Commit 3b047c5c authored by Paweł Żołnowski's avatar Paweł Żołnowski Committed by Piotr Drąg

Updated Polish translation

parent 3832cad4
......@@ -10,14 +10,15 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-17 21:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-17 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-18 20:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-17 23:45+0100\n"
"Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,16 +29,16 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:785
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:790
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:786
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:791
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zapisanie obrazu pulpitu lub poszczególnych okien"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;"
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr ""
"zrzut ekranu;migawka;przechwycenie;przechwyć;pobieranie;pobierz;druk;"
"drukowanie;wydrukowanie;"
......@@ -51,13 +52,13 @@ msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Wykonanie zrzutu bieżącego okna"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "About Screenshot"
msgstr "O programie do pobierania zrzutów ekranu"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
......@@ -67,17 +68,21 @@ msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj do schowka"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "_Nazwa:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Zapi_s w katalogu:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj do schowka"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Zrzut ekranu dla okna (przestarzałe)"
......@@ -159,104 +164,104 @@ msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."
#: ../src/screenshot-application.c:144
#: ../src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Plik o nazwie \"%s\" już istnieje w \"%s\""
#: ../src/screenshot-application.c:151
#: ../src/screenshot-application.c:152
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Zastąpić istniejący plik?"
#: ../src/screenshot-application.c:172 ../src/screenshot-application.c:181
#: ../src/screenshot-application.c:461 ../src/screenshot-application.c:465
#: ../src/screenshot-application.c:505 ../src/screenshot-application.c:508
#: ../src/screenshot-application.c:174 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:463 ../src/screenshot-application.c:467
#: ../src/screenshot-application.c:507 ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nie można pobrać zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:173
#: ../src/screenshot-application.c:175
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
"ponownie."
#: ../src/screenshot-application.c:462
#: ../src/screenshot-application.c:464
msgid "Error creating file"
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:473 ../src/screenshot-application.c:538
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Pobrano zrzut ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:506
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Żadna możliwa metoda się nie powiodła"
#: ../src/screenshot-application.c:640
#: ../src/screenshot-application.c:645
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Wysyła pobranie bezpośrednio do schowka"
#: ../src/screenshot-application.c:641
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Pobiera okno zamiast całego ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:642
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Pobiera określony obszar ekranu zamiast całego ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:643
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Dołącza ramkę okna do zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:644
#: ../src/screenshot-application.c:649
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Usuwa ramkę okna ze zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-application.c:650
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:646
#: ../src/screenshot-application.c:651
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Pobiera zrzut ekranu po określonym opóźnieniu (w sekundach)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:646
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
#: ../src/screenshot-application.c:651
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:421
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, krawędź lub brak)"
#: ../src/screenshot-application.c:652
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, krawędź, retro lub brak)"
#: ../src/screenshot-application.c:647
#: ../src/screenshot-application.c:652
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/screenshot-application.c:648
#: ../src/screenshot-application.c:653
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktywne ustawienie opcji"
#: ../src/screenshot-application.c:649
#: ../src/screenshot-application.c:654
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Zapisuje zrzut ekranu bezpośrednio do tego pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:649
#: ../src/screenshot-application.c:654
msgid "filename"
msgstr "nazwa pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:650
#: ../src/screenshot-application.c:655
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
#: ../src/screenshot-application.c:664
#: ../src/screenshot-application.c:669
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Wykonuje zdjęcie ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:788
#: ../src/screenshot-application.c:793
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003\n"
......@@ -265,7 +270,8 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
#: ../src/screenshot-config.c:59
#, c-format
......@@ -285,7 +291,7 @@ msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --area oraz --delay nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:309
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Zrzut ekranu.png"
......@@ -304,64 +310,71 @@ msgstr "Zrzut ekranu z %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Zrzut ekranu z %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Drop shadow"
msgstr "Cień"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Border"
msgstr "Krawędź"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Retro"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
msgid "Include _pointer"
msgstr "Dołączanie k_ursora"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
msgid "Include the window _border"
msgstr "Dołączanie _krawędzi okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Efekt:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:355
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "P_rzechwycenie całego ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Przechwycenie _bieżącego okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:381
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Wybór _obszaru do przechwycenia"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:401
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Przechwycenie po _upływie"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:448
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Pobranie zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:459
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:471
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:479
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:493
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Pobierz zrzut ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:510
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pomocy"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment