Commit b97fe68a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent aa8d2c91
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-03 10:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-18 10:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-18 11:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-18 14:29+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -34,11 +34,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:680
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:777
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:681
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:778
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
......@@ -67,8 +67,8 @@ msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "_Name:"
......@@ -79,8 +79,8 @@ msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _složky:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -155,103 +155,111 @@ msgstr ""
"Efekt přidaný k vnější části rámečku. Možné hodnoty jsou „shadow“, „none“ a "
"„border“."
#: ../src/screenshot-application.c:142
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Výchozí přípona souboru"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Výchozí připona podle typu souboru pro snímky obrazovky."
#: ../src/screenshot-application.c:144
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Soubor pojmenovaný „%s“ již existuje v „%s“"
#: ../src/screenshot-application.c:149
#: ../src/screenshot-application.c:151
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Přepsat stávající soubor?"
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:354
#: ../src/screenshot-application.c:395 ../src/screenshot-application.c:398
#: ../src/screenshot-application.c:172 ../src/screenshot-application.c:181
#: ../src/screenshot-application.c:461 ../src/screenshot-application.c:465
#: ../src/screenshot-application.c:505 ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nelze zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:171
#: ../src/screenshot-application.c:173
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Chyba vytváření souboru. Zvolte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."
#: ../src/screenshot-application.c:351
#: ../src/screenshot-application.c:462
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba vytváření souboru"
#: ../src/screenshot-application.c:362 ../src/screenshot-application.c:428
#: ../src/screenshot-application.c:473 ../src/screenshot-application.c:538
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
#: ../src/screenshot-application.c:396
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"
#: ../src/screenshot-application.c:522
#: ../src/screenshot-application.c:639
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: ../src/screenshot-application.c:523
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:524
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:525
#: ../src/screenshot-application.c:642
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Vložit do snímku obrazovky i rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:526
#: ../src/screenshot-application.c:643
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstranit ze snímku obrazovky rámeček okna"
#: ../src/screenshot-application.c:527
#: ../src/screenshot-application.c:644
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-application.c:645
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:529
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt přidaný k rámečku (stín, rámeček nebo žádný)"
#: ../src/screenshot-application.c:529
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/screenshot-application.c:530
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Uložit snímek přímo do tohoto souboru"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "filename"
msgstr "názevsouboru"
#: ../src/screenshot-application.c:545
#: ../src/screenshot-application.c:662
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-application.c:683
#: ../src/screenshot-application.c:780
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../src/screenshot-config.c:56
#: ../src/screenshot-config.c:59
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -259,95 +267,87 @@ msgid ""
msgstr ""
"Konfliktní možnosti: --window a --area nelze použít ve stejnou chvíli.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:63
#: ../src/screenshot-config.c:66
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Konflikt přepínačů: --area a --delay nelze použít ve zároveň.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
msgstr "Zvolte složku"
#: ../src/screenshot-dialog.c:285
#: ../src/screenshot-dialog.c:309
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Snímek obrazovky.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:145
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s.png"
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s.%s"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:152
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s – %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Snímek obrazovky pořízený %s – %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vrhat stín"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Border"
msgstr "Rámeček"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Zahrnout _kurzor myši"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Zahrnout _rámeček okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Aplikovat _efekt:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zachytit _celou obrazovku"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zachytit _aktuální okno"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zvolit _oblast zachycení"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zachytit po pro_dlevě"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:448
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment