Commit 6b216e1b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 1958bc7c
......@@ -4,14 +4,14 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-20 23:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 23:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-03 02:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-03 02:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -218,12 +218,12 @@ msgid ""
"more information about the % character. If you don not want to use it for "
"redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgstr ""
"Polecenie zawieraj jeden lub więcej znaków %, który jest specjalny dla "
"Polecenie zawieraj jeden lub więcej znaków „%”, który jest specjalny dla "
"usługi cron i nie może być używany w Terminarzu GNOME z powodu formatu, jaki "
"używa do przechowywania dodatkowych informacji w wierszu crontab. Proszę "
"użyć znaku przekazania |, aby osiągnąć tę samą funkcjonalność. Proszę "
"zobaczyć podręcznik crontab, aby dowiedzieć się więcej o znaku %. Jeśli nie "
"ma być używany jako przekazanie, to musi zostać poprzedzony znakami \\."
"użyć znaku przekazania „|”, aby osiągnąć tę samą funkcjonalność. Podręcznik "
"crontab zawiera więcej informacji o znaku „%”. Jeśli nie ma być używany jako "
"przekazanie, to musi zostać poprzedzony znakami „\\”."
#: ../src/crontabEditor.py:455
msgid ""
......@@ -416,13 +416,13 @@ msgstr "Plik nie istnieje."
#: ../src/gnome-schedule-import.py:77
msgid "Reading from stdin.."
msgstr "Odczytywanie ze standardowego wejścia..."
msgstr "Odczytywanie ze standardowego wejścia"
#. Reading file
#: ../src/gnome-schedule-import.py:82
#, python-format
msgid "Reading file: %s.."
msgstr "Odczytywanie pliku: %s..."
msgstr "Odczytywanie pliku: %s"
#: ../src/gnome-schedule-import.py:84
#, python-format
......@@ -495,7 +495,7 @@ msgstr "Czas:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:13
msgid ":"
msgstr ":"
msgstr ""
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:14
msgid "Task:"
......@@ -585,8 +585,7 @@ msgstr "Inne"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:43
msgid "See \"man 5 crontab\" for information about the crontab format."
msgstr ""
"Proszę zobaczyć \"man 5 crontab\", aby dowiedzieć się więcej o formacie "
"crontab."
"Podręcznik „man 5 crontab” zawiera więcej informacji o formacie crontab."
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:45
msgid "Execution at a specific minute, hour, day, weekday or month."
......@@ -651,7 +650,7 @@ msgstr "Wyświetl pomoc"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:61
msgid "About Gnome-schedule"
msgstr "O programie Terminarz GNOME"
msgstr "O Terminarzu GNOME"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:62
msgid "Scheduled and active tasks"
......@@ -664,7 +663,7 @@ msgid ""
"or set your PYTHONPATH correctly.\n"
"try: export PYTHONPATH= "
msgstr ""
"Należy zainstalować pakiet PyGTK lub GTKv2,\n"
"Należy zainstalować pakiet PyGTK lub GTK+ 2,\n"
"albo poprawnie ustawić zmienną PYTHONPATH.\n"
"Proszę spróbować: export PYTHONPATH= "
......@@ -1100,34 +1099,34 @@ msgstr ""
"jednorazowe z katalogu, w którym uruchomiono Terminarz GNOME w czasie "
"tworzenia zadania (zwykle katalog domowy)."
#: ../src/mainWindow.py:733
#: ../src/mainWindow.py:734
msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
msgstr "Nie odnaleziono domyślnego terminala graficznego dla środowiska GNOME."
#: ../src/mainWindow.py:748
#: ../src/mainWindow.py:750
msgid "Please select a task!"
msgstr "Proszę wybrać zadanie."
#: ../src/mainWindow.py:756
#: ../src/mainWindow.py:758
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "O Terminarzu GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:757
#: ../src/mainWindow.py:759
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Terminarz GNOME"
#: ../src/mainWindow.py:759
#: ../src/mainWindow.py:761
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright © %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:772
#: ../src/mainWindow.py:774
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2013\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2013"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015"
#: ../src/mainWindow.py:791
#: ../src/mainWindow.py:793
msgid "Could not display help"
msgstr "Nie można wyświetlić pomocy"
......@@ -1239,7 +1238,7 @@ msgstr "Plik danych jest za stary. Należy ponownie utworzyć zadanie."
#: ../src/xwrapper.py:125
#, python-format
msgid "Launching %s.."
msgstr "Uruchamianie %s..."
msgstr "Uruchamianie „%s”…"
#: ../src/xwrapper.py:127
msgid "output<2: Why am I launched?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment