Commit 7e341bab authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 7b49aac1
......@@ -9,16 +9,16 @@
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-06 00:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-06 00:06+0100\n"
"Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-24 17:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-24 17:38+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -179,7 +179,7 @@ msgstr "Dołącza profil ICC obiektu docelowego do zrzutu ekranu"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt ramki"
msgstr "Efekt krawędzi"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -187,7 +187,7 @@ msgid ""
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efekt dodawany do zewnętrznej części krawędzi. Dopuszczalne wartości to "
"\"shadow\" (cień), \"none\" (brak) oraz \"border\" (krawędź)."
"„shadow” (cień), „none” (brak) oraz „border” (ramka)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
msgid "Default file type extension"
......@@ -200,7 +200,7 @@ msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."
#: ../src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Plik o nazwie \"%s\" już istnieje w \"%s\""
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje w „%s”"
#: ../src/screenshot-application.c:152
msgid "Overwrite existing file?"
......@@ -262,13 +262,13 @@ msgstr "Pobiera zrzut ekranu po określonym opóźnieniu (w sekundach)"
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:413
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, krawędź, retro lub brak)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, ramka, retro lub brak)"
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "effect"
......@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr ""
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015"
......@@ -349,62 +349,62 @@ msgstr "Cień"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Border"
msgstr "Krawędź"
msgstr "Ramka"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Retro"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:262
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:263
msgid "Include _pointer"
msgstr "Dołączanie k_ursora"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:272
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:273
msgid "Include the window _border"
msgstr "Dołączanie _krawędzi okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:289
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:290
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Efekt:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:346
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:347
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "P_rzechwycenie całego ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:361
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Przechwycenie _bieżącego okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:372
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:373
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Wybór _obszaru do przechwycenia"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:392
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:393
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Przechwycenie po _upływie"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:463
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Pobranie zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:477
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:478
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:486
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Pobierz zrzut ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:503
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment