Commit a9d0b946 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent b23564aa
Pipeline #205060 passed with stages
in 6 minutes and 39 seconds
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-25 07:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-01 20:04+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-17 15:35+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk@li.org>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -78,13 +78,13 @@ msgstr "Файлдардың үнсіз келісім кеңейтуі"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Скриншоттар файлдары үшін кеңейту."
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:747
#: src/screenshot-application.c:815
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Скриншот"
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:748
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Толық экран немесе бөлек терезелер скриншоттарын сақтау"
......@@ -131,110 +131,111 @@ msgstr ""
"бумасына сақталатын болады. PrtSc басу кезінде Alt басулы ұстасаңыз, "
"ағымдағы белсенді терезесінің скриншоты түсірілетін болады."
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:13
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:22
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Сақтау"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:39
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "_Алмасу буферіне көшіріп алу"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:83
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Аты:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:106
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Бума:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:26
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "Скриншотты _түсіру"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Аймақты түсіру"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:59
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Экран"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:92
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Терезе"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:124
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "Таң_далған"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:160
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "_Курсорды көрсету"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:191
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "Секундтағы кі_діріс"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:199
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:222
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "Скриншотты _түсіру"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:263
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:267
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "Скриншоттар туралы"
#: src/screenshot-application.c:145
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "\"%s\" деп аталатын файл \"%s\" ішінде бар болып тұр"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Бар болып тұрған файлды үстінен жазу керек пе?"
#: src/screenshot-application.c:167 src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:472 src/screenshot-application.c:475
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Скриншотты түсіріп алу мүмкін емес"
#: src/screenshot-application.c:168
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Файлды жасау қатесі. Басқа буманы таңдап, қайталап көріңіз."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Файлды жасау қатесі"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:489
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Скриншот түсірілді"
#: src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Барлық мүмкін тәсілдер сәтсіз аяқталды"
#: src/screenshot-application.c:590
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Түсірілген суретті тура алмасу буферіне жіберу"
#: src/screenshot-application.c:591
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Толық экран орнына тек терезе скриншотын түсіру"
#: src/screenshot-application.c:592
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Толық экран орнына тек экранның бір бөлігін түсіріп алу"
#: src/screenshot-application.c:593
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -242,7 +243,7 @@ msgstr ""
"Скриншотқа терезе шекарасын қосу. Бұл параметр ескірген және терезе шекарасы "
"әрқашан қосылады"
#: src/screenshot-application.c:594
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -250,47 +251,47 @@ msgstr ""
"Скриншотқа терезе шекарасын қоспау. Бұл параметр ескірген және терезе "
"шекарасы әрқашан қосылады"
#: src/screenshot-application.c:595
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Скриншотты курсорды қоса түсіріп отыру"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Скриншотты көрсетілген кідірістен кейін түсіріп алу (секундпен)"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "секунд"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
"option is deprecated and is assumed to be none"
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Шекараға қосылатын эффект (көлеңке, шекара, ескілету немесе ешнәрсе). "
"Ескерту: Бұл опция ескірген және ешнәрсе деп алынатын болады"
"Шекараға қосылатын эффект (\"shadow\", \"border\", \"vintage\" немесе \"none"
"\"). Ескерту: Бұл опция ескірген және ешнәрсе деп алынатын болады"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "эффект"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Опцияларды интерактивті түрде орнату"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Скриншотты тура бұл файлға сақтау"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "файл аты"
#: src/screenshot-application.c:600
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Нұсқа ақпаратын шығару және шығу"
#: src/screenshot-application.c:750
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment