Commit 84c8550c authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 657ddbb7
Pipeline #207434 passed with stages
in 4 minutes and 10 seconds
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-01 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-13 15:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 10:52+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -95,13 +95,13 @@ msgstr "Výchozí přípona souboru"
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Výchozí připona podle typu souboru pro snímky obrazovky."
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:747
#: src/screenshot-application.c:815
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:748
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Uložit obrázky pracovní plochy nebo konkrétních oken"
......@@ -147,111 +147,112 @@ msgstr ""
"Obrázky se uloží snímek celé obrazovky. Pokud před zmáčknutím PrtSc podržíte "
"Alt, získáte snímek jen právě vybraného okna."
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:13
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:22
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:39
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovat do schránky"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:83
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:106
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Složka:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:26
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "Zachyti_t snímek"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Snímaná oblast"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:59
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "O_brazovka"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:92
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Okno"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:124
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "_Výběr"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:160
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "Zobrazovat _ukazatel"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:191
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "Zpož_dění v sekundách"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:199
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:222
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "Zachyti_t snímek"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:263
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:267
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "O _aplikaci Snímek obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:145
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Soubor pojmenovaný „%s“ již existuje v „%s“"
#: src/screenshot-application.c:151
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Přepsat stávající soubor?"
#: src/screenshot-application.c:167 src/screenshot-application.c:176
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:472 src/screenshot-application.c:475
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nelze zachytit snímek obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:168
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Chyba vytváření souboru. Zvolte prosím jiné umístění a zkuste to znovu."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba vytváření souboru"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:489
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Snímek obrazovky zachycen"
#: src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všechny možné postupy selhaly"
#: src/screenshot-application.c:590
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Poslat zachycený snímek přímo do schránky"
#: src/screenshot-application.c:591
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit okno místo celé obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:592
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytit oblast obrazovky místo celé obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:593
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -259,7 +260,7 @@ msgstr ""
"Zahrnout do snímku ohraničení okna. Tato volba je zastaralá a ohraničení je "
"zahrnuto vždy."
#: src/screenshot-application.c:594
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
......@@ -267,47 +268,47 @@ msgstr ""
"Odstranit ze snímku ohraničení okna. Tato volba je zastaralá a ohraničení "
"okna je vždy zahrnuto."
#: src/screenshot-application.c:595
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Zahrnout do snímku obrazovky kurzor myši"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytit snímek obrazovky po zadaném zpoždění [v sekundách]"
#: src/screenshot-application.c:596
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none). Note: This "
"option is deprecated and is assumed to be none"
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Přidaný efekt – shadow (stín), border (rámeček), vintage (patina) nebo none "
"(nic). Poznámka: Tato volba je zastaralá a vždy bude použito none."
"Přidaný efekt – „shadow“ (stín), „border“ (rámeček), „vintage“ (patina) nebo "
"„none“ (nic). Poznámka: Tato volba je zastaralá a vždy bude použito none."
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Nastavit volby interaktivně"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Uložit snímek přímo do tohoto souboru"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "název_souboru"
#: src/screenshot-application.c:600
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"
#: src/screenshot-application.c:750
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment