Commit c3a78c59 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 71835ea7
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-20 20:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-21 08:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-26 20:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-27 07:13+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -34,11 +34,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:787
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:790
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:788
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:791
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
......@@ -191,7 +191,7 @@ msgstr ""
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba vytváření souboru"
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:540
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
......@@ -199,71 +199,71 @@ msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"
#: ../src/screenshot-application.c:642
#: ../src/screenshot-application.c:645
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: ../src/screenshot-application.c:643
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:644
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:646
#: ../src/screenshot-application.c:649
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:647
#: ../src/screenshot-application.c:650
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-application.c:651
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:421
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:649
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt přidaný k rámečku (stín, rámeček nebo žádný)"
#: ../src/screenshot-application.c:652
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efekt přidaný k rámečku (stín, rámeček, patina nebo žádný)"
#: ../src/screenshot-application.c:649
#: ../src/screenshot-application.c:652
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/screenshot-application.c:650
#: ../src/screenshot-application.c:653
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-application.c:654
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Uložit snímek přímo do tohoto souboru"
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-application.c:654
msgid "filename"
msgstr "názevsouboru"
#: ../src/screenshot-application.c:652
#: ../src/screenshot-application.c:655
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"
#: ../src/screenshot-application.c:666
#: ../src/screenshot-application.c:669
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:790
#: ../src/screenshot-application.c:793
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -301,64 +301,68 @@ msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s – %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vrhat stín"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Border"
msgstr "Rámeček"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Patina"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
msgid "Include _pointer"
msgstr "Zahrnout _kurzor myši"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
msgid "Include the window _border"
msgstr "Zahrnout _rámeček okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Aplikovat _efekt:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:355
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zachytit _celou obrazovku"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zachytit _aktuální okno"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:381
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zvolit _oblast zachycení"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:401
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zachytit po pro_dlevě"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:471
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:493
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:510
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment