Commit c35c13a3 authored by Administrator's avatar Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent 5f05beb8
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# alasdair caimbeul <alexd@garrit.freeserve.co.uk>, 2013.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2016.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2016, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-08 10:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-08 19:49+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"=gnome-screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-22 20:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:19+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -47,7 +47,6 @@ msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Tog glacadh-sgrìn dhen uinneag làithreach"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Screenshot"
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Glacadh-sgrìn GNOME"
......@@ -62,8 +61,8 @@ msgstr ""
"'S e goireas simplidh a th' ann an glacadh-sgrìn GNOME a leigeas leat "
"dealbhan a thogail de sgrìn a' choimpiutair agad. Togaidh tu glacadh-sgrìn "
"dhen sgrìn air fad, de dh'aplacaid shònraichte no de raon ceart-cheàrnach a "
"thagh thu. 'S urrainn dhut lethbhreac dhen ghlacadh-sgrìn a chur ann an "
"stòr-bhòrd GNOME sa bhad 's a chur ann an aplacaidean eile."
"thagh thu. 'S urrainn dhut lethbhreac dhen ghlacadh-sgrìn a chur ann an stòr-"
"bhòrd GNOME sa bhad 's a chur ann an aplacaidean eile."
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -110,12 +109,12 @@ msgstr "Ai_nm:"
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Sàbhail sa _phasgan:"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr ""
"Glacadh-sgrìn a tha gu sònraichte do dh'uinneag (cha mholar seo tuilleadh)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -124,63 +123,63 @@ msgstr ""
"cleachdadh na h-iuchrach seo tuilleadh is chan eilear 'ga chleachdadh "
"tuilleadh."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "An dàil air a' ghlacadh-sgrìn"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr ""
"Uiread a dhiogan a nithear feitheamh mus dèid an glacadh-sgrìn a dhèanamh."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Pasgan nan glacaidhean-sgrìn"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Am pasgan san dèid na glacaidhean-sgrìn a shàbhaladh a ghnàth."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
msgid "Last save directory"
msgstr "Am pasgan sàbhalaidh mu dheireadh"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Am pasgan mu dheireadh a chaidh glacadh-sgrìn a shàbhaladh ann nuair a bha "
"thu sa mhodh eadar-ghnìomhach."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
msgid "Include Border"
msgstr "Gabh a-steach an t-iomall"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Gabh a-steach iomall manaidsear na h-uinneige sa ghlacadh-sgrìn"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
msgid "Include Pointer"
msgstr "Gabh a-steach an tomhaire"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Gabh a-steach an tomhaire sa ghlacadh-sgrìn"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Gabh a-steach a' phròifil ICC"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr ""
"Gabh a-steach pròifil ICC na targaide ann am faidhle a' ghlacaidh-sgrìn"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Èifeachd an iomaill"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
......@@ -188,11 +187,11 @@ msgstr ""
"An èifeachd a thèid a chur ri taobh a-muigh an iomaill. Tha \"shadow\", "
"\"none\" agus \"border\" 'nan luachan ceadaichte."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Leudachan bunaiteach an t-seòrsa faidhle "
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Leudachan bunaiteach an t-seòrsa faidhle airson glacaidhean-sgrìn."
......@@ -315,7 +314,7 @@ msgstr ""
"Roghainnean ann an còmhstri: Cha bu chòir dhut --area agus --delay a "
"chleachdadh aig an aon àm.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Glacadh-sgrìn.png"
......@@ -324,7 +323,7 @@ msgstr "Glacadh-sgrìn.png"
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:143
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Glacadh-sgrìn de %s.%s"
msgstr "Glacadh-sgrìn o %s.%s"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
......@@ -332,7 +331,7 @@ msgstr "Glacadh-sgrìn de %s.%s"
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:150
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Glacadh-sgrìn de %s - %d.%s"
msgstr "Glacadh-sgrìn o %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment