Commit e0aaea50 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 25d2153d
......@@ -6,17 +6,17 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-20 22:04+0500\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-16 19:35+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk@li.org>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -98,13 +98,13 @@ msgstr "Файлдардың үнсіз келісім кеңейтуі"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Скриншоттар файлдары үшін кеңейту."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Скриншот"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Толық экран немесе бөлек терезелер скриншоттарын сақтау"
......@@ -115,8 +115,9 @@ msgstr "скриншот;баспа;ұстау;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
#| msgid "Screenshot"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -168,97 +169,97 @@ msgstr "Осы туралы"
msgid "Quit"
msgstr "Шығу"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "\"%s\" деп аталатын файл \"%s\" ішінде бар болып тұр"
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Бар болып тұрған файлды үстінен жазу керек пе?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Скриншотты түсіріп алу мүмкін емес"
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Файлды жасау қатесі. Басқа буманы таңдап, қайталап көріңіз."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Файлды жасау қатесі"
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Скриншот түсірілді"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Барлық мүмкін тәсілдер сәтсіз аяқталды"
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Түсірілген суретті тура алмасу буферіне жіберу"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Толық экран орнына тек терезе скриншотын түсіру"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Толық экран орнына тек экранның бір бөлігін түсіріп алу"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Скриншотқа терезе шекарасын да қосу"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Скриншоттан терезе шекарасын алып тастау"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Скриншотты курсорды қоса түсіріп отыру"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Скриншотты көрсетілген кідірістен кейін түсіріп алу (секундпен)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "секунд"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Шекараға қосылатын эффект (көлеңке, шекара, ескілету немесе ешнәрсе)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "эффект"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Опцияларды интерактивті түрде орнату"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Скриншотты тура бұл файлға сақтау"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "файл аты"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Нұсқа ақпаратын шығару және шығу"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>"
......@@ -328,75 +329,77 @@ msgstr "Скриншот %s - %d.%s"
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Ешнәрсе"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Көлеңке"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Шекара"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Ескілету"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "Кур_сорды қоса түсіру"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "Терезе _шекарасын қоса түсіру"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Эфф_ектті іске асыру:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Эк_ранды толығымен түсіріп алу"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Ағымдағы тере_зені түсіріп алу"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Түсіріп алу үшін _аймақты таңдаңыз"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Келесі кі_дірістен кейін түсіру:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Скриншотты түсіру"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Эффекттер"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Скриншотты түсіру"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Көмекті көрсету кезінде қате кетті"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "Кө_мек"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment