Commit 11c7b983 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Updated Kazakh translation

parent 05141701
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-14 08:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-14 20:05+0600\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-07 22:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-08 13:59+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
......@@ -31,23 +31,18 @@ msgstr "Бұл элемент сізге сақталып тұрған сесс
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Бұл сессия арқылы GNOME-ға кіресіз"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "Xorg негізіндегі GNOME"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "GNOME жалған сессиясы"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "Wayland негізіндегі GNOME"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Бұл сессия арқылы Wayland негізіндегі GNOME ішіне кіресіз"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Таңдауыңызша сесия"
......@@ -140,7 +135,7 @@ msgstr ""
msgid "_Log Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:242
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:281
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Жөндеу кодын іске қосу"
......@@ -152,7 +147,7 @@ msgstr "Жүйеден шығуды рұқсат ету"
msgid "Show extension warning"
msgstr "Кеңейту ескертуін көрсету"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1245 ../gnome-session/gsm-manager.c:1890
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1262 ../gnome-session/gsm-manager.c:1908
msgid "Not responding"
msgstr "Жауап бермейді"
......@@ -183,40 +178,40 @@ msgstr "Жаңа клиенттік байланысын тайдыру, өйт
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "ICE тындаушы сокетін жасау мүмкін емес: %s"
#: ../gnome-session/main.c:240
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Стандартты іске қосылу бумалардың орнына басқаларды қолдану"
#: ../gnome-session/main.c:240
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "АВТОІСКЕҚОСЫЛУ_БУМАСЫ"
#: ../gnome-session/main.c:241
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "Session to use"
msgstr "Қолдану үшін сессия"
#: ../gnome-session/main.c:241
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "СЕССИЯ_АТЫ"
#: ../gnome-session/main.c:243
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Пайдаланушыға тән қолданбаларды жөнелтпеу"
#: ../gnome-session/main.c:244
#: ../gnome-session/main.c:283
msgid "Version of this application"
msgstr "Осы қолданбаның нұсқасы"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:246
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Сынау үшін \"fail whale\" сұхбатын көрсету"
#: ../gnome-session/main.c:247
#: ../gnome-session/main.c:286
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Құрылғылық үдетуді тексеруді сөндіру"
#: ../gnome-session/main.c:261
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - GNOME сессиялар басқарушысы"
......@@ -291,34 +286,37 @@ msgstr "Сессия атауында ‘/’ таңбасы болмауы ти
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "‘%s’ атауы бар сессия бар болып тұр"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Жүйеден шығу"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Сөндіру"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Қайта қосу"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Кез-келген бар болып тұрған ингибиторларды елемеу"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Пайдаланушы растауын сұрамау"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
#: ../tools/gnome-session-quit.c:88 ../tools/gnome-session-quit.c:102
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Сессиялар басқарушысына байланысты орнату мүмкін емес"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
#: ../tools/gnome-session-quit.c:198
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Бағдарлама өазара ерегісетін опциялармен шақырылды"
#~ msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
#~ msgstr "Бұл сессия арқылы Wayland негізіндегі GNOME ішіне кіресіз"
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Команданы таңдаңыз"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment