Commit a043c118 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 45515113
Pipeline #206847 passed with stages
in 2 minutes and 8 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-01 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-03 15:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-23 19:15+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
......@@ -83,13 +83,13 @@ msgstr "Standardändelse för filtyp"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Filtypsändelsen att använda som standard för skärmbilder."
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:747
#: src/screenshot-application.c:815
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Skärmbild"
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:748
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Spara bilder av din skärm eller individuella fönster"
......@@ -136,110 +136,111 @@ msgstr ""
"på PrtSc så kommer du att få en skärmbild av det för närvarande valda "
"fönstret."
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:13
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:22
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:39
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opiera till urklipp"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:83
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:106
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mapp:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:26
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Ta en skärmbild"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Bildområde"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:59
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Skärm"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:92
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Fönster"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:124
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "Mar_kering"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:160
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "Visa _pekare"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:191
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "_Fördröjning i sekunder"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:199
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:222
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Ta en skärmbild"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:263
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:267
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_Om Skärmbild"
#: src/screenshot-application.c:145
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "En fil med namnet ”%s” finns redan i ”%s”"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Skriv över befintlig fil?"
#: src/screenshot-application.c:167 src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:472 src/screenshot-application.c:475
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Kunde inte ta en skärmbild"
#: src/screenshot-application.c:168
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Fel vid skapande av filen. Välj en annan plats och försök igen."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Fel vid skapande av filen"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:489
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Skärmbild tagen"
#: src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Alla tänkbara metoder misslyckades"
#: src/screenshot-application.c:590
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Skicka fångsten direkt till urklipp"
#: src/screenshot-application.c:591
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Fånga ett fönster istället för hela skärmen"
#: src/screenshot-application.c:592
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Fånga ett område av skärmen istället för hela skärmen"
#: src/screenshot-application.c:593
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -247,7 +248,7 @@ msgstr ""
"Inkludera fönsterramen med skärmbilden. Detta alternativ har fasats ut och "
"fönsterramen inkluderas alltid"
#: src/screenshot-application.c:594
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -255,47 +256,47 @@ msgstr ""
"Ta bort fönsterramen från skärmbilden. Detta alternativ har fasats ut och "
"fönsterramen inkluderas alltid"
#: src/screenshot-application.c:595
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Inkludera muspekaren i skärmbilden"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Ta skärmbild efter angiven fördröjning [i sekunder]"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
"option is deprecated and is assumed to be none"
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Effekt att lägga till i ramen (skugga, ram, vintage eller ingen). Obs: detta "
"alternativ har fasats ut och antas vara ingen"
"Effekt att lägga till i ramen (”shadow”, ”border”, ”vintage” eller ”none”). "
"Obs: detta alternativ har fasats ut och antas vara ”none”"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "effekt"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Ställ interaktivt in alternativ"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Spara skärmbild direkt till denna fil"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "filnamn"
#: src/screenshot-application.c:600
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"
#: src/screenshot-application.c:750
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment