po/vi: import from Damned Lies

parent 83de453a
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils GNOME TRUNK\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 00:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-08 19:34+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-24 18:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-01 11:00+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,42 +19,58 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:667
msgid "Screenshot"
msgstr "Hình chụp"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:668
#, fuzzy
#| msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Lưu ảnh của màn hình nền hay cửa sổ riêng"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
#, fuzzy
#| msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Chụp toàn màn hình"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a screenshot of the current window"
#, fuzzy
#| msgid "Take a screenshot of the current window"
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Chụp cửa sổ hiện thời"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lưu hình chụp"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Chép s_ang bảng nháp"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "_Name:"
msgstr "Tê_n:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu vào thư _mục:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Screenshot"
msgid "About Screenshot"
msgstr "Hình chụp"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr ""
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr ""
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Ảnh chụp màn hình đặc trưng cho cửa sổ (bị phản đối)"
......@@ -80,17 +96,14 @@ msgid "Screenshot directory"
msgstr "Thư mục hình chụp"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Thư mục nơi trình chụp màn hình sẽ lưu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
#| msgid "Screenshot directory"
msgid "Last save directory"
msgstr "Thư mục lưu lần cuối"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
#| msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Thư mục nơi trình chụp màn hình đã lưu lần cuối."
......@@ -130,91 +143,106 @@ msgstr ""
"Tác dụng cần thêm vào cạnh ở ngoại viền. Giá trị có thể là \"shadow"
"\" (bóng), \"none\" (không), và \"border\" (viền)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#: ../src/screenshot-application.c:142
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Đã có tập tin tên \"%s\" trong \"%s\""
#: ../src/screenshot-application.c:154
#: ../src/screenshot-application.c:149
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ghi đè tập tin đã có chứ?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
#| msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:337 ../src/screenshot-application.c:341
#: ../src/screenshot-application.c:382 ../src/screenshot-application.c:385
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Không thể chụp hình"
#: ../src/screenshot-application.c:176
#| msgid ""
#| "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
#| " Error was %s.\n"
#| " Please choose another location and retry."
#: ../src/screenshot-application.c:171
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Không thể tạo tập tin. Hãy chọn một vị trí khác và thử lại."
#: ../src/screenshot-application.c:343
#: ../src/screenshot-application.c:338
msgid "Error creating file"
msgstr "Lỗi tạo tập tin"
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:419
#: ../src/screenshot-application.c:349 ../src/screenshot-application.c:415
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Đã chụp"
#: ../src/screenshot-application.c:389
#: ../src/screenshot-application.c:383
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Mọi cách đều thất bại"
#: ../src/screenshot-application.c:504
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Gửi ảnh chụp thẳng vào bảng tạm"
#: ../src/screenshot-application.c:505
#: ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một cửa sổ riêng thay vì toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:511
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một vùng màn hình thay vì toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-application.c:512
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Gồm viền cửa sổ khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:513
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Gỡ bỏ viền cửa sổ khỏi ảnh chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-application.c:514
#, fuzzy
#| msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Bao gồm con trỏ khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:515
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Chụp màn hình sau thời gian đã ghi rõ [theo giây]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
#: ../src/screenshot-application.c:515
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
msgid "seconds"
msgstr "giây"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:516
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Hiệu ứng cần thêm vào viền (bóng, viền hoặc không)"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:516
msgid "effect"
msgstr "hiệu ứng"
#: ../src/screenshot-application.c:511
#: ../src/screenshot-application.c:517
msgid "Interactively set options"
msgstr "Đặt tuỳ chọn tương tác"
#: ../src/screenshot-application.c:525
#: ../src/screenshot-application.c:518
#, fuzzy
#| msgid "Screenshot directory"
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Thư mục hình chụp"
#: ../src/screenshot-application.c:518
msgid "filename"
msgstr ""
#: ../src/screenshot-application.c:532
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Chụp ảnh màn hình"
#: ../src/screenshot-config.c:54
#: ../src/screenshot-application.c:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
#: ../src/screenshot-config.c:56
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -222,7 +250,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tuỳ chọn không tương thích: không thể dùng cùng lúc --window và --area\n"
#: ../src/screenshot-config.c:61
#: ../src/screenshot-config.c:63
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......@@ -230,25 +258,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tuỳ chọn không tương thích: không thể dùng --area và --delay cùng lúc.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
msgstr ""
"Thiếu tập tin UI cho chương trình chụp màn hình.\n"
"Hãy kiểm tra đã cài đặt trình « gnome-utils » cho đúng"
#: ../src/screenshot-dialog.c:173
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lưu hình chụp"
#: ../src/screenshot-dialog.c:192
#: ../src/screenshot-dialog.c:189
msgid "Select a folder"
msgstr "Chọn thư mục"
#: ../src/screenshot-dialog.c:301
#: ../src/screenshot-dialog.c:286
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Hình-chụp.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:133
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Hình chụp từ %s.png"
......@@ -256,72 +280,81 @@ msgstr "Hình chụp từ %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:140
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Hình chụp từ %s - %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
msgid "None"
msgstr "Không"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:166
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
msgid "Drop shadow"
msgstr "Bỏ bóng"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:167
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
msgid "Border"
msgstr "Đường viền"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:271
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
msgid "Include _pointer"
msgstr "Gồm có con t_rỏ"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
msgid "Include the window _border"
msgstr "Gồm _viền cửa sổ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:298
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Áp dụng _hiệu ứng:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
msgid "Grab the whole _desktop"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
#, fuzzy
#| msgid "Grab the whole _desktop"
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Chụp _toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:374
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Chụp cửa sổ _hiện thời"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:386
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Chọn _vùng cần chụp"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "Chụp _sau khi chờ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu ứng"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-utils.c:723
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Gặp lỗi khi tải trợ giúp"
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Thiếu tập tin UI cho chương trình chụp màn hình.\n"
#~ "Hãy kiểm tra đã cài đặt trình « gnome-utils » cho đúng"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi lưu hình chụp"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment