Commit 322d7f0a authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamse translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent b78acc81
# Vietnamese Translation for GNOME Utils.
# Copyright © 2009 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# Vietnamese Translation for gnome-screenshot.
# Copyright © 2014 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002,2007,2011-2012.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils GNOME TRUNK\n"
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-19 22:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-01 22:09+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-28 20:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-29 08:57+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -19,61 +21,101 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:680
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:767
msgid "Screenshot"
msgstr "Hình chụp"
msgstr "Chụp màn hình"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:681
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:768
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Lưu ảnh của màn hình hay cửa sổ riêng"
msgstr "Ghi lại ảnh của cả màn hình hay chỉ từng cửa sổ riêng biệt"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snapshot;capture;print;screenshot;chụp;màn;hình;chup;man;hinh;in;"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Chụp toàn màn hình"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:5
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Chụp cửa sổ hiện thời"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "About Screenshot"
msgstr "Giới thiệu Hình chụp"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình GNOME"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Chụp màn hình GNOME là một tiện ích đơn giản để giúp bạn chụp màn hình của "
"máy tính. Chụp có thể là toàn màn hình, bất kỳ ứng dụng cụ thể, hay có thể "
"chọn một vùng hình chữ nhật. Bạn còn có thể chép ảnh chụp trực tiếp vào "
"clipboard của GNOME và dán nó vào ứng dụng khác."
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Chụp màn hình GNOME cho phép bạn chụp màn hình ngay cả khi nó không được mở: "
"chỉ cần bấm phím PrtSc trên bàn phím, và một bản chụp toàn bộ màn hình sẽ "
"được lưu vào thư mục dành để lưu \"Ảnh\". Giữ phím Alt trong khi ấn PrtSc và "
"bạn sẽ chụp được ứng dụng đang được kích hoạt."
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "Giới thiệu"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Chép s_ang bảng nháp"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lưu hình chụp"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Chép s_ang clipboard"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "_Lưu"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "Tê_n:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu vào thư _mục:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Ảnh chụp màn hình đặc trưng cho cửa sổ (bị phản đối)"
msgstr "Ảnh chụp màn hình cửa sổ cụ thể (đã lạc hậu)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Lấy chỉ cửa sổ hiện thời, thay cho toàn màn hình. Khoá này bị phản đối nên "
"không còn dùng lại."
"Lấy chỉ cửa sổ hiện thời, thay cho toàn màn hình. Khoá này đã lỗi thời và "
"sau này không dùng nữa."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
msgid "Screenshot delay"
......@@ -81,15 +123,15 @@ msgstr "Khoảng chờ chụp hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Số giây cần chờ trước khi chụp hình."
msgstr "Số giây cần chờ trước khi chụp màn hình."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Thư mục hình chụp"
msgstr "Thư mục lưu hình chụp"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Thư mục nơi trình chụp màn hình sẽ lưu."
msgstr "Thư mục mặc định nơi ứng dụng chụp màn hình sẽ lưu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
msgid "Last save directory"
......@@ -97,23 +139,23 @@ msgstr "Thư mục lưu lần cuối"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr "Thư mục nơi trình chụp màn hình đã lưu lần cuối."
msgstr "Thư mục nơi ứng dụng chụp màn hình đã lưu lần cuối."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
msgid "Include Border"
msgstr "Gồm viền"
msgstr "Lấy đường viền"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Bao gồm viền của trình quản lý cửa sổ, trong chụp màn hình"
msgstr "Lấy cả đường viền của trình quản lý cửa sổ, trong chụp màn hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
msgid "Include Pointer"
msgstr "Gồm có con trỏ"
msgstr "Lấy con trỏ"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Bao gồm con trỏ khi chụp màn hình"
msgstr "Lấy cả con trỏ khi chụp màn hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
msgid "Include ICC Profile"
......@@ -125,112 +167,120 @@ msgstr "Bao gồm hồ sơ ICC của đích trong tập tin chụp màn hình"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
msgid "Border Effect"
msgstr "Tác dụng viền"
msgstr "Hiệu ứng viền"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
"\"none\", and \"border\"."
msgstr ""
"Tác dụng cần thêm vào cạnh ở ngoại viền. Giá trị có thể là \"shadow"
"Hiệu ứng cần thêm vào cạnh ở ngoại viền. Giá trị có thể là \"shadow"
"\" (bóng), \"none\" (không), và \"border\" (viền)."
#: ../src/screenshot-application.c:142
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Phần đuôi tập tin mặc định"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Phần đuôi tập tin mặc định dùng khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:145
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Đã có tập tin tên \"%s\" trong \"%s\""
#: ../src/screenshot-application.c:149
#: ../src/screenshot-application.c:152
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ghi đè tập tin đã có chứ?"
#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:354
#: ../src/screenshot-application.c:395 ../src/screenshot-application.c:398
#: ../src/screenshot-application.c:174 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:463 ../src/screenshot-application.c:467
#: ../src/screenshot-application.c:507 ../src/screenshot-application.c:510
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Không thể chụp hình"
#: ../src/screenshot-application.c:171
#: ../src/screenshot-application.c:175
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Không thể tạo tập tin. Hãy chọn một vị trí khác và thử lại."
#: ../src/screenshot-application.c:351
#: ../src/screenshot-application.c:464
msgid "Error creating file"
msgstr "Lỗi tạo tập tin"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo tập tin"
#: ../src/screenshot-application.c:362 ../src/screenshot-application.c:428
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Đã chụp"
#: ../src/screenshot-application.c:396
#: ../src/screenshot-application.c:508
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Mọi cách đều thất bại"
#: ../src/screenshot-application.c:522
#: ../src/screenshot-application.c:631
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Gửi ảnh chụp thẳng vào bảng tạm"
msgstr "Gửi ảnh chụp thẳng vào clipboard"
#: ../src/screenshot-application.c:523
#: ../src/screenshot-application.c:632
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một cửa sổ riêng thay vì toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:524
#: ../src/screenshot-application.c:633
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một vùng màn hình thay vì toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:525
#: ../src/screenshot-application.c:634
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Gồm viền cửa sổ khi chụp màn hình"
msgstr "Lấy cả đường viền cửa sổ khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:526
#: ../src/screenshot-application.c:635
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Gỡ bỏ viền cửa sổ khỏi ảnh chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:527
#: ../src/screenshot-application.c:636
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Bao gồm con trỏ khi chụp màn hình"
msgstr "Lấy cả con trỏ khi chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-application.c:637
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Chụp màn hình sau thời gian đã ghi rõ [theo giây]"
msgstr "Chụp màn hình sau khi chờ một khoảng thời gian [theo giây]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:528
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:420
msgid "seconds"
msgstr "giây"
#: ../src/screenshot-application.c:529
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Hiệu ứng cần thêm vào viền (bóng, viền hoặc không)"
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Hiệu ứng cần thêm vào viền (bóng, viền, vintage hoặc không)"
#: ../src/screenshot-application.c:529
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "effect"
msgstr "hiệu ứng"
#: ../src/screenshot-application.c:530
#: ../src/screenshot-application.c:639
msgid "Interactively set options"
msgstr "Đặt tuỳ chọn tương tác"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Lưu hình chụp trực tiếp vào tập tin này"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "filename"
msgstr "tên tập tin"
#: ../src/screenshot-application.c:545
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Chụp ảnh màn hình"
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát"
#: ../src/screenshot-application.c:683
#: ../src/screenshot-application.c:770
msgid "translator-credits"
msgstr "Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME (https://l10n.gnome.org/teams/vi/)"
#: ../src/screenshot-config.c:56
#: ../src/screenshot-config.c:116
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -238,7 +288,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tuỳ chọn không tương thích: không thể dùng cùng lúc --window và --area\n"
#: ../src/screenshot-config.c:63
#: ../src/screenshot-config.c:123
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......@@ -246,102 +296,116 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tuỳ chọn không tương thích: không thể dùng --area và --delay cùng lúc.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lưu hình chụp"
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
msgstr "Chọn thư mục"
#: ../src/screenshot-dialog.c:285
#: ../src/screenshot-dialog.c:314
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Hình-chụp.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:145
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Hình chụp từ %s.png"
msgid "Screenshot-from-%s.%s"
msgstr "Hình-chụp-từ-%s.%s"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:152
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Hình chụp từ %s - %d.png"
msgid "Screenshot-from-%s-%d.%s"
msgstr "Hình-chụp-từ-%s-%d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "None"
msgstr "Không"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Drop shadow"
msgstr "Bỏ bóng"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Border"
msgstr "Đường viền"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
msgid "Include _pointer"
msgstr "Gồm có con t_rỏ"
msgstr "Lấy cả con t_rỏ"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
msgid "Include the window _border"
msgstr "Gồm _viền cửa sổ"
msgstr "Lấy _viền cửa sổ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Áp dụng _hiệu ứng:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:354
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Chụp _toàn bộ màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:368
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Chụp cửa sổ _hiện thời"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:380
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Chọn _vùng cần chụp"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
#| msgid "Grab _after a delay of"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:400
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Chụp _sau khi chờ"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:469
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu ứng"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:483
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:492
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Chụp màn hình"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:509
msgid "_Cancel"
msgstr "T_hôi"
#: ../src/screenshot-utils.c:724
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Gặp lỗi khi tải trợ giúp"
msgstr "Gặp lỗi khi tải phần trợ giúp"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "Giới thiệu Hình chụp"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Chụp ảnh màn hình"
#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Chọn thư mục"
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Thiếu tập tin UI cho chương trình chụp màn hình.\n"
#~ "Hãy kiểm tra đã cài đặt trình « gnome-utils » cho đúng"
#~ "Hãy kiểm tra đã cài đặt trình “gnome-utils” cho đúng"
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi lưu hình chụp"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment