Commit e7eee793 authored by gunchleoc's avatar gunchleoc Committed by Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent 9ff703f5
......@@ -6,9 +6,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"=gnome-session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-18 14:31+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 14:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 12:22+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
......@@ -22,113 +22,97 @@ msgstr ""
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:24+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
#: data/gnome-custom-session.desktop.in:3
msgid "Custom"
msgstr "Gnàthaichte"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
#: data/gnome-custom-session.desktop.in:4
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr ""
"’S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
msgstr "’S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
#: data/gnome.desktop.in:3 data/gnome.session.desktop.in.in:3
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
#: data/gnome.desktop.in:4 data/gnome-xorg.desktop.in:4
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
#: data/gnome-xorg.desktop.in:3
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME air Xorg"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
#: data/gnome-dummy.session.desktop.in.in:3
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Caochag GNOME"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
#: data/session-selector.ui:15
msgid "Custom Session"
msgstr "Seisean gnàthaichte"
#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
#: data/session-selector.ui:50 tools/gnome-session-selector.c:102
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Tagh seisean gnàthaichte gus a ruith"
#: ../data/session-selector.ui.h:3
#: data/session-selector.ui:105
msgid "_New Session"
msgstr "_Seisean ùr"
#: ../data/session-selector.ui.h:4
#: data/session-selector.ui:119
msgid "_Remove Session"
msgstr "Thoi_r an seisean air falbh"
#: ../data/session-selector.ui.h:5
#: data/session-selector.ui:133
msgid "Rena_me Session"
msgstr "Thoir ain_m ùr air an t-seisean"
#: ../data/session-selector.ui.h:6
#: data/session-selector.ui:168
msgid "_Continue"
msgstr "_Lean air adhart"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin cearr."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
#| msgid ""
#| "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a "
#| "system administrator"
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can’t recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir "
"thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
#| msgid ""
#| "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
#| "been disabled as a precaution."
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
"A problem has occurred and the system can’t recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na "
"h-uile leudachan a chur à comas mar earalas."
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na h-uile leudachan a chur à comas mar earalas."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
#| msgid ""
#| "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
#| "Please log out and try again."
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid ""
"A problem has occurred and the system can’t recover.\n"
"Please log out and try again."
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag.\n"
"An clàraich thu a-mach is a-steach airson feuchainn ris a-rithist?"
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag.\nAn clàraich thu a-mach is a-steach airson feuchainn ris a-rithist?"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out"
msgstr "C_làraich a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:281
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 gnome-session/main.c:279
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Cuir an comas còd dì-bhugachaidh"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout"
msgstr "Ceadaich clàradh a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning"
msgstr "Seall rabhadh leudachain"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1266 ../gnome-session/gsm-manager.c:1919
#: gnome-session/gsm-manager.c:1266 gnome-session/gsm-manager.c:1919
msgid "Not responding"
msgstr "Chan eil e a’ freagairt"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:382
#: gnome-session/gsm-util.c:382
msgid "_Log out"
msgstr "C_làraich a-mach"
......@@ -136,81 +120,64 @@ msgstr "C_làraich a-mach"
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#.
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
#: gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
msgid "Remembered Application"
msgstr "Prògram air a chuimhneachadh"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1207
#: gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1216
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tha am prògram seo a’ bacadh a’ chlàraidh a-mach."
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
#: gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "A’ diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean ’ga dhùnadh sìos an-"
"dràsta.\n"
msgstr "A’ diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean ’ga dhùnadh sìos an-dràsta.\n"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
#: gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn socaid èisteachd ICE a chruthachadh: %s"
#: ../gnome-session/main.c:279
#: gnome-session/main.c:277
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh bunaiteach"
#: ../gnome-session/main.c:279
#: gnome-session/main.c:277
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "PASGAN_FÈIN_TOISEACHAIDH"
#: ../gnome-session/main.c:280
#: gnome-session/main.c:278
msgid "Session to use"
msgstr "An seisean ri chleachdadh"
#: ../gnome-session/main.c:280
#: gnome-session/main.c:278
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "AINM_SEISEIN"
#: ../gnome-session/main.c:282
#: gnome-session/main.c:280
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a’ chleachdaiche a luchdadh"
#: ../gnome-session/main.c:283
#: gnome-session/main.c:281
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a’ phrògraim seo"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:285
#: gnome-session/main.c:283
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Seall an còmhradh “fail whale” a chum deuchainn"
#: ../gnome-session/main.c:286
#: gnome-session/main.c:284
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Cuir an dearbhadh air luathachadh a’ bhathair-chruaidh à comas"
#: ../gnome-session/main.c:318
#| msgid " - the GNOME session manager"
#: gnome-session/main.c:316
msgid " — the GNOME session manager"
msgstr " – manaidsear nan seisean GNOME"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
#: tools/gnome-session-inhibit.c:108
#, c-format
#| msgid ""
#| "%s [OPTION...] COMMAND\n"
#| "\n"
#| "Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
#| "\n"
#| " -h, --help Show this help\n"
#| " --version Show program version\n"
#| " --app-id ID The application id to use\n"
#| " when inhibiting (optional)\n"
#| " --reason REASON The reason for inhibiting (optional)\n"
#| " --inhibit ARG Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
#| " logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
#| " --inhibit-only Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
#| "\n"
#| "If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgid ""
"%s [OPTION…] COMMAND\n"
"\n"
......@@ -226,93 +193,67 @@ msgid ""
" --inhibit-only Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [ROGHAINN…] ÀITHNE\n"
"\n"
"Cuir ÀITHNE an gnìomh fhad ’s a thèid cuid a dh’fhoincseanan seisean a "
"bhacadh.\n"
"\n"
" -h, --help Seall a’ chobhair seo\n"
" --version Seall an tionndadh dhen phrògram\n"
" --app-id ID ID a’ phrògraim a thèid a chleachdadh\n"
" leis a’ bhacadh (roghainneil)\n"
" --reason ADHBHAR Adhbhar a’ bhacaidh (rogainneil)\n"
" --inhibit ARG Nithean ri am bacadh, liosta air a sgaradh le\n"
" còileanan de:\n"
" logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
" --inhibit-only Na tòisich air ÀITHNE is feitheamh gun chrìch\n"
" ’na àite\n"
"\n"
"Mura deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\n"
"air idle.\n"
msgstr "%s [ROGHAINN…] ÀITHNE\n\nCuir ÀITHNE an gnìomh fhad ’s a thèid cuid a dh’fhoincseanan seisean a bhacadh.\n\n -h, --help Seall a’ chobhair seo\n --version Seall an tionndadh dhen phrògram\n --app-id ID ID a’ phrògraim a thèid a chleachdadh\n leis a’ bhacadh (roghainneil)\n --reason ADHBHAR Adhbhar a’ bhacaidh (rogainneil)\n --inhibit ARG Nithean ri am bacadh, liosta air a sgaradh le\n còileanan de:\n logout, switch-user, suspend, idle, automount\n --inhibit-only Na tòisich air ÀITHNE is feitheamh gun chrìch\n ’na àite\n\nMura deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\nair idle.\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:146
#: tools/gnome-session-inhibit.c:146
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:206 ../tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:226
#: tools/gnome-session-inhibit.c:206 tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: tools/gnome-session-inhibit.c:226
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "Tha argamaid a dhìth air %s\n"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:61
#: tools/gnome-session-selector.c:61
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Seisean %d"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:107
#| msgid ""
#| "Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
#: tools/gnome-session-selector.c:107
msgid ""
"Session names are not allowed to start with “.” or contain “/” characters"
msgstr ""
"Chan eil ainm seisein a thòisicheas le “.” no sa bheil an caractar “/” "
"ceadaichte"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le “.” no sa bheil an caractar “/” ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:111
#| msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
#: tools/gnome-session-selector.c:111
msgid "Session names are not allowed to start with “.”"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le “.” ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:115
#| msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
#: tools/gnome-session-selector.c:115
msgid "Session names are not allowed to contain “/” characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein sa bheil an caractar “/” ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:123
#: tools/gnome-session-selector.c:123
#, c-format
#| msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgid "A session named “%s” already exists"
msgstr "Tha seisean air a bheil “%s” ann mar-thà"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
#: tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Clàraich a-mach"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Cuir a’ chumhachd dheth"
msgstr "Dùin sìos"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Ath-thòisich an siostam"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "A’ leigeil seachad gach bacadair a tha ann"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
#| msgid "Don't prompt for user confirmation"
#: tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Don’t prompt for user confirmation"
msgstr "Na faighnich airson dearbhadh a’ chleachdaiche"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:88 ../tools/gnome-session-quit.c:102
#: tools/gnome-session-quit.c:88 tools/gnome-session-quit.c:102
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:198
#: tools/gnome-session-quit.c:198
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Chaidh prògram a ghairm le roghainnean ann an còmhstri"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment