Commit 1e2bab55 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent a00cbf51
Pipeline #204803 passed with stages
in 2 minutes and 6 seconds
# Polish translation for gnome-screenshot.
# Copyright © 1999-2019 the gnome-screenshot authors.
# Copyright © 1999-2020 the gnome-screenshot authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screenshot package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2020.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-screenshot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 09:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-20 20:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-14 10:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-16 12:44+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -26,11 +26,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
msgstr "Zrzut ekranu dla okna (przestarzałe)"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:12
msgid ""
"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
"been deprecated and it is no longer in use."
......@@ -38,105 +38,85 @@ msgstr ""
"Przechwycenie bieżącego okna zamiast całego ekranu. Ten klucz jest "
"przestarzały i nie jest już używany."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:16
msgid "Screenshot delay"
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:17
msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
msgstr "Opóźnienie wykonania zrzutu ekranu w sekundach."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:21
msgid "Screenshot directory"
msgstr "Katalog zrzutów ekranu"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:22
msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
msgstr "Katalog, w którym zrzuty ekranu są domyślnie zapisywane."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:26
msgid "Last save directory"
msgstr "Katalog ostatniego zapisu"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:27
msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
msgstr ""
"Ostatni katalog, w którym zapisano zrzut ekranu w trybie interaktywnym."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Border"
msgstr "Dołączanie krawędzi"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
msgstr "Dołączanie do zrzutu ekranu krawędzi menedżera okien"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:31
msgid "Include Pointer"
msgstr "Dołączanie kursora"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:32
msgid "Include the pointer in the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:36
msgid "Include ICC Profile"
msgstr "Dołączanie profilu ICC"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:37
msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
msgstr "Dołącza profil ICC obiektu docelowego do zrzutu ekranu"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:46
msgid "Border Effect"
msgstr "Efekt krawędzi"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:47
msgid ""
"Effect to add to the outside of a border. Possible values are “shadow”, "
"“none”, and “border”."
msgstr ""
"Efekt dodawany do zewnętrznej części krawędzi. Dopuszczalne wartości to "
"„shadow” (cień), „none” (brak) oraz „border” (ramka)."
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:41
msgid "Default file type extension"
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku"
#: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:52
#: data/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:42
msgid "The default file type extension for screenshots."
msgstr "Domyślne rozszerzenie typu pliku dla zrzutów ekranu."
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:733
#: src/screenshot-application.c:801
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:749
#: src/screenshot-application.c:819
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:734
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:750
msgid "Save images of your screen or individual windows"
msgstr "Zapisywanie obrazów pulpitu lub poszczególnych okien"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:6
msgid "snapshot;capture;print;screenshot;"
msgstr ""
"zrzut ekranu;migawka;przechwycenie;przechwyć;pobieranie;pobierz;druk;"
"drukowanie;wydrukowanie;"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:22
msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
msgstr "Wykonaj zrzut całego ekranu"
#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
#: data/org.gnome.Screenshot.desktop.in:26
msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
msgstr "Wykonaj zrzut bieżącego okna"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:7
msgid "GNOME Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu GNOME"
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
......@@ -150,7 +130,7 @@ msgstr ""
"skopiować bezpośrednio do schowka środowiska GNOME i wkleić w innym "
"programie."
#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
#: data/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:17
msgid ""
"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it’s not open: "
"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
......@@ -162,111 +142,169 @@ msgstr ""
"ekranu zostanie zapisany w katalogu Obrazy. Przytrzymując klawisz Alt "
"i naciskając PrtSc, można wykonać zrzut wyłącznie aktywnego okna."
#: src/screenshot-app-menu.ui:6
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:17
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:26
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:43
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "Skopiuj do _schowka"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:87
msgid "_Name:"
msgstr "_Nazwa:"
#: data/ui/screenshot-dialog.ui:110
msgid "_Folder:"
msgstr "_Katalog:"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:19
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Wykonaj zrzut"
#. Translators: This is a noun. This label is displayed above three buttons where users can chose the type of screenshot they want to make
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:67
msgid "Capture Area"
msgstr "Rodzaj zrzutu"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:100
msgid "_Screen"
msgstr "_Cały ekran"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:133
msgid "_Window"
msgstr "_Aktywne okno"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:165
msgid "Se_lection"
msgstr "Zaznaczony o_bszar"
#: src/screenshot-app-menu.ui:10
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:188
msgid "Show _Pointer"
msgstr "Widoczny k_ursor"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:203
msgid "_Delay in Seconds"
msgstr "_Opóźnienie w sekundach"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:208
msgid "0"
msgstr "0"
#: src/screenshot-app-menu.ui:14
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:237
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/screenshot-application.c:142
#: data/ui/screenshot-interactive-dialog.ui:241
msgid "_About Screenshot"
msgstr "_O programie"
#: src/screenshot-application.c:147
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje w „%s”"
#: src/screenshot-application.c:148
#: src/screenshot-application.c:153
msgid "Overwrite existing file?"
msgstr "Zastąpić istniejący plik?"
#: src/screenshot-application.c:164 src/screenshot-application.c:173
#: src/screenshot-application.c:426 src/screenshot-application.c:430
#: src/screenshot-application.c:470 src/screenshot-application.c:473
#: src/screenshot-application.c:169 src/screenshot-application.c:178
#: src/screenshot-application.c:428 src/screenshot-application.c:432
#: src/screenshot-application.c:474 src/screenshot-application.c:477
msgid "Unable to capture a screenshot"
msgstr "Nie można wykonać zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:165
#: src/screenshot-application.c:170
msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
msgstr ""
"Błąd podczas tworzenia pliku. Proszę wybrać inne położenie i spróbować "
"ponownie."
#: src/screenshot-application.c:427
#: src/screenshot-application.c:429
msgid "Error creating file"
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku"
#: src/screenshot-application.c:438 src/screenshot-application.c:506
#: src/screenshot-application.c:440 src/screenshot-application.c:491
msgid "Screenshot taken"
msgstr "Wykonano zrzut ekranu"
#: src/screenshot-application.c:471
#: src/screenshot-application.c:475
msgid "All possible methods failed"
msgstr "Żadna możliwa metoda się nie powiodła"
#: src/screenshot-application.c:597
#: src/screenshot-application.c:592
msgid "Send the grab directly to the clipboard"
msgstr "Wysyła wykonany zrzut bezpośrednio do schowka"
#: src/screenshot-application.c:598
#: src/screenshot-application.c:593
msgid "Grab a window instead of the entire screen"
msgstr "Wykonuje zrzut okna zamiast całego ekranu"
#: src/screenshot-application.c:599
#: src/screenshot-application.c:594
msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
msgstr "Wykonuje zrzut określonego obszar ekranu zamiast całego ekranu"
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Include the window border with the screenshot"
msgstr "Dołącza krawędź okna do zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:595
msgid ""
"Include the window border with the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Dołącza krawędź okna do zrzutu ekranu. Ta opcja jest przestarzała, a krawędź "
"okna jest zawsze dołączana"
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Remove the window border from the screenshot"
msgstr "Usuwa krawędź okna ze zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:596
msgid ""
"Remove the window border from the screenshot. This option is deprecated and "
"window border is always included"
msgstr ""
"Usuwa krawędź okna ze zrzutu ekranu. Ta opcja jest przestarzała, a krawędź "
"okna jest zawsze dołączana"
#: src/screenshot-application.c:602
#: src/screenshot-application.c:597
msgid "Include the pointer with the screenshot"
msgstr "Dołącza kursor do zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-application.c:603
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
msgstr "Wykonuje zrzut ekranu po podanym opóźnieniu (w sekundach)"
#. translators: this is the last part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-application.c:603 src/screenshot-interactive-dialog.c:410
#: src/screenshot-application.c:598
msgid "seconds"
msgstr "s"
#: src/screenshot-application.c:604
msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
msgstr "Efekt dodawany do krawędzi (cień, ramka, retro lub brak)"
#: src/screenshot-application.c:599
msgid ""
"Effect to add to the border (‘shadow’, ‘border’, ‘vintage’ or ‘none’). Note: "
"This option is deprecated and is assumed to be ‘none’"
msgstr ""
"Efekt dodawany do krawędzi („shadow”, „border”, „vintage” lub „none”). "
"Uwaga: ta opcja jest przestarzała, a jej wartość jest uznawana jako „none”"
#: src/screenshot-application.c:604
#: src/screenshot-application.c:599
msgid "effect"
msgstr "efekt"
#: src/screenshot-application.c:605
#: src/screenshot-application.c:600
msgid "Interactively set options"
msgstr "Interaktywne ustawienie opcji"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "Save screenshot directly to this file"
msgstr "Zapisuje zrzut ekranu bezpośrednio do tego pliku"
#: src/screenshot-application.c:606
#: src/screenshot-application.c:601
msgid "filename"
msgstr "nazwa pliku"
#: src/screenshot-application.c:607
#: src/screenshot-application.c:602
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
#: src/screenshot-application.c:736
#: src/screenshot-application.c:752
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003\n"
......@@ -274,11 +312,11 @@ msgstr ""
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2020\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2020"
#: src/screenshot-config.c:117
#: src/screenshot-config.c:102
msgid ""
"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
"time.\n"
......@@ -286,42 +324,10 @@ msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --window oraz --area nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: src/screenshot-config.c:124
msgid ""
"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
"time.\n"
msgstr ""
"Sprzeczne opcje: --area oraz --delay nie mogą być używane w tym samym "
"czasie.\n"
#: src/screenshot-dialog.c:302
#: src/screenshot-dialog.c:337
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Zrzut ekranu.png"
#: src/screenshot-dialog.ui:7
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"
#: src/screenshot-dialog.ui:18
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: src/screenshot-dialog.ui:39
msgid "C_opy to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj do schowka"
#: src/screenshot-dialog.ui:51
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: src/screenshot-dialog.ui:118
msgid "_Name"
msgstr "_Nazwa"
#: src/screenshot-dialog.ui:138
msgid "Save in _folder"
msgstr "Zapi_s w katalogu"
#. translators: this is the name of the file that gets made up with the
#. * screenshot if the entire screen is taken. The first placeholder is a
#. * timestamp (e.g. "2017-05-21 12-24-03"); the second placeholder is the
......@@ -343,76 +349,6 @@ msgstr "Zrzut ekranu z %s.%s"
msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
msgstr "Zrzut ekranu z %s - %d.%s"
#. Translators:
#. * these are the names of the effects available which will be
#. * displayed inside a combo box in interactive mode for the user
#. * to chooser.
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:155
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:156
msgid "Drop shadow"
msgstr "Cień"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:157
msgid "Border"
msgstr "Ramka"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:158
msgid "Vintage"
msgstr "Retro"
#. * Include pointer *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:260
msgid "Include _pointer"
msgstr "Widoczny k_ursor"
#. * Include window border *
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:270
msgid "Include the window _border"
msgstr "_Krawędź okna"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:287
msgid "Apply _effect:"
msgstr "_Efekt:"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:343
msgid "Grab the whole sc_reen"
msgstr "_Cały ekran"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:357
msgid "Grab the current _window"
msgstr "_Bieżące okno"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:369
msgid "Select _area to grab"
msgstr "Zaznaczony _obszar"
#. translators: this is the first part of the "grab after a
#. * delay of <spin button> seconds".
#.
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:389
msgid "Grab after a _delay of"
msgstr "Po _upływie"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:459
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:460
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:464
msgid "Take _Screenshot"
msgstr "_Wykonaj zrzut ekranu"
#: src/screenshot-interactive-dialog.c:481
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: src/screenshot-utils.c:731
#: src/screenshot-utils.c:161
msgid "Error loading the help page"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pomocy"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment