Commit b199fe05 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent c474618f
Pipeline #207669 passed with stages
in 8 minutes and 11 seconds
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-01 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 23:06+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 22:49+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -88,13 +88,13 @@ msgstr "Numatytasis failo tipo plėtinys"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Numatytasis failo tipo plėtinys ekrano nuotraukoms."
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:747
#: src/screenshot-application.c:815
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Nuotrauka"
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:748
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Įrašyti jūsų darbalaukio ar atskirų langų nuotraukas"
......@@ -140,114 +140,111 @@ msgstr ""
"ekrano vaizdas bus įrašytas į jūsų paveikslėlių aplanką. Laikykite Alt "
"spausdami PrtSc ir gausite šiuo metu aktyvaus lango nuotrauką."
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:13
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:22
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:39
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Kopijuoti į iškarpinę"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:83
#| msgid "_Name"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Pavadinimas:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:106
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Aplankas:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:26
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Nufotografuoti ekraną"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Fotografavimo sritis"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:59
#| msgid "Screenshot"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Ekranas"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:92
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Langas"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:124
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "Ž_ymėjimas"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:160
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "_Rodyti žymeklį"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:191
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "_Delsa sekundėmis"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:199
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:222
#| msgid "Take Screenshot"
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Nufotografuoti ekraną"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:263
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:267
#| msgid "Screenshot"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_Apie ekrano nuotrauką"
#: src/screenshot-application.c:145
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Failas pavadinimu „%s“ jau yra vietoje „%s“"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Perrašyti esamą failą?"
#: src/screenshot-application.c:167 src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:472 src/screenshot-application.c:475
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nepavyko padaryti nuotraukos"
#: src/screenshot-application.c:168
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Klaida kuriant failą. Pasirinkite kitą vietą ir bandykite dar kartą."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Klaida kuriant failą"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:489
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Ekranas nufotografuotas"
#: src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Visi galimi metodai nepavyko"
#: src/screenshot-application.c:590
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Siųsti pagautą tiesiai į iškarpinę"
#: src/screenshot-application.c:591
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Vietoje viso ekrano fotografuoti tik langą"
#: src/screenshot-application.c:592
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Vietoje viso ekrano fotografuoti tik tam tikrą sritį"
#: src/screenshot-application.c:593
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -255,7 +252,7 @@ msgstr ""
"Įtraukti lango rėmelį į ekrano nuotrauką. Šis parametras yra pasenęs ir "
"lango rėmelis yra visada įtraukiamas"
#: src/screenshot-application.c:594
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -263,48 +260,50 @@ msgstr ""
"Pašalinti lango rėmelį iš ekrano nuotraukos. Šis parametras yra pasenęs ir "
"lango rėmelis yra visada įtraukiamas"
#: src/screenshot-application.c:595
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Į ekrano nuotrauką įtraukti ir žymiklį"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Padaryti nuotrauką praėjus nurodytam laiko tarpui [sekundėmis]"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekundžių"
#: src/screenshot-application.c:597
#| msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
#: src/screenshot-application.c:599
#| msgid ""
#| "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
#| "option is deprecated and is assumed to be none"
msgid ""
"Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
"option is deprecated and is assumed to be none"
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Efektas, pridedamas rėmeliui (šešėlis, rėmelis, apipynimas arba nieko). "
"Pastaba: šis parametras yra pasenęs ir laikoma, kad vertė yra nieko"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "efektas"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktyviai nustatyti parametrus"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Įrašyti ekrano nuotrauką tiesiogiai į šį failą"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "failo pavadinimas"
#: src/screenshot-application.c:600
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Atspausdinti versijos informaciją ir išeiti"
#: src/screenshot-application.c:750
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr "išvertė:Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment