лента на врвот и дното на екранот која што содржи "
"менија, листа со прозорци, икони за статус, часовник итн."
"Панелот нуди лента на врвот и дното на екранот која што содржи менија, листа "
"со прозорци, икони за статус, часовник итн."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:18
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:17
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Менаџерот за прозорци е програма која што ја исцртува лентата со насловот "
"и границите околу прозорците, и дозволува да го поместувата и да им ја "
"Менаџерот за прозорци е програма која што ја исцртува лентата со насловот и "
"границите околу прозорците, и дозволува да го поместувата и да им ја "
"менувате големината на прозорците."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:19
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:18
msgid ""
"This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
"directories and image names are valid values. Changing this value will "
......@@ -150,7 +210,7 @@ msgstr ""
"Доколку ја промените оваа вредност, промените ќе се одразат при наредното "
"најавување."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:20
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:19
msgid ""
"This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values "
"are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and "
......@@ -160,21 +220,22 @@ msgstr ""
"вредностисе „одјава“ за одјава, „исклучи“ за исклучување на системот и "
"„рестартирај“ за рестартирање на системот."
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:21
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:20 ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Менаџер за прозорци"
#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:22
msgid "Window Manager to start"
msgstr "Менаџер за прозорци"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Некои програми сè уште работат:</b>"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Оваа сесија Ве најавува во GNOME"
#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:2
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:628
msgid ""
"Waiting for program to finish. Interrupting program may cause you to lose "
"work."
msgstr ""
"Чекам да се затвори програмата. Прекинувањето може да предизвика загуба на "
"податоци."
#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Configure your sessions"
......@@ -204,11 +265,6 @@ msgstr "Ко_ментар:"
msgid "Options"
msgstr "Опции"
#: ../data/session-properties.glade.h:6
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1462
msgid "Sessions Preferences"
msgstr "Преференци за сесијата"
#: ../data/session-properties.glade.h:7
msgid "Startup Programs"
msgstr "Програми за подигнување"
......@@ -225,23 +281,6 @@ msgstr "_Име:"
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Запамти ги апликациите кои што работат"
#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Некои програми сè уште работат:</b>"
#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:2
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:628
msgid ""
"Waiting for program to finish. Interrupting program may cause you to lose "
"work."
msgstr ""
"Чекам да се затвори програмата. Прекинувањето може да предизвика "
"загуба на податоци."
#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:3
msgid "gtk-cancel"
msgstr "gtk-cancel"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
......@@ -252,29 +291,29 @@ msgstr "Датотеката не е валидна .desktop датотека"
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Непозната верзија на датотека за работната површина %s"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:961
#: ../egg/eggdesktopfile.c:962
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Подигнувам %s"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1095
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1096
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Апликацијата не прифаќа документи на командната линија"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1163
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1164
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Непозната опција за извршување: %d"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1370
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1372
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Не можам да ја префрлам адресата за документот во запис на работната површина со "
"Тип=Врска"
"Не можам да ја префрлам адресата за документот во запис на работната "
"површина со Тип=Врска"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1389
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1391
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Предметот не може да се изврши"
......@@ -346,8 +385,8 @@ msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Чекам да завршат програми. Прекинувањето на овие програми може "
"да предизвика загуба на податоци."
"Чекам да завршат програми. Прекинувањето на овие програми може да "
"предизвика загуба на податоци."
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:860
msgid "Switch User Anyway"
......@@ -449,11 +488,11 @@ msgstr "_Рестартирај"
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Исклучи"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:923 ../gnome-session/gsm-manager.c:1523
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:923 ../gnome-session/gsm-manager.c:1539
msgid "Not responding"
msgstr "Не реагира"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:953
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:975
msgid "This program is blocking log out."
msgstr "Оваа програма ја блокира одјавата."
......@@ -469,97 +508,82 @@ msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Не можам да креирак socket за ICE: %s"
#. Oh well, no X for you!
#: ../gnome-session/gsm-util.c:138
#: ../gnome-session/gsm-util.c:139
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable connect to the X server)"
msgstr "Не успеав да ја започнам сесијата за најава (и не успеав да се поврзам за X серверот)"
msgstr ""
"Не успеав да ја започнам сесијата за најава (и не успеав да се поврзам за X "
"серверот)"
#: ../gnome-session/main.c:61
#: ../gnome-session/main.c:497
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Запиши врз стандардните директориуми за автоматско стартување"
#: ../gnome-session/main.c:62
#: ../gnome-session/main.c:498
msgid "GConf key used to lookup default session"
msgstr "GConf клучот кој се користи за барање на стандардна сесија"
#: ../gnome-session/main.c:499
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Вклучи код за дебагирање"
#: ../gnome-session/main.c:63
#: ../gnome-session/main.c:500
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Не вчитувај апликации одредени од корисникот"
#: ../gnome-session/main.c:64 ../capplet/main.c:37
msgid "Version of this application"
msgstr "Верзија на апликацијата"
#: ../gnome-session/main.c:415
#: ../gnome-session/main.c:521
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr "- Менаџер за сесии за GNOME"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:130
msgid "Select Command"
msgstr "Изнерете команда"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:174
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Додај програма за подигнување"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:178
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Уреди програма за подигнување"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:131
msgid "No description"
msgstr "Нема опис"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:974
msgid "The name of the startup program cannot be empty"
msgstr "Името на startup командата не смее да биде празно"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:978
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Startup командата не смее да биде празна"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:984
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Startup командата не е валидна"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1288
msgid "Enabled"
msgstr "Овозможено"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1301
msgid "Icon"
msgstr "Икона"
#: ../splash/gnome-session-splash.c:291
msgid "- GNOME Splash Screen"
msgstr "- Поздравен екран за GNOME"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1312
msgid "Program"
msgstr "Програма"
#: ../splash/gnome-session-splash.desktop.in.in.in.h:1
msgid "GNOME Splash Screen"
msgstr "Поздравен екран за GNOME"
#: ../tools/gnome-session-save.c:52
#: ../tools/gnome-session-save.c:65
msgid "Set the current session name"
msgstr "Постави го името на тековната сесија"
#: ../tools/gnome-session-save.c:52
#: ../tools/gnome-session-save.c:65
msgid "NAME"
msgstr "NAME"
#: ../tools/gnome-session-save.c:53
#: ../tools/gnome-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Одјава"
#: ../tools/gnome-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Одјави се со игнорирање на сите постоечки инхибитори"
#: ../tools/gnome-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Покажи дијалог за одјавување"
#: ../tools/gnome-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Покажи дијалог за исклучување"
#: ../tools/gnome-session-save.c:70
msgid "Kill session"
msgstr "Отстрани сесија"
#: ../tools/gnome-session-save.c:54
#: ../tools/gnome-session-save.c:71
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Користи дијалог полиња за грешки"
#: ../tools/gnome-session-save.c:55
#: ../tools/gnome-session-save.c:72
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Не барај потврда"
#: ../tools/gnome-session-save.c:119 ../tools/gnome-session-save.c:125
#: ../tools/gnome-session-save.c:168 ../tools/gnome-session-save.c:174
#: ../tools/gnome-session-save.c:120 ../tools/gnome-session-save.c:130
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Не може да се приклучи на менаџерот за сесии."
#: ../splash/gnome-session-splash.c:281
msgid "- GNOME Splash Screen"
msgstr "- Поздравен екран за GNOME"
#: ../tools/gnome-session-save.c:273
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Програмата се повика со конфлитни опции"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment