Commit 2880e401 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 56065725
......@@ -23,10 +23,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-23 07:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-23 07:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-02 08:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-02 11:38+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -35,12 +35,13 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:757
#: ../src/screenshot-application.c:767
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:758
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:768
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
......@@ -56,6 +57,35 @@ msgstr "Zachytit snímek celé obrazovky"
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Zachytit snímek aktuálního okna"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky GNOME"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Snímek obrazovky GNOME je jednoduchá pomůcka, pomocí které můžete pořídit "
"obrázek s obsahem vaší obrazovky. Snímek může zahrnovat celou obrazovku, "
"konkrétní aplikaci nebo vybranou obdélníkovou oblast. Snímek můžete také "
"zachytit přímo do schránky a následně v nějaké aplikaci vložit."
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Snímky můžete pořizovat, i když není aplikace Snímek obrazovky GNOME "
"otevřená – stačí na klávesnici zmáčknout klávesu PrtSc a do vaší složky "
"Obrázky se uloží snímek celé obrazovky. Pokud před zmáčknutím PrtSc podržíte "
"Alt, získáte snímek jen právě vybraného okna."
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
......@@ -263,11 +293,11 @@ msgstr "název_souboru"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"
#: ../src/screenshot-application.c:760
#: ../src/screenshot-application.c:770
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../src/screenshot-config.c:59
#: ../src/screenshot-config.c:116
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -275,7 +305,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Konfliktní možnosti: --window a --area nelze použít ve stejnou chvíli.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:66
#: ../src/screenshot-config.c:123
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment