Commit 5a70ea17 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n]Updated Catalan (Valencian) translation

parent dad650ec
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 14:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-06 23:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-27 22:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 18:09+0100\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
......@@ -21,179 +21,198 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/gnome-screenshot.c:143
msgid "Error while saving screenshot"
msgstr "S'ha produït un error en alçar la captura de pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.c:147
#, c-format
msgid ""
"Impossible to save the screenshot to %s.\n"
" Error was %s.\n"
" Please choose another location and retry."
msgstr ""
"No s'ha pogut alçar la captura de pantalla a %s.\n"
" L'error ha sigut %s.\n"
" Trieu una altra ubicació o torneu-ho a intentar."
#: ../src/gnome-screenshot.c:336
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.c:495
msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de la finestra actual"
#: ../src/gnome-screenshot.c:662
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/gnome-screenshot.c:663
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.c:664
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.c:665
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/gnome-screenshot.c:666
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.c:667
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/gnome-screenshot.c:667 ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/gnome-screenshot.c:668
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, o sense)"
#: ../src/gnome-screenshot.c:668
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/gnome-screenshot.c:669
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/gnome-screenshot.c:680
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Alça imatges del vostre escriptori o de finestres individuals"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
msgid "Save images of your desktop or individual windows"
msgstr "Alça imatges del vostre escriptori o de finestres individuals"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de la finestra actual"
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Fes una fotografia de tota la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#, fuzzy
msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
msgid "Take a screenshot of the current window"
msgstr "Fes una captura de la finestra actual"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Alça la captura"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Alça la captura"
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Alça en una _carpeta:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Border Effect"
msgstr "Efecte de la vora"
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Captura de pantalla específica de finestres (desconsellat)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efecte que s'afegirà a fora de la vora. Els valors possibles són "
"«shadow» (ombra), «none» (cap), i «border» (vora)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Captura només la finestra actual, en lloc de tot l'escriptori. Esta clau "
"està desconsellada i no s'utilitza."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Retard de la captura de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "Include Border"
msgstr "Inclou la vora"
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "El número de segons a esperar abans de fer la captura de pantalla."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Inclou el perfil ICC"
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Directori on alçar les captures de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
msgid "Include Pointer"
msgstr "Inclou el punter"
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "El directori on s'alçaran les captures de pantalla per defecte."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Inclou el perfil ICC de l'objectiu al fitxer de la captura de pantalla"
msgid "Last save directory"
msgstr "Darrer directori de desament"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Inclou el punter a la captura de pantalla"
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"El darrer directori on es va alçar la darrera captura de pantalla en mode "
"interactiu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora del gestor de finestres en la captura"
msgid "Include Border"
msgstr "Inclou la vora"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Retard de la captura de pantalla"
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora del gestor de finestres en la captura"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Directori on alçar les captures de pantalla"
msgid "Include Pointer"
msgstr "Inclou el punter"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "The directory the last screenshot was saved in."
msgstr "El darrer directori on es va alçar la darrera captura de pantalla."
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Inclou el punter a la captura de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "El número de segons a esperar abans de fer la captura de pantalla."
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Inclou el perfil ICC"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Captura de pantalla específica de finestres (desconsellat)"
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Inclou el perfil ICC de l'objectiu al fitxer de la captura de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Efecte de la vora"
#: ../src/screenshot-config.c:78
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Efecte que s'afegirà a fora de la vora. Els valors possibles són "
"«shadow» (ombra), «none» (cap), i «border» (vora)."
#: ../src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%s» a «%s»"
#: ../src/screenshot-application.c:154
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer existent?"
#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:340 ../src/screenshot-application.c:343
#: ../src/screenshot-application.c:386 ../src/screenshot-application.c:389
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:176
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear el fitxer. Hauríeu de seleccionar una altra "
"ubicació i tornar-ho a intentar."
#: ../src/screenshot-application.c:341
msgid "Error creating file"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:348 ../src/screenshot-application.c:417
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:387
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Han fallat tots els mètodes possibles"
#: ../src/screenshot-application.c:502
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-application.c:503
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:504
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:505
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:507
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:507
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, o sense)"
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/screenshot-application.c:509
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/screenshot-application.c:523
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
#: ../src/screenshot-config.c:54
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -202,16 +221,16 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --window i --"
"area.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:85
#, fuzzy, c-format
#: ../src/screenshot-config.c:61
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --window i --"
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps --delay i --"
"area.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:193
#: ../src/screenshot-dialog.c:171
msgid ""
"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
"Please check your installation of gnome-utils"
......@@ -220,29 +239,29 @@ msgstr ""
"captura de pantalles.\n"
"Comproveu la instal·lació del gnome-utils"
#: ../src/screenshot-dialog.c:214
#: ../src/screenshot-dialog.c:192
msgid "Select a folder"
msgstr "Seleccioneu un directori"
#: ../src/screenshot-dialog.c:323
#: ../src/screenshot-dialog.c:301
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Captura.png"
# Captura enlloc d'instantània per evitar problemes amb caràcters no ascii
# Captura en lloc d'instantània per evitar problemes amb caràcters no ascii
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:119
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
#, c-format
msgid "Screenshot at %s.png"
msgstr "Captura a %s.png"
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Captura de %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:126
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
#, c-format
msgid "Screenshot at %s - %d.png"
msgstr "Captura a %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Captura de %s - %d.png"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
msgid "None"
......@@ -285,23 +304,26 @@ msgstr "_Seleccioneu una àrea a capturar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
msgid "Grab _after a delay of"
msgstr "Captura _al cap de"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Feu una captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
msgid "Effects"
msgstr "Efectes"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Fes una _captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-utils.c:702
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "S'ha produït un error en carregar la pàgina d'ajuda"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "S'ha produït un error en desar la captura de pantalla"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment