Commit ba8d333e authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Added Slovenian translation

parent f5c98a93
......@@ -7,10 +7,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-26 22:35+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-18 10:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-25 19:48+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -102,13 +102,13 @@ msgstr "Privzeta pripona datotek"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Privzeta pripona datotek za zajeto zaslonsko sliko"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:768
#: src/screenshot-application.c:836
msgid "Screenshot"
msgstr "Zaslonska slika"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:769
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zajemanje slik zaslona ali posameznih oken"
......@@ -119,8 +119,9 @@ msgstr "zajemanje;zajeto;zajem;natisni;zaslonska slika;screenshot;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
#| msgid "Screenshot"
msgid "org.gnome.Screenshot"
msgstr "org.gnome.Screenshot"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
......@@ -171,98 +172,98 @@ msgstr "O programu"
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:149
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Datoteka z imenom »%s« v mapi »%s« že obstaja."
#: src/screenshot-application.c:158
#: src/screenshot-application.c:156
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ali naj se obstoječa datoteka prepiše?"
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
#: src/screenshot-application.c:178 src/screenshot-application.c:187
#: src/screenshot-application.c:464 src/screenshot-application.c:468
#: src/screenshot-application.c:508 src/screenshot-application.c:511
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Zajemanje slike ni mogoče."
#: src/screenshot-application.c:181
#: src/screenshot-application.c:179
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Napaka med ustvarjanjem datoteke. Izberite novo mesto in poskusite znova."
#: src/screenshot-application.c:467
#: src/screenshot-application.c:465
msgid "Error creating file"
msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke."
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
#: src/screenshot-application.c:476 src/screenshot-application.c:544
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Zaslonska slika je zajeta"
#: src/screenshot-application.c:511
#: src/screenshot-application.c:509
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Vsi podprti načni so spodleteli."
#: src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:632
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Pošiljanje zajete podatke neposredno v odložišče"
#: src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zajem okna namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zajem določenega območja zaslona namesto celotnega zaslona"
#: src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi robove okna"
#: src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Na zaslonski sliki obreži robove okna"
#: src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "V zaslonsko sliko vključi tudi kazalko"
#: src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zajem zaslonske slike po navedenem zamiku [v sekundah]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: src/screenshot-application.c:638 src/screenshot-interactive-dialog.c:413
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Učinek za dodajanje (senca, dodatni rob, postaranje in brez učinka)"
#: src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "effect"
msgstr "učinek"
#: src/screenshot-application.c:642
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktivno določanje možnosti"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Shrani zaslonsko sliko neposredno v to datoteko"
#: src/screenshot-application.c:643
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "filename"
msgstr "ime datoteke"
#: src/screenshot-application.c:644
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Izpiši podatke o različici in končaj"
#: src/screenshot-application.c:773
#: src/screenshot-application.c:771
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
......@@ -334,79 +335,81 @@ msgstr "Zaslonska slika %s – %d.%s"
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Senčenje"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Obroba slike"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Postaran videz"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:262
msgid "Include _pointer"
msgstr "Vključi _kazalko"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:272
msgid "Include the window _border"
msgstr "Vključi tudi robove okna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:289
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Uporabi _učinek:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:346
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zajemi celoten _zaslon"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zajemi trenutno _okno"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:372
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zajemi izbrano _območje"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:392
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zajemi _po zamiku"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:462
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zajem zaslonske slike"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:463
msgid "Effects"
msgstr "Učinki"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:467
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zajemi zaslonsko _sliko"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:484
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: src/screenshot-utils.c:725
#: src/screenshot-utils.c:723
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Napaka med nalaganjem pomoči"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "Pomo_č"
#~ msgid ""
#~ "GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
#~ "just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment