Commit 3b58a1e6 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent b4e30f54
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-24 20:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-24 23:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-27 20:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-27 22:59+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -26,11 +26,11 @@ msgstr ""
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:787
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:790
msgid "Screenshot"
msgstr "Nuotrauka"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:788
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:791
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Įrašyti jūsų darbastalio ar atskirų langų nuotraukas"
......@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr "Klaida kuriant failą. Pasirinkite kitą vietą ir bandykite dar kartą.
msgid "Error creating file"
msgstr "Klaida kuriant failą"
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:540
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Ekranas nufotografuotas"
......@@ -191,71 +191,72 @@ msgstr "Ekranas nufotografuotas"
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Visi galimi metodai nepavyko"
#: ../src/screenshot-application.c:642
#: ../src/screenshot-application.c:645
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Siųsti pagautą tiesiai į iškarpinę"
#: ../src/screenshot-application.c:643
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Vietoje viso ekrano fotografuoti tik langą"
#: ../src/screenshot-application.c:644
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Vietoje viso ekrano fotografuoti tik tam tikrą sritį"
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir lango rėmelį"
#: ../src/screenshot-application.c:646
#: ../src/screenshot-application.c:649
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Iš ekrano nuotraukos pašalinti lango rėmelį"
#: ../src/screenshot-application.c:647
#: ../src/screenshot-application.c:650
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir žymiklį"
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-application.c:651
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Padaryti nuotrauką praėjus nurodytam laiko tarpui [sekundėmis]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:421
msgid "seconds"
msgstr "sekundžių"
#: ../src/screenshot-application.c:649
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efektas, pridedamas rėmeliui (šešėlis, rėmelis arba nieko)"
#: ../src/screenshot-application.c:652
#| msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efektas, pridedamas rėmeliui (šešėlis, rėmelis, apipynimas arba nieko)"
#: ../src/screenshot-application.c:649
#: ../src/screenshot-application.c:652
msgid "effect"
msgstr "efektas"
#: ../src/screenshot-application.c:650
#: ../src/screenshot-application.c:653
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktyviai nustatyti parinktis"
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-application.c:654
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Įrašyti ekrano nuotrauką tiesiogiai į šį failą"
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-application.c:654
msgid "filename"
msgstr "failo pavadinimas"
#: ../src/screenshot-application.c:652
#: ../src/screenshot-application.c:655
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Atspausdinti versijos informaciją ir išeiti"
#: ../src/screenshot-application.c:666
#: ../src/screenshot-application.c:669
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Padaryti ekrano nuotrauką"
#: ../src/screenshot-application.c:790
#: ../src/screenshot-application.c:793
msgid "translator-credits"
msgstr "išvertė:Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>"
......@@ -296,64 +297,68 @@ msgstr "Ekrano nuotrauka iš %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Ekrano nuotrauka iš %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
msgstr "Nieko"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Drop shadow"
msgstr "Šešėliai"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Border"
msgstr "Kraštinė"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Apipynimas"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
msgid "Include _pointer"
msgstr "Įtraukti žy_miklį"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
msgid "Include the window _border"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir lango _rėmelį"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Pritaikyti _efektą:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:355
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Nufotografuoti _visą ekraną"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Nufotografuoti dabartinį _langą"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:381
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Pasirinkti fotografuotiną _sritį"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:401
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Fotografuoti _po"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Nufotografuoti ekraną"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:471
msgid "Effects"
msgstr "Efektai"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:493
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Nufotografuoti _ekraną"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:510
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment