Commit c7f96eb9 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n]Updated Catalan (Valencian) translation

parent e0e4ebe1
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-27 22:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-23 01:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 18:09+0100\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
......@@ -21,39 +21,47 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:680
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Alça imatges del vostre escriptori o de finestres individuals"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:681
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Alça imatges de la pantalla o de finestres individuals"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Fes una fotografia de tota la pantalla"
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Fes una captura de tota la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Fes una captura de la finestra actual"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Alça la captura"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "About Screenshot"
msgstr "Quan al Captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Ix"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Alça en una _carpeta:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
......@@ -131,88 +139,104 @@ msgstr ""
"Efecte que s'afegirà a fora de la vora. Els valors possibles són "
"«shadow» (ombra), «none» (cap), i «border» (vora)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#: ../src/screenshot-application.c:142
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%s» a «%s»"
#: ../src/screenshot-application.c:154
#: ../src/screenshot-application.c:149
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer existent?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:340 ../src/screenshot-application.c:343
#: ../src/screenshot-application.c:386 ../src/screenshot-application.c:389
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:354
#: ../src/screenshot-application.c:395 ../src/screenshot-application.c:398
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#: ../src/screenshot-application.c:171
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear el fitxer. Hauríeu de seleccionar una altra "
"ubicació i tornar-ho a intentar."
#: ../src/screenshot-application.c:341
#: ../src/screenshot-application.c:351
msgid "Error creating file"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:348 ../src/screenshot-application.c:417
#: ../src/screenshot-application.c:362 ../src/screenshot-application.c:428
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:387
#: ../src/screenshot-application.c:396
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Han fallat tots els mètodes possibles"
#: ../src/screenshot-application.c:502
#: ../src/screenshot-application.c:522
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-application.c:503
#: ../src/screenshot-application.c:523
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:524
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:525
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:526
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:527
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inclou el punter amb la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:528
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:529
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, o sense)"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:529
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-application.c:530
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/screenshot-application.c:523
#: ../src/screenshot-application.c:531
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Alça la captura de pantalla directament a este fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:531
msgid "filename"
msgstr "nom de fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:545
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
#: ../src/screenshot-config.c:54
#: ../src/screenshot-application.c:683
msgid "translator-credits"
msgstr "Joan Duran <jodufi@gmail.com>"
#: ../src/screenshot-config.c:56
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -221,7 +245,7 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --window i --"
"area.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:61
#: ../src/screenshot-config.c:63
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......@@ -230,27 +254,22 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --delay i --"
"area.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
msgstr ""
"Falta el fitxer de definició de la interfície d'usuari per al programa de "
"captura de pantalles.\n"
"Comproveu la instal·lació del gnome-utils"
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Alça la captura"
#: ../src/screenshot-dialog.c:192
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
msgstr "Seleccioneu un directori"
#: ../src/screenshot-dialog.c:301
#: ../src/screenshot-dialog.c:285
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Captura.png"
# Captura en lloc d'instantània per evitar problemes amb caràcters no ascii
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Captura de %s.png"
......@@ -258,66 +277,66 @@ msgstr "Captura de %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Captura de %s - %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
msgid "None"
msgstr "Sense"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:166
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:167
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
msgid "Border"
msgstr "Vora"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:271
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inclou el _punter"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inclou la _vora de la finestra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:298
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Aplica l'_efecte:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the whole _desktop"
msgstr "Captura tot l'es_criptori"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Captura tota la _pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Captura la _finestra actual"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:386
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "_Seleccioneu una àrea a capturar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "Captura _al cap de"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Captura després d'un _retard de"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Feu una captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
msgid "Effects"
msgstr "Efectes"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Fes una _captura de pantalla"
......@@ -325,5 +344,13 @@ msgstr "Fes una _captura de pantalla"
msgid "Error loading the help page"
msgstr "S'ha produït un error en carregar la pàgina d'ajuda"
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Falta el fitxer de definició de la interfície d'usuari per al programa de "
#~ "captura de pantalles.\n"
#~ "Comproveu la instal·lació del gnome-utils"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "S'ha produït un error en desar la captura de pantalla"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment