Commit 26d96578 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 9fe51977
......@@ -11,108 +11,24 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-07 21:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-07 01:23+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-05 21:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-01 01:10+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
#: ../src/screenshot-application.c:767
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:768
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Desa imatges de la pantalla o de finestres individuals"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "instantània;captura;imprimeix;captura;"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:4
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Fes una captura de tota la pantalla"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:5
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Fes una captura de la finestra actual"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Captura de pantalla del GNOME"
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"El Captura de pantalla del GNOME és una senzilla utilitat que permet fer "
"captures de la pantalla del seu ordinador. Les captures poden ser de tota la "
"pantalla, d'una aplicació en concret o d'una àrea rectangular seleccionada. "
"També podeu copiar la captura directament al porta-retalls del GNOME i "
"enganxar-la en altres aplicacions."
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"El Captura de pantalla del GNOME li ajuda a realitzar captures de pantalla "
"fins i tot quan no està obert: simplement premeu el botó Impr Pant del "
"teclat i es desarà una captura de la pantalla completa a la seva carpeta "
"Imatges. Premeu Alt+Impr Pant i obtindreu una captura només de la finestra "
"seleccionada."
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Desa la captura"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "De_sa"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Desa en la _carpeta:"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Captura de pantalla específica de finestres (desconsellat)"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -120,61 +36,61 @@ msgstr ""
"Captura només la finestra actual, en lloc de tot l'escriptori. Aquesta clau "
"està desconsellada i no s'utilitza."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Retard de la captura de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "El número de segons a esperar abans de fer la captura de pantalla."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Directori on desar les captures de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "El directori on es desaran les captures de pantalla per defecte."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
msgid "Last save directory"
msgstr "Darrer directori de desament"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"El darrer directori on es va desar la darrera captura de pantalla en mode "
"interactiu."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
msgstr "Inclou la vora"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora del gestor de finestres en la captura"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include Pointer"
msgstr "Inclou el punter"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Inclou el punter a la captura de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Inclou el perfil ICC"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Inclou el perfil ICC de l'objectiu al fitxer de la captura de pantalla"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
msgid "Border Effect"
msgstr "Efecte de la vora"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
......@@ -182,114 +98,183 @@ msgstr ""
"Efecte que s'afegirà a fora de la vora. Els valors possibles són "
"«shadow» (ombra), «none» (cap), i «border» (vora)."
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
msgid "Default file type extension"
msgstr "Extensió, per defecte, del tipus de fitxer"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr ""
"L'extensió de tipus de fitxer per defecte per a les captures de pantalla."
#: ../src/screenshot-application.c:145
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
msgid "Screenshot"
msgstr "Captura"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Desa imatges de la pantalla o de finestres individuals"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "instantània;captura;imprimeix;captura;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Fes una captura de tota la pantalla"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Fes una captura de la finestra actual"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Captura de pantalla del GNOME"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"El Captura de pantalla del GNOME és una senzilla utilitat que permet fer "
"captures de la pantalla del seu ordinador. Les captures poden ser de tota la "
"pantalla, d'una aplicació en concret o d'una àrea rectangular seleccionada. "
"També podeu copiar la captura directament al porta-retalls del GNOME i "
"enganxar-la en altres aplicacions."
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"El Captura de pantalla del GNOME li ajuda a realitzar captures de pantalla "
"fins i tot quan no està obert: simplement premeu el botó Impr Pant del "
"teclat i es desarà una captura de la pantalla completa a la seva carpeta "
"Imatges. Premeu Alt+Impr Pant i obtindreu una captura només de la finestra "
"seleccionada."
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
#: src/screenshot-application.c:151
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%s» a «%s»"
#: ../src/screenshot-application.c:152
#: src/screenshot-application.c:158
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer existent?"
#: ../src/screenshot-application.c:174 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:463 ../src/screenshot-application.c:467
#: ../src/screenshot-application.c:507 ../src/screenshot-application.c:510
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "No s'ha pogut fer la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:175
#: src/screenshot-application.c:181
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear el fitxer. Hauríeu de seleccionar una altra "
"ubicació i tornar-ho a intentar."
#: ../src/screenshot-application.c:464
#: src/screenshot-application.c:467
msgid "Error creating file"
msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
msgid "Screenshot taken"
msgstr "S'ha obtingut la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:508
#: src/screenshot-application.c:511
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Han fallat tots els mètodes possibles"
#: ../src/screenshot-application.c:631
#: src/screenshot-application.c:634
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Envia la captura directament al porta-retalls"
#: ../src/screenshot-application.c:632
#: src/screenshot-application.c:635
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Captura una finestra en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:633
#: src/screenshot-application.c:636
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Captura una àrea de la pantalla en lloc de tota la pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:634
#: src/screenshot-application.c:637
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Inclou la vora de la finestra en la captura"
#: ../src/screenshot-application.c:635
#: src/screenshot-application.c:638
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Suprimeix la vora de la finestra en la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:636
#: src/screenshot-application.c:639
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inclou el punter amb la captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: src/screenshot-application.c:640
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Fes la captura al cap de l'estona indicada [en segons]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:637
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
msgid "seconds"
msgstr "segons"
#: ../src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efecte que s'afegirà a la vora (ombra, vora, vintage o cap)"
#: ../src/screenshot-application.c:638
#: src/screenshot-application.c:641
msgid "effect"
msgstr "efecte"
#: ../src/screenshot-application.c:639
#: src/screenshot-application.c:642
msgid "Interactively set options"
msgstr "Estableix opcions interactivament"
#: ../src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:643
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Desa la captura de pantalla directament a aquest fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:640
#: src/screenshot-application.c:643
msgid "filename"
msgstr "nom de fitxer"
#: ../src/screenshot-application.c:641
#: src/screenshot-application.c:644
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Mostra la informació de la versió i surt"
#: ../src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:773
msgid "translator-credits"
msgstr "Joan Duran <jodufi@gmail.com>"
#: ../src/screenshot-config.c:116
#, c-format
#: src/screenshot-config.c:117
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
......@@ -297,8 +282,7 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--window» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-config.c:123
#, c-format
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
......@@ -306,95 +290,129 @@ msgstr ""
"Conflicte d'opcions: no es poden utilitzar al mateix temps «--delay» i «--"
"area».\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
#: src/screenshot-dialog.c:319
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Captura.png"
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Desa la captura"
#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Enrere"
#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "C_opia-ho al porta-retalls"
#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "De_sa"
#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Desa en la _carpeta:"
# Captura en lloc d'instantània per evitar problemes amb caràcters no ascii
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:143
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Captura de %s.%s"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:150
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Captura de %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "None"
msgstr "Sense"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Border"
msgstr "Vora"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:263
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
msgid "Include _pointer"
msgstr "Inclou el _punter"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:273
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
msgid "Include the window _border"
msgstr "Inclou la _vora de la finestra"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:290
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Aplica l'_efecte:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:347
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Captura tota la _pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:361
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Captura la _finestra actual"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:373
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
msgid "Select _area to grab"
msgstr "_Seleccioneu una àrea a capturar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:393
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Captura després d'un _retard de"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Feu una captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
msgid "Effects"
msgstr "Efectes"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:478
msgid "_Help"
msgstr "_Ajuda"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:469
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Fes una _captura de pantalla"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:486
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#: ../src/screenshot-utils.c:724
#: src/screenshot-utils.c:725
msgid "Error loading the help page"
msgstr "S'ha produït un error en carregar la pàgina d'ajuda"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Ajuda"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment