po/vi: import from Damned Lies

parent c5ddeeca
......@@ -8,54 +8,34 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils GNOME TRUNK\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-24 18:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-01 11:01+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-19 22:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-01 22:08+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:667
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:680
msgid "Screenshot"
msgstr "Hình chụp"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:668
#| msgid "Save images of your desktop or individual windows"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:681
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Lưu ảnh của màn hình hay cửa sổ riêng"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
#| msgid "Take a screenshot of the whole screen"
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Chụp toàn màn hình"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#| msgid "Take a screenshot of the current window"
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Chụp cửa sổ hiện thời"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Chép s_ang bảng nháp"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
msgid "_Name:"
msgstr "Tê_n:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu vào thư _mục:"
#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
#| msgid "Screenshot"
msgid "About Screenshot"
msgstr "Giới thiệu Hình chụp"
......@@ -67,6 +47,22 @@ msgstr "Trợ giúp"
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Chép s_ang bảng nháp"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "_Name:"
msgstr "Tê_n:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu vào thư _mục:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Ảnh chụp màn hình đặc trưng cho cửa sổ (bị phản đối)"
......@@ -149,8 +145,8 @@ msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ghi đè tập tin đã có chứ?"
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:337 ../src/screenshot-application.c:341
#: ../src/screenshot-application.c:382 ../src/screenshot-application.c:385
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:354
#: ../src/screenshot-application.c:395 ../src/screenshot-application.c:398
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Không thể chụp hình"
......@@ -158,81 +154,79 @@ msgstr "Không thể chụp hình"
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Không thể tạo tập tin. Hãy chọn một vị trí khác và thử lại."
#: ../src/screenshot-application.c:338
#: ../src/screenshot-application.c:351
msgid "Error creating file"
msgstr "Lỗi tạo tập tin"
#: ../src/screenshot-application.c:349 ../src/screenshot-application.c:415
#: ../src/screenshot-application.c:362 ../src/screenshot-application.c:428
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Đã chụp"
#: ../src/screenshot-application.c:383
#: ../src/screenshot-application.c:396
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Mọi cách đều thất bại"
#: ../src/screenshot-application.c:509
#: ../src/screenshot-application.c:522
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Gửi ảnh chụp thẳng vào bảng tạm"
#: ../src/screenshot-application.c:510
#: ../src/screenshot-application.c:523
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một cửa sổ riêng thay vì toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:511
#: ../src/screenshot-application.c:524
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một vùng màn hình thay vì toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:512
#: ../src/screenshot-application.c:525
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Gồm viền cửa sổ khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:513
#: ../src/screenshot-application.c:526
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Gỡ bỏ viền cửa sổ khỏi ảnh chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:514
#| msgid "Include the pointer in the screenshot"
#: ../src/screenshot-application.c:527
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Bao gồm con trỏ khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:515
#: ../src/screenshot-application.c:528
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Chụp màn hình sau thời gian đã ghi rõ [theo giây]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:515
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
msgid "seconds"
msgstr "giây"
#: ../src/screenshot-application.c:516
#: ../src/screenshot-application.c:529
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Hiệu ứng cần thêm vào viền (bóng, viền hoặc không)"
#: ../src/screenshot-application.c:516
#: ../src/screenshot-application.c:529
msgid "effect"
msgstr "hiệu ứng"
#: ../src/screenshot-application.c:517
#: ../src/screenshot-application.c:530
msgid "Interactively set options"
msgstr "Đặt tuỳ chọn tương tác"
#: ../src/screenshot-application.c:518
#| msgid "Screenshot directory"
#: ../src/screenshot-application.c:531
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Lưu hình chụp trực tiếp vào tập tin này"
#: ../src/screenshot-application.c:518
#: ../src/screenshot-application.c:531
msgid "filename"
msgstr "tên tập tin"
#: ../src/screenshot-application.c:532
#: ../src/screenshot-application.c:545
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Chụp ảnh màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:670
#: ../src/screenshot-application.c:683
msgid "translator-credits"
msgstr "Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>"
......@@ -252,21 +246,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tuỳ chọn không tương thích: không thể dùng --area và --delay cùng lúc.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:173
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lưu hình chụp"
#: ../src/screenshot-dialog.c:189
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
msgstr "Chọn thư mục"
#: ../src/screenshot-dialog.c:286
#: ../src/screenshot-dialog.c:285
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Hình-chụp.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:133
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Hình chụp từ %s.png"
......@@ -274,7 +268,7 @@ msgstr "Hình chụp từ %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:140
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Hình chụp từ %s - %d.png"
......@@ -306,7 +300,6 @@ msgid "Apply _effect:"
msgstr "Áp dụng _hiệu ứng:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
#| msgid "Grab the whole _desktop"
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Chụp _toàn bộ màn hình"
......@@ -322,7 +315,9 @@ msgstr "Chọn _vùng cần chụp"
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab _after a delay of"
#, fuzzy
#| msgid "Grab _after a delay of"
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Chụp _sau khi chờ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment