Commit 8e0bf716 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent a168cfb2
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Naplánované úlohy"
#: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage your system tasks"
msgstr "Spravovat vaše systémové úlohy"
msgstr "Spravovat své systémové úlohy"
#: ../servers/GNOME_GnomeSchedule.server.in.in.h:1
msgid "Gnome schedule"
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgid ""
"Failed to create data dir! Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-schedule "
"are writable."
msgstr ""
"Selhalo vytvoření adresáře pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"Selhalo vytvoření složky pro data! Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:145 ../src/crontab.py:162
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgid ""
"Failed to create data dir: %s. Make sure ~/.gnome and ~/.gnome/gnome-"
"schedule are writable."
msgstr ""
"Selhalo vytvoření adresáře pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"Selhalo vytvoření složky pro data: %s. Ujistěte se, že je do ~/.gnome a ~/."
"gnome/gnome-schedule povolen zápis."
#: ../src/at.py:547
......@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr "Jednou"
#: ../src/at.py:569
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:"
msgstr "Varování: nelze analyzovat řádek ve výstupu atq:"
msgstr "Varování: nelze zpracovat řádek ve výstupu atq:"
#: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334
#: ../src/crontabEditor.py:274 ../src/atEditor.py:126 ../src/atEditor.py:522
......@@ -230,9 +230,9 @@ msgid ""
"\n"
"Recurrent tasks will be run from the home directory."
msgstr ""
"Pornámka k pracovním adresářům spouštěných úloh:\n"
"Pornámka k pracovním složkám spouštěných úloh:\n"
"\n"
"Opakované úlohy budou spouštěny z domovského adresáře."
"Opakované úlohy budou spouštěny z domovské složky."
#: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:662 ../src/atEditor.py:596
msgid "_Don't show again"
......@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "_Příště již nezobrazovat"
#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:663 ../src/atEditor.py:597
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Varování: Pracovní adresář spuštěných úloh"
msgstr "Varování: Pracovní složka spuštěných úloh"
#: ../src/crontabEditorHelper.py:111
msgid "Every weekday"
......@@ -1080,11 +1080,11 @@ msgid ""
"directory where Gnome schedule was run from at the time of task creation "
"(normally the home directory)."
msgstr ""
"Pornámka k pracovním adresářům spouštěných úloh:\n"
"Pornámka k pracovním složkám spouštěných úloh:\n"
"\n"
"Opakované úlohy budou spouštěny z domovského adresáře, jednorázové úlohy z "
"adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
"vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)."
"Opakované úlohy budou spouštěny z domovské složky, jednorázové úlohy ze "
"složky, ze které byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
"vytvoření úlohy (obvykle domovská složka)."
#: ../src/mainWindow.py:730
msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
......@@ -1163,10 +1163,10 @@ msgid ""
"One-time tasks will be run from the directory where Gnome schedule is run "
"from (normally the home directory)."
msgstr ""
"Poznámka o pracovním adresáři spuštěných úloh:\n"
"Poznámka o pracovní složce spuštěných úloh:\n"
"\n"
"Jednorázové úlohy budou spuštěny v adresáři, odkud byla spuštěna aplikace "
"Gnome Schedule (obvykle domovský adresář)."
"Jednorázové úlohy budou spuštěny ve složce, odkud byla spuštěna aplikace "
"Gnome Schedule (obvykle domovská složka)."
#: ../src/template.py:198 ../src/template.py:212
msgid "Title:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment