Commit 6b134f80 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent eb68e4a5
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-28 02:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-12 09:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-20 20:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-21 08:30+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -43,7 +43,6 @@ msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
#| msgid "snapshot;capture;print;"
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snímek;zachytit;otisk;obrazovka;"
......@@ -72,17 +71,21 @@ msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "Náz_ev:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _složky:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snímek obrazovky podle specifického nastavení okna (zastaralé)"
......@@ -279,7 +282,7 @@ msgid ""
"time.\n"
msgstr "Konflikt přepínačů: --area a --delay nelze použít ve zároveň.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:309
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Snímek obrazovky.png"
......@@ -343,22 +346,22 @@ msgstr "Zvolit _oblast zachycení"
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zachytit po pro_dlevě"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:448
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:459
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:479
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Zachytit _snímek obrazovky"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba při načítání nápovědy"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "O snímku obrazovky"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment