Commit 8c6dc335 authored by gunchleoc's avatar gunchleoc Committed by Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent 3296bdcd
......@@ -2,14 +2,13 @@
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the gnome-session package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 14:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 12:22+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-session/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-07 18:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-16 09:55+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -22,30 +21,76 @@ msgstr ""
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:24+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/gnome-custom-session.desktop.in:3
#: data/gnome-custom-session.desktop.in.in:3
msgid "Custom"
msgstr "Gnàthaichte"
#: data/gnome-custom-session.desktop.in:4
#: data/gnome-custom-session.desktop.in.in:4
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "’S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
msgstr ""
"’S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
#: data/gnome.desktop.in:3 data/gnome.session.desktop.in.in:3
#: data/gnome.desktop.in.in:3 data/gnome.session.desktop.in.in:3
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: data/gnome.desktop.in:4 data/gnome-xorg.desktop.in:4
#: data/gnome.desktop.in.in:4 data/gnome-xorg.desktop.in.in:4
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu"
#: data/gnome-xorg.desktop.in:3
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME air Xorg"
#: data/gnome-dummy.session.desktop.in.in:3
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Caochag GNOME"
#: data/gnome-xorg.desktop.in.in:3
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME air Xorg"
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:5
#| msgid "_Remove Session"
msgid "Save sessions"
msgstr "Sàbhail na seiseanan"
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:6
msgid "If enabled, gnome-session will save the session automatically."
msgstr ""
"Ma tha seo an comas, sàbhailidh gnome-session an seisean gu fèin-obrachail."
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:10
msgid "Save this session"
msgstr "Sàbhail an seisean seo"
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:11
msgid ""
"When enabled, gnome-session will automatically save the next session at log "
"out even if auto saving is disabled."
msgstr ""
"Ma tha seo an comas, sàbhailidh gnome-session an ath-sheisean nuair a "
"nithear clàradh a-mach fiù ma tha an sàbhaladh fèin-obrachail à comas."
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:15
msgid "Logout prompt"
msgstr "Dearbhadh a’ chlàraidh a-mach"
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:16
msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Ma tha seo an comas, cuiridh gnome-session ceist dhan chleachdaiche mus dèid "
"crìoch a chur air seisean."
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:20
#| msgid "Show extension warning"
msgid "Show the fallback warning"
msgstr "Seall an rabhadh èiginneach"
#: data/org.gnome.SessionManager.gschema.xml.in:21
msgid ""
"If enabled, gnome-session will display a warning dialog after login if the "
"session was automatically fallen back."
msgstr ""
"Ma tha seo an comas, seallaidh gnome-session còmhradh rabhaidh às dèidh a’ "
"chlàraidh a-steach ma chaidh an seisean aiseag gu h-èiginneach."
#: data/session-selector.ui:15
msgid "Custom Session"
msgstr "Seisean gnàthaichte"
......@@ -72,13 +117,13 @@ msgstr "_Lean air adhart"
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin cearr."
msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin ceàrr."
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can’t recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad"
#: gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
......@@ -122,30 +167,30 @@ msgstr "C_làraich a-mach"
#.
#: gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
msgid "Remembered Application"
msgstr "Prògram air a chuimhneachadh"
msgstr "Aplacaid air a cuimhneachadh"
#: gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1216
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tha am prògram seo a’ bacadh a’ chlàraidh a-mach."
#: gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
#: gnome-session/gsm-xsmp-server.c:338
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "A’ diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean ’ga dhùnadh sìos an-dràsta.\n"
msgstr "A’ diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean ’ga dhùnadh sìos an-dràsta\n"
#: gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
#: gnome-session/gsm-xsmp-server.c:605
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn socaid èisteachd ICE a chruthachadh: %s"
#: gnome-session/main.c:277
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh bunaiteach"
msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh stannardach"
#: gnome-session/main.c:277
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "PASGAN_FÈIN_TOISEACHAIDH"
msgstr "PASGAN_FÈIN_TÒISEACHAIDH"
#: gnome-session/main.c:278
msgid "Session to use"
......@@ -157,11 +202,11 @@ msgstr "AINM_SEISEIN"
#: gnome-session/main.c:280
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a’ chleachdaiche a luchdadh"
msgstr "Na luchdaich aplacaidean gnàthaichte a’ chleachdaiche"
#: gnome-session/main.c:281
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a’ phrògraim seo"
msgstr "Tionndadh na h-aplacaid seo"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: gnome-session/main.c:283
......@@ -193,12 +238,12 @@ msgid ""
" --inhibit-only Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr "%s [ROGHAINN…] ÀITHNE\n\nCuir ÀITHNE an gnìomh fhad ’s a thèid cuid a dh’fhoincseanan seisean a bhacadh.\n\n -h, --help Seall a’ chobhair seo\n --version Seall an tionndadh dhen phrògram\n --app-id ID ID a’ phrògraim a thèid a chleachdadh\n leis a’ bhacadh (roghainneil)\n --reason ADHBHAR Adhbhar a’ bhacaidh (rogainneil)\n --inhibit ARG Nithean ri am bacadh, liosta air a sgaradh le\n còileanan de:\n logout, switch-user, suspend, idle, automount\n --inhibit-only Na tòisich air ÀITHNE is feitheamh gun chrìch\n ’na àite\n\nMura deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\nair idle.\n"
msgstr "%s [ROGHAINN…] ÀITHNE\n\nRuith ÀITHNE fhad ’s a thèid cuid a dh’fhoincseanan seisein a bhacadh.\n\n -h, --help Seall a’ chobhair seo\n --version Seall an tionndadh dhen phrògram\n --app-id ID ID ana h-aplacaid a thèid a chleachdadh\n leis a’ bhacadh (roghainneil)\n --reason ADHBHAR Adhbhar a’ bhacaidh (rogainneil)\n --inhibit ARG Nithean ri am bacadh, liosta air a sgaradh le\n còileanan de:\n logout, switch-user, suspend, idle, automount\n --inhibit-only Na cuir an ÀITHNE gu dol is dèan feitheamh gun chrìch\n ’na àite\n\nMura deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\nair idle.\n"
#: tools/gnome-session-inhibit.c:146
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n"
msgstr "Cha deach leinn %s a ruith\n"
#: tools/gnome-session-inhibit.c:206 tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: tools/gnome-session-inhibit.c:226
......@@ -206,40 +251,17 @@ msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n"
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "Tha argamaid a dhìth air %s\n"
#: tools/gnome-session-selector.c:61
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Seisean %d"
#: tools/gnome-session-selector.c:107
msgid ""
"Session names are not allowed to start with “.” or contain “/” characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le “.” no sa bheil an caractar “/” ceadaichte"
#: tools/gnome-session-selector.c:111
msgid "Session names are not allowed to start with “.”"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le “.” ceadaichte"
#: tools/gnome-session-selector.c:115
msgid "Session names are not allowed to contain “/” characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein sa bheil an caractar “/” ceadaichte"
#: tools/gnome-session-selector.c:123
#, c-format
msgid "A session named “%s” already exists"
msgstr "Tha seisean air a bheil “%s” ann mar-thà"
#: tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Clàraich a-mach"
#: tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Dùin sìos"
msgstr "Cuir dheth"
#: tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Ath-thòisich an siostam"
msgstr "Ath-thòisich"
#: tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
......@@ -257,6 +279,29 @@ msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn ceangal ri manaidsear nan seisean"
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Chaidh prògram a ghairm le roghainnean ann an còmhstri"
#: tools/gnome-session-selector.c:61
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Seisean %d"
#: tools/gnome-session-selector.c:107
msgid ""
"Session names are not allowed to start with “.” or contain “/” characters"
msgstr "Chan fhaod ainm seisein a thòiseachadh le “.” no caractar “/” a bhith ’na bhroinn"
#: tools/gnome-session-selector.c:111
msgid "Session names are not allowed to start with “.”"
msgstr "Chan fhaod ainm seisein a thòiseachadh le “.”"
#: tools/gnome-session-selector.c:115
msgid "Session names are not allowed to contain “/” characters"
msgstr "Chan fhaod caractar “/” a bhith am broinn ainm seisein"
#: tools/gnome-session-selector.c:123
#, c-format
msgid "A session named “%s” already exists"
msgstr "Tha seisean air a bheil “%s” ann mu thràth"
#~ msgid "Additional startup _programs:"
#~ msgstr "_Prògraman tòiseachaidh a bharrachd:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment