vi.po 14 KB
Newer Older
1
# Vietnamese Translation for gnome-screenshot.
2 3
# Bản dịch tiếng Việt dành cho gnome-screenshot.
# Copyright © 2015 GNOME i18n Project for Vietnamese.
4
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
5
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002,2007,2011-2012.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
6
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
7
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
13
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2017-03-20 10:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-27 15:24+0700\n"
16 17
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
18
"Language: vi\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
23
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
24

25
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:1
26
#: ../src/screenshot-application.c:767 ../src/screenshot-application.c:835
27
msgid "Screenshot"
28
msgstr "Chụp màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
29

30 31 32
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
#: ../src/screenshot-application.c:768
33
msgid "Save images of your screen or individual windows"
34 35 36 37 38
msgstr "Ghi lại ảnh của cả màn hình hay chỉ từng cửa sổ riêng biệt"

#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:3
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snapshot;capture;print;screenshot;chụp;màn;hình;chup;man;hinh;in;"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
39

40
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:4
41
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
42
msgstr "Chụp toàn màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
43

44
#: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:5
45
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
46
msgstr "Chụp cửa sổ hiện tại"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
47

48 49 50
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình GNOME"
51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Chụp màn hình GNOME là một tiện ích đơn giản để giúp bạn chụp màn hình của "
"máy tính. Chụp có thể là toàn màn hình, bất kỳ ứng dụng cụ thể, hay có thể "
"chọn một vùng hình chữ nhật. Bạn còn có thể chép ảnh chụp trực tiếp vào "
"clipboard của GNOME và dán nó vào ứng dụng khác."

#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
67
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Chụp màn hình GNOME cho phép bạn chụp màn hình ngay cả khi nó không được mở: "
"chỉ cần bấm phím PrtSc trên bàn phím, và một bản chụp toàn bộ màn hình sẽ "
"được lưu vào thư mục dành để lưu \"Ảnh\". Giữ phím Alt trong khi ấn PrtSc và "
"bạn sẽ chụp được ứng dụng đang được kích hoạt."

#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
78
msgid "Help"
79
msgstr "Trợ giúp"
80

81 82 83 84
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
msgid "About"
msgstr "Giới thiệu"

85 86
#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
87
msgstr "Thoát"
88

89
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
90 91
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Lưu hình chụp"
92 93

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
94 95 96 97 98 99 100 101
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Chép s_ang clipboard"

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
msgid "_Save"
msgstr "_Lưu"

#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
102 103 104
msgid "_Name:"
msgstr "Tê_n:"

105
#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:5
106 107 108
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu vào thư _mục:"

109
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:1
110
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
111
msgstr "Ảnh chụp màn hình cửa sổ cụ thể (đã lạc hậu)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
112

113
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:2
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
114
msgid ""
115 116
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
117
msgstr ""
118
"Lấy chỉ cửa sổ hiện thời, thay cho toàn màn hình. Khóa này đã lỗi thời và "
119
"sau này không dùng nữa."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
120

121
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:3
122 123 124
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Khoảng chờ chụp hình"

125
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:4
126
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
127
msgstr "Số giây cần chờ trước khi chụp màn hình."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
128

129
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:5
130
msgid "Screenshot directory"
131
msgstr "Thư mục lưu hình chụp"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
132

133
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:6
134
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
135
msgstr "Thư mục mặc định nơi ứng dụng chụp màn hình sẽ lưu."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
136

137
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:7
138 139
msgid "Last save directory"
msgstr "Thư mục lưu lần cuối"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
140

141
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:8
142
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
143
msgstr "Thư mục nơi ứng dụng chụp màn hình đã lưu lần cuối."
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
144

145
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:9
146
msgid "Include Border"
147
msgstr "Lấy đường viền"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
148

149
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:10
150
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
151
msgstr "Lấy cả đường viền của trình quản lý cửa sổ, trong chụp màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
152

153
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:11
154
msgid "Include Pointer"
155
msgstr "Lấy con trỏ"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
156

157
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:12
158
msgid "Include the pointer in the screenshot"
159
msgstr "Lấy cả con trỏ khi chụp màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
160

161
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:13
162 163
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Bao gồm hồ sơ ICC"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
164

165
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:14
166 167 168
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Bao gồm hồ sơ ICC của đích trong tập tin chụp màn hình"

169
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:15
170
msgid "Border Effect"
171
msgstr "Hiệu ứng viền"
172

173
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:16
174
msgid ""
175 176
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
177
msgstr ""
178 179
"Hiệu ứng cần thêm vào cạnh ở ngoại viền. Giá trị có thể là “shadow” (bóng), "
"“none” (không), và “border” (viền)."
180

181
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:17
182 183 184
msgid "Default file type extension"
msgstr "Phần đuôi tập tin mặc định"

185
#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.h:18
186 187 188 189
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Phần đuôi tập tin mặc định dùng khi chụp màn hình"

#: ../src/screenshot-application.c:145
190
#, c-format
191 192
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Đã có tập tin tên “%s” trong “%s”"
193

194
#: ../src/screenshot-application.c:152
195 196 197
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Ghi đè tập tin đã có chứ?"

198 199 200
#: ../src/screenshot-application.c:174 ../src/screenshot-application.c:183
#: ../src/screenshot-application.c:463 ../src/screenshot-application.c:467
#: ../src/screenshot-application.c:507 ../src/screenshot-application.c:510
201 202 203
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Không thể chụp hình"

204
#: ../src/screenshot-application.c:175
205 206 207
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Không thể tạo tập tin. Hãy chọn một vị trí khác và thử lại."

208
#: ../src/screenshot-application.c:464
209
msgid "Error creating file"
210
msgstr "Gặp lỗi khi tạo tập tin"
211

212
#: ../src/screenshot-application.c:475 ../src/screenshot-application.c:543
213 214 215
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Đã chụp"

216
#: ../src/screenshot-application.c:508
217 218 219
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Mọi cách đều thất bại"

220
#: ../src/screenshot-application.c:631
221
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
222
msgstr "Gửi ảnh chụp trực tiếp vào clipboard"
223

224
#: ../src/screenshot-application.c:632
225 226 227
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một cửa sổ riêng thay vì toàn bộ màn hình"

228
#: ../src/screenshot-application.c:633
229 230 231
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Lấy một vùng màn hình thay vì toàn bộ màn hình"

232
#: ../src/screenshot-application.c:634
233
msgid "Include the window border with the screenshot"
234
msgstr "Lấy cả đường viền cửa sổ khi chụp màn hình"
235

236
#: ../src/screenshot-application.c:635
237 238 239
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Gỡ bỏ viền cửa sổ khỏi ảnh chụp màn hình"

240
#: ../src/screenshot-application.c:636
241
msgid "Include the pointer with the screenshot"
242
msgstr "Lấy cả con trỏ khi chụp màn hình"
243

244
#: ../src/screenshot-application.c:637
245
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
246
msgstr "Chụp màn hình sau khi chờ một khoảng thời gian [theo giây]"
247 248 249 250

#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
251
#: ../src/screenshot-application.c:637
252
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:414
253 254 255
msgid "seconds"
msgstr "giây"

256 257 258
#: ../src/screenshot-application.c:638
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Hiệu ứng cần thêm vào viền (bóng, viền, vintage hoặc không)"
259

260
#: ../src/screenshot-application.c:638
261 262
msgid "effect"
msgstr "hiệu ứng"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
263

264
#: ../src/screenshot-application.c:639
265
msgid "Interactively set options"
266
msgstr "Đặt tùy chọn tương tác"
267

268
#: ../src/screenshot-application.c:640
269
msgid "Save screenshot directly to this file"
270
msgstr "Lưu hình chụp trực tiếp vào tập tin này"
271

272
#: ../src/screenshot-application.c:640
273
msgid "filename"
274
msgstr "tên tập tin"
275

276 277 278
#: ../src/screenshot-application.c:641
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát"
279

280
#: ../src/screenshot-application.c:770
281
msgid "translator-credits"
282
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"
283

284
#: ../src/screenshot-config.c:116
285
#, c-format
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
286
msgid ""
287 288
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
289
msgstr ""
290
"Tùy chọn không tương thích: không thể dùng cùng lúc --window và --area\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
291

292
#: ../src/screenshot-config.c:123
293
#, c-format
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
294
msgid ""
295 296
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
297
msgstr ""
298
"Tùy chọn không tương thích: không thể dùng --area và --delay cùng lúc.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
299

300
#: ../src/screenshot-dialog.c:312
301
msgid "Screenshot.png"
302
msgstr "Hình chụp.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
303

304 305
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
306
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:143
307
#, c-format
308 309
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Hình chụp từ %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
310

311 312 313
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
314
#: ../src/screenshot-filename-builder.c:150
315
#, c-format
316 317
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Hình chụp từ %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
318

319 320 321 322 323
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
324
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:156
325 326
msgid "None"
msgstr "Không"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
327

328
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:157
329 330
msgid "Drop shadow"
msgstr "Bỏ bóng"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
331

332
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:158
333 334
msgid "Border"
msgstr "Đường viền"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
335

336 337 338 339
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:159
msgid "Vintage"
msgstr "Vintage"

340
#. * Include pointer *
341
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:263
342
msgid "Include _pointer"
343
msgstr "Lấy cả con t_rỏ"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
344

345
#. * Include window border *
346
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:273
347
msgid "Include the window _border"
348
msgstr "Lấy _viền cửa sổ"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
349

350
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:290
351 352
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Áp dụng _hiệu ứng:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
353

354
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:347
355
msgid "Grab the whole sc_reen"
356
msgstr "Chụp _toàn bộ màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
357

358
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:361
359
msgid "Grab the current _window"
360
msgstr "Chụp cửa sổ h_iện thời"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
361

362
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:373
363 364
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Chọn _vùng cần chụp"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
365

366 367 368
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
369
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:393
370
msgid "Grab after a _delay of"
371
msgstr "Chụp _sau khi chờ"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
372

373
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
374 375
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Chụp màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
376

377
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:465
378 379
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu ứng"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
380

381
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:478
382 383 384
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"

385
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:487
386 387
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Chụp màn hình"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
388

389
#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:504
390 391 392
msgid "_Cancel"
msgstr "T_hôi"

393
#: ../src/screenshot-utils.c:724
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
394
msgid "Error loading the help page"
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407
msgstr "Gặp lỗi khi tải phần trợ giúp"

#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "Giới thiệu Hình chụp"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Chụp ảnh màn hình"

#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Chọn thư mục"
408

409 410 411 412 413
#~ msgid ""
#~ "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of gnome-utils"
#~ msgstr ""
#~ "Thiếu tập tin UI cho chương trình chụp màn hình.\n"
414
#~ "Hãy kiểm tra đã cài đặt trình “gnome-utils” cho đúng"
415

416 417
#~ msgid "Error while saving screenshot"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi lưu hình chụp"