Commit fdccc784 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 7a8686f6
......@@ -6,14 +6,15 @@
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2006, 2008.
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2013.
# Josep Sànchez <papapep@gmx.com>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 19:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-10 17:31+0100\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-06 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:19+0200\n"
"Last-Translator: Josep Sànchez <papapep@gmx.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,11 +22,11 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:698
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:777
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:699
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:778
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Guarda imatges de la pantalla o de finestres individuals"
......@@ -54,8 +55,8 @@ msgid "Quit"
msgstr "Ix"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Guarda la captura"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "_Name:"
......@@ -66,8 +67,8 @@ msgid "Save in _folder:"
msgstr "Guarda en una _carpeta:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -143,104 +144,113 @@ msgstr ""
"Efecte que s'afegirà a fora de la vora. Els valors possibles són "
"«shadow» (ombra), «none» (cap), i «border» (vora)."
#: ../src/screenshot-application.c:143
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Extensió, per defecte, del tipus de fitxer"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr ""
"L'extensió de tipus de fitxer per defecte per a les captures de pantalla."
#: ../src/screenshot-application.c:144
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%s» a «%s»"
#: ../src/screenshot-application.c:150
#: ../src/screenshot-application.c:151
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer existent?"
#: ../src/screenshot-application.c:171 ../src/screenshot-application.c:180
#: ../src/screenshot-application.c:351 ../src/screenshot-application.c:355
#: ../src/screenshot-application.c:396 ../src/screenshot-application.c:399
#: ../src/screenshot-application.c:172 ../src/screenshot-application.c:181
#: ../src/screenshot-application.c:461 ../src/screenshot-application.c:465
#: ../src/screenshot-application.c:505 ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:172
#: ../src/screenshot-application.c:173
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear el fitxer. Hauríeu de seleccionar una altra "
"ubicació i tornar-ho a intentar."
#: ../src/screenshot-application.c:352
#: ../src/screenshot-application.c:462
msgid "Error creating file"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:363 ../src/screenshot-application.c:429
#: ../src/screenshot-application.c:473 ../src/screenshot-application.c:538
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:397
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Han fallat tots els mètodes possibles"
#: ../src/screenshot-application.c:530
#: ../src/screenshot-application.c:639
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:532
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:533
#: ../src/screenshot-application.c:642
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/screenshot-application.c:534
#: ../src/screenshot-application.c:643
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:535
#: ../src/screenshot-application.c:644
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inclou el punter amb la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:536
#: ../src/screenshot-application.c:645
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:536
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/screenshot-application.c:537
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, o sense)"
#: ../src/screenshot-application.c:537
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/screenshot-application.c:538
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/screenshot-application.c:539
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Guarda la captura de pantalla directament a este fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:539
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "filename"
msgstr "nom de fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:553
#: ../src/screenshot-application.c:662
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:701
#: ../src/screenshot-application.c:780
msgid "translator-credits"
msgstr "Joan Duran <jodufi@gmail.com>"
#: ../src/screenshot-config.c:56
#: ../src/screenshot-config.c:59
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -249,7 +259,7 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--window» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-config.c:63
#: ../src/screenshot-config.c:66
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......@@ -258,103 +268,84 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--delay» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Guarda la captura"
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
msgstr "Seleccioneu un directori"
#: ../src/screenshot-dialog.c:285
#: ../src/screenshot-dialog.c:309
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Captura.png"
# Captura en lloc d'instantània per evitar problemes amb caràcters no ascii
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:145
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Captura de %s.png"
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Captura de %s.%s"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:152
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Captura de %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Captura de %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
msgid "None"
msgstr "Sense"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Border"
msgstr "Vora"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inclou el _punter"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inclou la _vora de la finestra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Aplica l'_efecte:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Captura tota la _pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Captura la _finestra actual"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
msgid "Select _area to grab"
msgstr "_Seleccioneu una àrea a capturar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Captura després d'un _retard de"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:448
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Feu una captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Effects"
msgstr "Efectes"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Fes una _captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "S'ha produït un error en carregar la pàgina d'ajuda"
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Falta el fitxer de definició de la interfície d'usuari per al programa de "
#~ "captura de pantalles.\n"
#~ "Comproveu la instal·lació del gnome-utils"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "S'ha produït un error en desar la captura de pantalla"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment