Commit 541a85fb authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent 4ca1518b
......@@ -4,15 +4,15 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002,2007,2011-2012.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2015.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 20:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-16 09:11+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-20 10:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-27 15:24+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -20,9 +20,10 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:767
#: ../src/screenshot-application.c:767 ../src/screenshot-application.c:835
msgid "Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình"
......@@ -42,7 +43,7 @@ msgstr "Chụp toàn màn hình"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:5
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Chụp cửa sổ hiện thời"
msgstr "Chụp cửa sổ hiện ti"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Screenshot"
......@@ -63,7 +64,7 @@ msgstr ""
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when its not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
......@@ -105,11 +106,11 @@ msgstr "Tê_n:"
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu vào thư _mục:"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Ảnh chụp màn hình cửa sổ cụ thể (đã lạc hậu)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -117,78 +118,78 @@ msgstr ""
"Lấy chỉ cửa sổ hiện thời, thay cho toàn màn hình. Khóa này đã lỗi thời và "
"sau này không dùng nữa."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Khoảng chờ chụp hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Số giây cần chờ trước khi chụp màn hình."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Thư mục lưu hình chụp"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Thư mục mặc định nơi ứng dụng chụp màn hình sẽ lưu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
msgid "Last save directory"
msgstr "Thư mục lưu lần cuối"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Thư mục nơi ứng dụng chụp màn hình đã lưu lần cuối."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
msgid "Include Border"
msgstr "Lấy đường viền"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Lấy cả đường viền của trình quản lý cửa sổ, trong chụp màn hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
msgid "Include Pointer"
msgstr "Lấy con trỏ"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Lấy cả con trỏ khi chụp màn hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Bao gồm hồ sơ ICC"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Bao gồm hồ sơ ICC của đích trong tập tin chụp màn hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Hiệu ứng viền"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
msgstr ""
"Hiệu ứng cần thêm vào cạnh ở ngoại viền. Giá trị có thể là \"shadow"
"\" (bóng), \"none\" (không), và \"border\" (viền)."
"Hiệu ứng cần thêm vào cạnh ở ngoại viền. Giá trị có thể là “shadow” (bóng), "
"“none” (không), và “border” (viền)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Phần đuôi tập tin mặc định"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Phần đuôi tập tin mặc định dùng khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Đã có tập tin tên \"%s\" trong \"%s\""
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Đã có tập tin tên “%s” trong “%s”"
#: ../src/screenshot-application.c:152
msgid "Overwrite existing file?"
......@@ -248,7 +249,7 @@ msgstr "Chụp màn hình sau khi chờ một khoảng thời gian [theo giây]"
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:413
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
msgid "seconds"
msgstr "giây"
......@@ -278,7 +279,7 @@ msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát"
#: ../src/screenshot-application.c:770
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm dịch GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"
#: ../src/screenshot-config.c:116
#, c-format
......@@ -296,9 +297,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tùy chọn không tương thích: không thể dùng --area và --delay cùng lúc.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Hình_chụp.png"
msgstr "Hình chụp.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
......@@ -315,6 +316,11 @@ msgstr "Hình chụp từ %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Hình chụp từ %s - %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
msgstr "Không"
......@@ -332,55 +338,55 @@ msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:262
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:263
msgid "Include _pointer"
msgstr "Lấy cả con t_rỏ"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:272
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:273
msgid "Include the window _border"
msgstr "Lấy _viền cửa sổ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:289
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:290
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Áp dụng _hiệu ứng:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:346
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:347
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Chụp _toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:361
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Chụp cửa sổ h_iện thời"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:372
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:373
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Chọn _vùng cần chụp"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:392
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:393
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Chụp _sau khi chờ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:463
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu ứng"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:477
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:478
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:486
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:503
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
msgid "_Cancel"
msgstr "T_hôi"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment