Commit c5d90694 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 9b32d5a2
# Polish translation for gnome-screenshot.
# Copyright © 1999-2017 the gnome-screenshot authors.
# Copyright © 1999-2019 the gnome-screenshot authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-11 02:05+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-03 23:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 12:12+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -107,13 +107,13 @@ msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zapisywanie obrazów pulpitu lub poszczególnych okien"
......@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr ""
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -179,99 +179,99 @@ msgstr "O programie"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje w „%s”"
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Zastąpić istniejący plik?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nie można wykonać zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
"ponownie."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku"
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Wykonano zrzut ekranu"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Żadna możliwa metoda się nie powiodła"
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Wysyła wykonany zrzut bezpośrednio do schowka"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Wykonuje zrzut okna zamiast całego ekranu"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Wykonuje zrzut określonego obszar ekranu zamiast całego ekranu"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Dołącza krawędź okna do zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Usuwa krawędź okna ze zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Wykonuje zrzut ekranu po podanym opóźnieniu (w sekundach)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "s"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, ramka, retro lub brak)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktywne ustawienie opcji"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Zapisuje zrzut ekranu bezpośrednio do tego pliku"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "nazwa pliku"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003\n"
......@@ -279,9 +279,9 @@ msgstr ""
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
#: src/screenshot-config.c:117
msgid ""
......@@ -353,75 +353,71 @@ msgstr "Zrzut ekranu z %s - %d.%s"
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Cień"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Ramka"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Retro"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "Widoczny k_ursor"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "_Krawędź okna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Efekt:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "_Cały ekran"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "_Bieżące okno"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zaznaczony _obszar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Po _upływie"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Wykonaj zrzut ekranu"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pomocy"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment