Commit a843bf45 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 7e345c33
......@@ -5,14 +5,14 @@
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2006, 2008.
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2011.
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-23 01:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 18:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 19:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-10 17:31+0100\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
......@@ -21,19 +21,23 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:680
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:698
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:681
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:699
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Alça imatges de la pantalla o de finestres individuals"
msgstr "Guarda imatges de la pantalla o de finestres individuals"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;"
msgstr "instantània;captura;imprimeix"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Fes una captura de tota la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:5
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Fes una captura de la finestra actual"
......@@ -59,7 +63,7 @@ msgstr "_Nom:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Alça en una _carpeta:"
msgstr "Guarda en una _carpeta:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
......@@ -87,20 +91,20 @@ msgstr "El número de segons a esperar abans de fer la captura de pantalla."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Directori on alçar les captures de pantalla"
msgstr "Directori on guardar les captures de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "El directori on s'alçaran les captures de pantalla per defecte."
msgstr "El directori on es guardaran les captures de pantalla per defecte."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
msgid "Last save directory"
msgstr "Darrer directori de desament"
msgstr "Darrer directori de guardat"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"El darrer directori on es va alçar la darrera captura de pantalla en mode "
"El darrer directori on es va guardar la darrera captura de pantalla en mode "
"interactiu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
......@@ -139,100 +143,100 @@ msgstr ""
"Efecte que s'afegirà a fora de la vora. Els valors possibles són "
"«shadow» (ombra), «none» (cap), i «border» (vora)."
#: ../src/screenshot-application.c:142
#: ../src/screenshot-application.c:143
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%s» a «%s»"
#: ../src/screenshot-application.c:149
#: ../src/screenshot-application.c:150
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer existent?"
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:354
#: ../src/screenshot-application.c:395 ../src/screenshot-application.c:398
#: ../src/screenshot-application.c:171 ../src/screenshot-application.c:180
#: ../src/screenshot-application.c:351 ../src/screenshot-application.c:355
#: ../src/screenshot-application.c:396 ../src/screenshot-application.c:399
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:171
#: ../src/screenshot-application.c:172
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear el fitxer. Hauríeu de seleccionar una altra "
"ubicació i tornar-ho a intentar."
#: ../src/screenshot-application.c:351
#: ../src/screenshot-application.c:352
msgid "Error creating file"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:362 ../src/screenshot-application.c:428
#: ../src/screenshot-application.c:363 ../src/screenshot-application.c:429
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:396
#: ../src/screenshot-application.c:397
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Han fallat tots els mètodes possibles"
#: ../src/screenshot-application.c:522
#: ../src/screenshot-application.c:530
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-application.c:523
#: ../src/screenshot-application.c:531
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:524
#: ../src/screenshot-application.c:532
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:525
#: ../src/screenshot-application.c:533
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/screenshot-application.c:526
#: ../src/screenshot-application.c:534
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:527
#: ../src/screenshot-application.c:535
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inclou el punter amb la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-application.c:536
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-application.c:536
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/screenshot-application.c:529
#: ../src/screenshot-application.c:537
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, o sense)"
#: ../src/screenshot-application.c:529
#: ../src/screenshot-application.c:537
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/screenshot-application.c:530
#: ../src/screenshot-application.c:538
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:539
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Alça la captura de pantalla directament a este fitxer"
msgstr "Guarda la captura de pantalla directament a este fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:539
msgid "filename"
msgstr "nom de fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:545
#: ../src/screenshot-application.c:553
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:683
#: ../src/screenshot-application.c:701
msgid "translator-credits"
msgstr "Joan Duran <jodufi@gmail.com>"
......@@ -242,8 +246,8 @@ msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --window i --"
"area.\n"
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--window» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-config.c:63
#, c-format
......@@ -251,12 +255,12 @@ msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --delay i --"
"area.\n"
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--delay» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Alça la captura"
msgstr "Guarda la captura"
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment