Commit f5c98a93 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent c3fa19b2
......@@ -16,15 +16,15 @@
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009 (just a small fix).
# Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
# Jan Turoň <turon.honza@gmail.com>, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:52+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-18 12:18+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -115,13 +115,13 @@ msgstr "Výchozí přípona souboru"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Výchozí připona podle typu souboru pro snímky obrazovky."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
......@@ -132,8 +132,8 @@ msgstr "snímek;zachytit;otisk;obrazovka;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -184,100 +184,100 @@ msgstr "O aplikaci"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Soubor pojmenovaný „%s“ již existuje v „%s“"
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Přepsat stávající soubor?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nelze zachytit snímek obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Chyba vytváření souboru. Zvolte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba vytváření souboru"
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr ""
"Přidaný efekt – shadow (stín), border (rámeček), vintage (patina) nebo none "
"(nic)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Uložit snímek přímo do tohoto souboru"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "název_souboru"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -347,75 +347,77 @@ msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s – %d.%s"
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vrhat stín"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Rámeček"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Patina"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "Zahrnout _kurzor myši"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "Zahrnout _rámeček okna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Použít _efekt:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zachytit celou ob_razovku"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zachytit akt_uální okno"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Vybr_at zachytávanou oblast"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zachytit po pro_dlevě"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba při načítání nápovědy"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "Nápo_věda"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment