Commit e5ff7941 authored by Alan01's avatar Alan01 Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 55e4838c
Pipeline #212676 passed with stages
in 3 minutes and 42 seconds
......@@ -17,16 +17,18 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-19 07:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-12 19:16+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-06 11:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 20:20+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -89,13 +91,13 @@ msgstr "Standardendelse for filtype"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Standardendelsen for filtype til skærmbilleder."
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:747
#: src/screenshot-application.c:815
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Skærmbillede"
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:748
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Gem billeder af din skærm eller individuelle vinduer"
......@@ -125,10 +127,9 @@ msgid ""
"applications."
msgstr ""
"GNOME Skærmbillede er et simpelt værktøj, der lader dig tage billeder af din "
"computerskærm. Skærmbilleder kan være af hele skærmen, et specifikt "
"program, eller et udvalgt rektangulært område. Du kan også kopiere "
"skærmbilledet direkte til GNOMEs udklipsholder og indsætte det i andre "
"programmer."
"computerskærm. Skærmbilleder kan være af hele skærmen, et specifikt program, "
"eller et udvalgt rektangulært område. Du kan også kopiere skærmbilledet "
"direkte til GNOMEs udklipsholder og indsætte det i andre programmer."
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
......@@ -143,115 +144,112 @@ msgstr ""
"nede mens du trykker PrtSc for kun at tage et skærmbillede af det aktive "
"vindue."
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:13
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:22
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:39
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopiér til udklipsholder"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:83
#| msgid "_Name"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:106
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mappe:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:26
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Tag skærmbillede"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Indfangningsområde"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:59
#| msgid "Screenshot"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Skærm"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:92
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Vindue"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:124
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "_Markering"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:160
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "V_is markør"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:191
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "_Forsinkelse i sekunder"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:199
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:222
#| msgid "Take Screenshot"
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Tag skærmbillede"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:263
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:267
#| msgid "About Screenshot"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_Om Skærmbillede"
#: src/screenshot-application.c:145
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Der findes allerede en fil med navnet “%s” i “%s”"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
#: src/screenshot-application.c:167 src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:472 src/screenshot-application.c:475
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Kunne ikke tage et skærmbillede"
#: src/screenshot-application.c:168
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Fejl ved oprettelse af fil. Vælg venligst en anden placering og prøv igen."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Fejl ved oprettelse af fil"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:489
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Skærmbillede taget"
#: src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Alle tilgængelige metoder mislykkedes"
#: src/screenshot-application.c:590
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Send skærmbillede direkte til udklipsholderen"
#: src/screenshot-application.c:591
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Tag et billede af et vindue i stedet for af hele skærmen"
#: src/screenshot-application.c:592
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Tag et billede af et område på skærmen i stedet for af hele skærmen"
#: src/screenshot-application.c:593
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -259,7 +257,7 @@ msgstr ""
"Inkludér vinduets kant i skærmbilledet. Indstillingen er udgået og "
"vindueskanten inkluderes altid"
#: src/screenshot-application.c:594
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -267,48 +265,47 @@ msgstr ""
"Fjern vinduets kant i skærmbilledet. Indstillingen er udgået og "
"vindueskanten inkluderes altid"
#: src/screenshot-application.c:595
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inkludér markøren i skærmbilledet"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Tag skærmbillede efter en angivet forsinkelse [i sekunder]"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"
#: src/screenshot-application.c:597
#| msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
"option is deprecated and is assumed to be none"
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Effekt som skal tilføjes til kanten (“shadow”, “border”, “vintage” eller "
"“none”). Bemærk: Indstillingen er udgået og antages at være “none”"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "effekt"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Vælg indstillinger interaktivt"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Gem skærmbilledet direkte til denne fil"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "filnavn"
#: src/screenshot-application.c:600
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Udskriv versionsoplysninger og afslut"
#: src/screenshot-application.c:750
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kenneth Christiansen\n"
......@@ -330,7 +327,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Tilvalg er i konflikt: --window og --area kan ikke bruges på samme tid.\n"
msgstr ""
"Tilvalg er i konflikt: --window og --area kan ikke bruges på samme tid.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:337
msgid "Screenshot.png"
......@@ -357,6 +355,6 @@ msgstr "Skærmbillede fra %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Skærmbillede fra %s - %d.%s"
#: src/screenshot-utils.c:733
#: src/screenshot-utils.c:161
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Fejl ved indlæsning af hjælpesiden"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment