Commit 4fe23982 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 8c1aaba5
......@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-06 22:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-15 15:19+0200\n"
"Last-Translator: Josep Sànchez <papapep@gmx.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-09 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-26 07:28+0100\n"
"Last-Translator: Pau Iranzo <paugnu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,34 +22,36 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:777
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:757
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:778
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:758
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Guarda imatges de la pantalla o de finestres individuals"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;"
msgstr "instantània;captura;imprimeix;"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "instantània;captura;imprimeix;captura;"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Fes una captura de tota la pantalla"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:5
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:5
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Fes una captura de la finestra actual"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "About Screenshot"
msgstr "Quan al Captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Ix"
......@@ -59,17 +61,21 @@ msgid "Save Screenshot"
msgstr "Guarda la captura"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "Al_ça"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Guarda en una _carpeta:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Captura de pantalla específica de finestres (desconsellat)"
......@@ -153,100 +159,100 @@ msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr ""
"L'extensió de tipus de fitxer per defecte per a les captures de pantalla."
#: ../src/screenshot-application.c:144
#: ../src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%s» a «%s»"
#: ../src/screenshot-application.c:151
#: ../src/screenshot-application.c:152
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer existent?"
#: ../src/screenshot-application.c:172 ../src/screenshot-application.c:181
#: ../src/screenshot-application.c:461 ../src/screenshot-application.c:465
#: ../src/screenshot-application.c:505 ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:174 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:463 ../src/screenshot-application.c:467
#: ../src/screenshot-application.c:507 ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:173
#: ../src/screenshot-application.c:175
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear el fitxer. Hauríeu de seleccionar una altra "
"ubicació i tornar-ho a intentar."
#: ../src/screenshot-application.c:462
#: ../src/screenshot-application.c:464
msgid "Error creating file"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:473 ../src/screenshot-application.c:538
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Han fallat tots els mètodes possibles"
#: ../src/screenshot-application.c:639
#: ../src/screenshot-application.c:631
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-application.c:640
#: ../src/screenshot-application.c:632
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:641
#: ../src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:642
#: ../src/screenshot-application.c:634
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/screenshot-application.c:643
#: ../src/screenshot-application.c:635
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:644
#: ../src/screenshot-application.c:636
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inclou el punter amb la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-application.c:637
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:420
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, o sense)"
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, vintage o cap)"
#: ../src/screenshot-application.c:646
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/screenshot-application.c:647
#: ../src/screenshot-application.c:639
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Guarda la captura de pantalla directament a este fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "filename"
msgstr "nom de fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:662
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Mostra la informació de la versió i ix"
#: ../src/screenshot-application.c:780
#: ../src/screenshot-application.c:760
msgid "translator-credits"
msgstr "Joan Duran <jodufi@gmail.com>"
......@@ -268,7 +274,7 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--delay» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:309
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Captura.png"
......@@ -288,64 +294,79 @@ msgstr "Captura de %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Captura de %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
msgstr "Sense"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Border"
msgstr "Vora"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inclou el _punter"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inclou la _vora de la finestra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Aplica l'_efecte:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:354
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Captura tota la _pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:368
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Captura la _finestra actual"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:380
msgid "Select _area to grab"
msgstr "_Seleccioneu una àrea a capturar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:400
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Captura després d'un _retard de"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:448
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:469
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Feu una captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:459
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
msgid "Effects"
msgstr "Efectes"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:479
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:483
#, fuzzy
msgid "_Help"
msgstr "Ajuda"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:492
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Fes una _captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:509
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "S'ha produït un error en carregar la pàgina d'ajuda"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment