Commit 99022a6e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent e97b53b8
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-23 00:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-23 00:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-09 02:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-09 02:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -75,7 +75,7 @@ msgid ""
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Zrzut ekranu GNOME umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu nawet gdy nie jest "
"Zrzut ekranu GNOME umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu, nawet gdy nie jest "
"otwarty: wystarczy nacisnąć klawisz PrtSc na klawiaturze, a obraz całego "
"ekranu zostanie zapisany w katalogu Obrazy. Przytrzymując klawisz Alt "
"i naciskając PrtSc, można wykonać zrzut wyłącznie aktywnego okna."
......@@ -252,7 +252,7 @@ msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:637
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Wykonuje zrzut ekranu po podanym opóźnieniu (w sekundach)"
msgstr "Wykonuje zrzut ekranu po podanym opóźnieniu (w sekundach)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment