Commit 4037fdcd authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 66067eff
Pipeline #210123 passed with stages
in 2 minutes and 5 seconds
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-25 10:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-21 15:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-03 08:58+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -22,14 +22,14 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
# snimka
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Snímka obrazovky špecifická pre dané okno (zastaralé)"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -37,111 +37,93 @@ msgstr ""
"Zachytiť len aktuálne okno namiesto celej plochy. Tento kľúč je zastaralý a "
"viac sa už nepoužíva."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Oneskorenie snímky obrazovky"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Počet sekúnd, ktoré počkať pred zosnímaním obrazovky."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Adresár snímok obrazoviek"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Predvolený adresár, kam sa budú ukladať snímky obrazovky."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
msgid "Last save directory"
msgstr "Adresár posledného uloženia"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Adresár, kam bola naposledy uložená snímka obrazovky v interaktívnom režime."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
msgstr "Zahrnúť okraj"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Do snímky obrazovky zahrnúť okraj správcu okien"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Pointer"
msgstr "Zahrnúť kurzor"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Do snímky obrazovky zahrnúť kurzor"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Zahrnúť ICC profil"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Do súboru snímky obrazovky zahrnúť ICC profil cieľa"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekty okraja"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
msgstr ""
"Efekt, ktorý sa má pridať okolo okraja. Možné hodnoty sú „shadow“ (tieň), "
"„none“ (žiadny) a „border“ (okraj)."
"Odstráni okraj okna zo snímky obrazovky. Táto voľba je zastaraná a okraj "
"okna je vždy zahrnutý"
# summary
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
msgid "Default file type extension"
msgstr "Prípona predvoleného typu súboru"
# description
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Prípona predvoleného typu súboru pre snímku obrazovky."
# desktop entry name;
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:733
#: src/screenshot-application.c:801
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímka obrazovky"
# desktop entry comment;
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:734
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Ukladá obrázky vašej obrazovky alebo jednotlivých okien"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr "snímka;zachytenie;tlač;snímka obrazovky;"
# PM: zobrazuje sa to v unity preverte či je to dobre?
# desktop action screen name
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Zachytiť snímku celej obrazovky"
# desktop action window name
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Zachytiť snímku aktuálneho okna"
# desktop entry name;
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Snímka obrazovky pre GNOME"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
......@@ -155,7 +137,7 @@ msgstr ""
"oblasť. Môžete tiež skopírovať zachytenú snímku obrazovky priamo do schránky "
"prostredia GNOME a vložiť ju do inej aplikácie."
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
......@@ -168,165 +150,193 @@ msgstr ""
"tlačidla Alt súčasne s tlačidlom PrtSc získate snímku obrazovky iba aktuálne "
"vybraného okna."
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovať do schránky"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Názov:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "P_riečinok:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "Za_chytiť snímku obrazovky"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Zachytenie oblasti"
# desktop entry name;
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "O_brazovka"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Okno"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "Vý_ber"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "Zobraziť _ukazovateľ"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "O_neskorenie v sekundách"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_O aplikácii Snímka obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:142
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Súbor s názvom „%s“ už existuje v „%s“"
#: src/screenshot-application.c:148
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
#: src/screenshot-application.c:164 src/screenshot-application.c:173
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:470 src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nepodarilo sa zachytiť snímku obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:165
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr "Chyba pri vytváraní súboru. Prosím, zopakujte to s iným umiestnením."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Chyba pri vytváraní súboru"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:506
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Zachytená snímka obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:471
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Všetky možné metódy zlyhali"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Odošle zachytenie priamo do schránky"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Zachytí okno namiesto celej obrazovky"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Zachytí len časť obrazovky namiesto celej obrazovky"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Zahrnie okraj okna do snímky"
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Zahrnie okraj okna do snímky obrazovky. Táto voľba je zastaraná a okraj okna "
"je vždy zahrnutý"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Odstráni okraj okna zo snímky obrazovky"
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Odstráni okraj okna zo snímky obrazovky. Táto voľba je zastaraná a okraj "
"okna je vždy zahrnutý"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:602
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Zahrnie kurzor do snímky obrazovky"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:603
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Zachytí snímku obrazovky s určeným oneskorením [v sekundách]"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:603 src/screenshot-interactive-dialog.c:410
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "sekúnd"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:604
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Efekt, ktorý sa má pridať k okraju (shadow - tieň, border - okraj, vintage - "
"starodávny alebo none - žiadny)"
"Efekt na pridanie do okraja („shadow“ (tieň), „border“ (okraj), "
"„vintage“ (starodávny) alebo „none“ (žiadny)). Poznámka: Táto voľba je "
"zastaraná a predpokladá sa, že bude vybraná voľba „none“ (žiadny)"
#: src/screenshot-application.c:604
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "efekt"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:605
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktívne nastaviť možnosti"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Uloží snímku obrazovky priamo do tohoto súboru"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "názov súboru"
# cmd line desc
#: src/screenshot-application.c:607
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypíše informácie o verzii a skončí"
#: src/screenshot-application.c:736
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: src/screenshot-config.c:117
#: src/screenshot-config.c:102
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Konfliktné voľby: --window a --area by nemali byť používané spolu.\n"
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr "Konfliktné voľby: --area a --delay by nemali byť používané spolu.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:302
#: src/screenshot-dialog.c:337
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Obrazovka.png"
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Uložiť snímku obrazovky"
#: src/screenshot-dialog.ui:18
msgid "Back"
msgstr "Späť"
#: src/screenshot-dialog.ui:39
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "K_opírovať do schránky"
#: src/screenshot-dialog.ui:51
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: src/screenshot-dialog.ui:118
msgid "_Name"
msgstr "_Názov"
#: src/screenshot-dialog.ui:138
msgid "Save in _folder"
msgstr "Uložiť _do priečinka"
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
......@@ -348,91 +358,107 @@ msgstr "Snímka obrazovky z %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Snímka obrazovky z %s - %d.%s"
#: src/screenshot-utils.c:161
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba pri načítavaní pomocníka"
#~ msgid "Include Border"
#~ msgstr "Zahrnúť okraj"
#~ msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
#~ msgstr "Do snímky obrazovky zahrnúť okraj správcu okien"
#~ msgid "Border Effect"
#~ msgstr "Efekty okraja"
#~ msgid ""
#~ "Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
#~ "“none”, and “border”."
#~ msgstr ""
#~ "Efekt, ktorý sa má pridať okolo okraja. Možné hodnoty sú „shadow“ (tieň), "
#~ "„none“ (žiadny) a „border“ (okraj)."
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Pomocník"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "O programe"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Ukončiť"
# cmd line desc
#~ msgid "Include the window border with the screenshot"
#~ msgstr "Zahrnie okraj okna do snímky"
# cmd line desc
#~ msgid "Remove the window border from the screenshot"
#~ msgstr "Odstráni okraj okna zo snímky obrazovky"
# cmd line desc
#~ msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
#~ msgstr ""
#~ "Efekt, ktorý sa má pridať k okraju (shadow - tieň, border - okraj, "
#~ "vintage - starodávny alebo none - žiadny)"
#~ msgid ""
#~ "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
#~ "time.\n"
#~ msgstr "Konfliktné voľby: --area a --delay by nemali byť používané spolu.\n"
#~ msgid "Save Screenshot"
#~ msgstr "Uložiť snímku obrazovky"
#~ msgid "Back"
#~ msgstr "Späť"
#~ msgid "Save in _folder"
#~ msgstr "Uložiť _do priečinka"
# ide o efekt
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Vrhnutý tieň"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Starodávny"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Zahrnúť k_urzor"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "Zahrnúť ok_raj okna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "Použiť _efekt:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "Zachytiť celú ob_razovku"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "Zachytiť aktuálne o_kno"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Označiť obl_asť na zachytenie"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Zachytiť s _oneskorením"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Žiadny"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Urobiť snímku obrazovky"
#~ msgid "Drop shadow"
#~ msgstr "Vrhnutý tieň"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:460
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#~ msgid "Border"
#~ msgstr "Okraj"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "Urobiť _snímku obrazovky"
#~ msgid "Vintage"
#~ msgstr "Starodávny"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:481
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#~ msgid "Include _pointer"
#~ msgstr "Zahrnúť k_urzor"
#: src/screenshot-utils.c:731
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Chyba pri načítavaní pomocníka"
#~ msgid "Include the window _border"
#~ msgstr "Zahrnúť ok_raj okna"
#~ msgid "Apply _effect:"
#~ msgstr "Použiť _efekt:"
#~ msgid "Grab the whole sc_reen"
#~ msgstr "Zachytiť celú ob_razovku"
#~ msgid "Grab the current _window"
#~ msgstr "Zachytiť aktuálne o_kno"
#~ msgid "Select _area to grab"
#~ msgstr "Označiť obl_asť na zachytenie"
#~ msgid "Grab after a _delay of"
#~ msgstr "Zachytiť s _oneskorením"
#~ msgid "Effects"
#~ msgstr "Efekty"
#~ msgid "Take _Screenshot"
#~ msgstr "Urobiť _snímku obrazovky"
#~| msgid "Save Screenshot"
#~ msgid "applets-screenshooter"
#~ msgstr "applets-screenshooter"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Pomocník"
#~ msgid "About Screenshot"
#~ msgstr "O programe Snímka obrazovky"
#~ msgid "Take a picture of the screen"
#~ msgstr "Zachytiť snímku obrazovky"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment