Commit 09d25e1e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 715b811d
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-31 20:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-31 20:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-20 21:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 21:32+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,11 +28,11 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:698
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:777
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:699
#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:778
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zapisanie obrazu pulpitu lub poszczególnych okien"
......@@ -63,8 +63,8 @@ msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj do schowka"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
msgid "_Name:"
......@@ -75,8 +75,8 @@ msgid "Save in _folder:"
msgstr "Zapi_s w katalogu:"
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
msgid "*"
msgstr "*"
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj do schowka"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -151,100 +151,108 @@ msgstr ""
"Efekt dodawany do zewnętrznej części krawędzi. Dopuszczalne wartości to "
"\"shadow\" (cień), \"none\" (brak) oraz \"border\" (krawędź)."
#: ../src/screenshot-application.c:143
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:17
msgid "Default file type extension"
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku"
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:18
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."
#: ../src/screenshot-application.c:144
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
msgstr "Plik o nazwie \"%s\" już istnieje w \"%s\""
#: ../src/screenshot-application.c:150
#: ../src/screenshot-application.c:151
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Zastąpić istniejący plik?"
#: ../src/screenshot-application.c:171 ../src/screenshot-application.c:180
#: ../src/screenshot-application.c:351 ../src/screenshot-application.c:355
#: ../src/screenshot-application.c:396 ../src/screenshot-application.c:399
#: ../src/screenshot-application.c:172 ../src/screenshot-application.c:181
#: ../src/screenshot-application.c:461 ../src/screenshot-application.c:465
#: ../src/screenshot-application.c:505 ../src/screenshot-application.c:508
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nie można pobrać zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:172
#: ../src/screenshot-application.c:173
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
"ponownie."
#: ../src/screenshot-application.c:352
#: ../src/screenshot-application.c:462
msgid "Error creating file"
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:363 ../src/screenshot-application.c:429
#: ../src/screenshot-application.c:473 ../src/screenshot-application.c:538
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Pobrano zrzut ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:397
#: ../src/screenshot-application.c:506
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Żadna możliwa metoda się nie powiodła"
#: ../src/screenshot-application.c:530
#: ../src/screenshot-application.c:639
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Wysyła pobranie bezpośrednio do schowka"
#: ../src/screenshot-application.c:531
#: ../src/screenshot-application.c:640
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Pobiera okno zamiast całego ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:532
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Pobiera określony obszar ekranu zamiast całego ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:533
#: ../src/screenshot-application.c:642
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Dołącza ramkę okna do zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:534
#: ../src/screenshot-application.c:643
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Usuwa ramkę okna ze zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:535
#: ../src/screenshot-application.c:644
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:536
#: ../src/screenshot-application.c:645
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Pobiera zrzut ekranu po określonym opóźnieniu (w sekundach)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-application.c:536
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
#: ../src/screenshot-application.c:645
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:415
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: ../src/screenshot-application.c:537
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, krawędź lub brak)"
#: ../src/screenshot-application.c:537
#: ../src/screenshot-application.c:646
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: ../src/screenshot-application.c:538
#: ../src/screenshot-application.c:647
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktywne ustawienie opcji"
#: ../src/screenshot-application.c:539
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Zapisuje zrzut ekranu bezpośrednio do tego pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:539
#: ../src/screenshot-application.c:648
msgid "filename"
msgstr "nazwa pliku"
#: ../src/screenshot-application.c:553
#: ../src/screenshot-application.c:662
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Wykonuje zdjęcie ekranu"
#: ../src/screenshot-application.c:701
#: ../src/screenshot-application.c:780
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003\n"
......@@ -255,7 +263,7 @@ msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
#: ../src/screenshot-config.c:56
#: ../src/screenshot-config.c:59
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
......@@ -264,7 +272,7 @@ msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --window oraz --area nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: ../src/screenshot-config.c:63
#: ../src/screenshot-config.c:66
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
......@@ -273,88 +281,80 @@ msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --area oraz --delay nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: ../src/screenshot-dialog.c:172
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-dialog.c:188
msgid "Select a folder"
msgstr "Wybór katalogu"
#: ../src/screenshot-dialog.c:285
#: ../src/screenshot-dialog.c:309
msgid "Screenshot.png"
msgstr "zrzut-ekranu.png"
msgstr "Zrzut ekranu.png"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:145
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Zrzut ekranu z %s.png"
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Zrzut ekranu z %s.%s"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:152
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Zrzut ekranu z %s - %d.png"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Zrzut ekranu z %s - %d.%s"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:148
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:154
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:149
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "Drop shadow"
msgstr "Cień"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:150
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Border"
msgstr "Krawędź"
#. * Include pointer *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:254
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Dołączanie k_ursora"
#. * Include window border *
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:264
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Dołączanie _krawędzi okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Efekt:"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:349
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "P_rzechwycenie całego ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:357
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:363
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Przechwycenie _bieżącego okna"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:369
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:375
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Wybór _obszaru do przechwycenia"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:395
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Przechwycenie po _upływie"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:448
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Pobranie zrzutu ekranu"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:454
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:457
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:479
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Pobierz zrzut ekranu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment