sk.po 14.3 KB
Newer Older
1 2
# Slovak translation for gnome-screenshot.
# Copyright (C) 2000-2003, 2005, 2008-2012 Free Software Foundation, Inc.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
4
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000-2002.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
5 6 7
# Stanislav Višňovský <visnovsky@kde.org>, 2003.
# Stanislav Višňovský <visnov@suse.cz>, 2003.
# Ivan Noris <vix@vazka.sk>, 2005.
8 9
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2008-2012.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
15
"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
16 17
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-02 11:16+0200\n"
18
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
19
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
20
"Language: sk\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
21 22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
25
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
26

27
# snimka
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
28
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
29
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
30
msgstr "Snímka obrazovky špecifická pre dané okno (zastaralé)"
31

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
32
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
33 34 35 36 37 38 39
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
msgstr ""
"Zachytiť len aktuálne okno namiesto celej plochy. Tento kľúč je zastaralý a "
"viac sa už nepoužíva."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
40
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
41 42 43
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Oneskorenie snímky obrazovky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
44
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
45 46 47
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Počet sekúnd, ktoré počkať pred zosnímaním obrazovky."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
48
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
49 50 51
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Adresár snímok obrazoviek"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
52
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
53 54 55
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Predvolený adresár, kam sa budú ukladať snímky obrazovky."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
56
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
57 58 59
msgid "Last save directory"
msgstr "Adresár posledného uloženia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
60
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
61 62
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
63
"Adresár, kam bola naposledy uložená snímka obrazovky v interaktívnom režime."
64

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
65
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
66 67 68
msgid "Include Border"
msgstr "Zahrnúť okraj"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
69
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
70 71 72
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Do snímky obrazovky zahrnúť okraj správcu okien"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
73
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
74 75 76
msgid "Include Pointer"
msgstr "Zahrnúť kurzor"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
77
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
78 79 80
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Do snímky obrazovky zahrnúť kurzor"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
81
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
82 83 84
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Zahrnúť ICC profil"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
85
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
86 87 88
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Do súboru snímky obrazovky zahrnúť ICC profil cieľa"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
89
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
90 91 92
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekty okraja"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
93
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
94
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
95 96
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
97
msgstr ""
98 99 100
"Efekt, ktorý sa má pridať okolo okraja. Možné hodnoty sú „shadow“ (tieň), "
"„none“ (žiadny) a „border“ (okraj)."

101
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
102
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
103 104 105 106
msgid "Default file type extension"
msgstr "Prípona predvoleného typu súboru"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
107
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
108 109 110
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Prípona predvoleného typu súboru pre snímku obrazovky."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
# desktop entry name;
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
#: src/screenshot-application.c:838
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímka obrazovky"

# desktop entry comment;
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Ukladá obrázky vašej obrazovky alebo jednotlivých okien"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snímka;zachytenie;tlač;snímka obrazovky;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
#| msgid "Save Screenshot"
msgid "applets-screenshooter"
msgstr "applets-screenshooter"

# PM: zobrazuje sa to v unity preverte či je to dobre?
# desktop action screen name
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Zachytiť snímku celej obrazovky"

# desktop action window name
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Zachytiť snímku aktuálneho okna"

# desktop entry name;
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Snímka obrazovky pre GNOME"

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
"applications."
msgstr ""
"Snímka obrazovky pre GNOME je jednoduchý nástroj, ktorý vám umožní zachytiť "
"snímku vašej počítačovej obrazovky. Snímky obrazovky môžu zachytávať vašu "
"celú obrazovku, akúkoľvek určenú aplikáciu, alebo vybranú obdĺžnikovú "
"oblasť. Môžete tiež skopírovať zachytenú snímku obrazovky priamo do schránky "
"prostredia GNOME a vložiť ju do inej aplikácie."

#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
msgstr ""
"Snímka obrazovky pre GNOME vám umožní zachytiť snímky obrazovky, aj keď nie "
"je otvorená: stačí stlačiť tlačidlo PrtSc na vašej klávesnici a snímka celej "
"vašej obrazovky bude uložená do vášho priečinka „Obrázky“. Pridržaním "
"tlačidla Alt súčasne s tlačidlom PrtSc získate snímku obrazovky iba aktuálne "
"vybraného okna."

#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"

#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O programe"

#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"

#: src/screenshot-application.c:151
190
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
191
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
192 193
msgstr "Súbor s názvom „%s“ už existuje v „%s“"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
194
#: src/screenshot-application.c:158
195 196
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
197

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
198 199 200
#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
201 202 203
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nepodarilo sa zachytiť snímku obrazovky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
204
#: src/screenshot-application.c:181
205
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
206
msgstr "Chyba pri vytváraní súboru. Prosím, zopakujte to s iným umiestnením."
207

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
208
#: src/screenshot-application.c:467
209 210 211
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba pri vytváraní súboru"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
212
#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
213 214
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Zachytená snímka obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
215

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216
#: src/screenshot-application.c:511
217 218
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všetky možné metódy zlyhali"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
219

220
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
221
#: src/screenshot-application.c:634
222
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
223
msgstr "Odošle zachytenie priamo do schránky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
224

225
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
226
#: src/screenshot-application.c:635
227
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
228
msgstr "Zachytí okno namiesto celej obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
229

230
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
231
#: src/screenshot-application.c:636
232
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
233
msgstr "Zachytí len časť obrazovky namiesto celej obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
234

235
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
236
#: src/screenshot-application.c:637
237
msgid "Include the window border with the screenshot"
238
msgstr "Zahrnie okraj okna do snímky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
239

240
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
241
#: src/screenshot-application.c:638
242
msgid "Remove the window border from the screenshot"
243
msgstr "Odstráni okraj okna zo snímky obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
244

245
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
246
#: src/screenshot-application.c:639
247
msgid "Include the pointer with the screenshot"
248
msgstr "Zahrnie kurzor do snímky obrazovky"
249

250
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
251
#: src/screenshot-application.c:640
252
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
253
msgstr "Zachytí snímku obrazovky s určeným oneskorením [v sekundách]"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
254

255 256 257
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
258
#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
259 260
msgid "seconds"
msgstr "sekúnd"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
261

262
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
263
#: src/screenshot-application.c:641
264
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
265
msgstr ""
266 267
"Efekt, ktorý sa má pridať k okraju (shadow - tieň, border - okraj, vintage - "
"starodávny alebo none - žiadny)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
268

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
269
#: src/screenshot-application.c:641
270 271
msgid "effect"
msgstr "efekt"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
272

273
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
274
#: src/screenshot-application.c:642
275 276
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktívne nastaviť možnosti"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
277

278
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
279
#: src/screenshot-application.c:643
280
msgid "Save screenshot directly to this file"
281
msgstr "Uloží snímku obrazovky priamo do tohoto súboru"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
282

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
283
#: src/screenshot-application.c:643
284
msgid "filename"
285
msgstr "názov súboru"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
286

287
# cmd line desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
288
#: src/screenshot-application.c:644
289 290
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypíše informácie o verzii a skončí"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
291

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
292
#: src/screenshot-application.c:773
293
msgid "translator-credits"
294
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
295

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
296
#: src/screenshot-config.c:117
297 298 299 300
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Konfliktné voľby: --window a --area by nemali byť používané spolu.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
301

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
302
#: src/screenshot-config.c:124
303 304 305
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
306
msgstr "Konfliktné voľby: --area a --delay by nemali byť používané spolu.\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
307

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
308
#: src/screenshot-dialog.c:319
309 310
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Obrazovka.png"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
311

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložiť snímku obrazovky"

#: src/screenshot-dialog.ui:17
msgid "Back"
msgstr "Späť"

#: src/screenshot-dialog.ui:38
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovať do schránky"

#: src/screenshot-dialog.ui:50
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"

#: src/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Name:"
msgstr "_Názov:"

#: src/screenshot-dialog.ui:127
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložiť _do priečinka:"

#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
#. * file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:147
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
342
#, c-format
343 344
msgid "Screenshot from %s.%s"
msgstr "Snímka obrazovky z %s.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
345

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
346 347 348 349 350 351 352
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken and the simpler filename
#. * already exists. The first and second placeholders are a timestamp and
#. * a counter to make it unique (e.g. "2017-05-21 12-24-03 - 2"); the third
#. * placeholder is the file format (e.g. "png").
#.
#: src/screenshot-filename-builder.c:157
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
353
#, c-format
354 355
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Snímka obrazovky z %s - %d.%s"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
356

357
# ide o efekt
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
358 359 360 361 362 363
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
364 365
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
366

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
367
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
368 369
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vrhnutý tieň"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
370

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
371
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:159
372 373
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
374

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
375
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:160
376 377 378
msgid "Vintage"
msgstr "Starodávny"

379
#. * Include pointer *
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
380
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:264
381 382
msgid "Include _pointer"
msgstr "Zahrnúť k_urzor"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
383

384
#. * Include window border *
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
385
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:274
386 387
msgid "Include the window _border"
msgstr "Zahrnúť ok_raj okna"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
388

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
389
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:291
390 391
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Použiť _efekt:"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
392

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
393
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:348
394
msgid "Grab the whole sc_reen"
395
msgstr "Zachytiť celú ob_razovku"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
396

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
397
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:362
398 399
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zachytiť aktuálne o_kno"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
400

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
401
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:374
402 403
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Označiť obl_asť na zachytenie"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
404

405 406 407
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
408
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:394
409
msgid "Grab after a _delay of"
410
msgstr "Zachytiť s _oneskorením"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
411

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
412
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:465
413 414
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Urobiť snímku obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
415

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
416
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:466
417 418
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
419

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
420
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:479
421 422 423
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
424
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:488
425 426
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Urobiť _snímku obrazovky"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
427

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
428
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:505
429 430 431
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
432
#: src/screenshot-utils.c:725
433 434
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba pri načítavaní pomocníka"
435

436 437 438 439 440 441
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "O programe Snímka obrazovky"

#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Zachytiť snímku obrazovky"

442 443 444 445 446
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Select a folder"
#~ msgstr "Vyberte priečinok"