Commit afe89dc8 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=1098
parent dc8d91d3
2008-10-01 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-09-18 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-24 00:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-24 00:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-01 08:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-01 08:19+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -215,7 +215,7 @@ msgid "This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. R
msgstr "Detta är en ogiltig post! Problemet kan vara i fältet %(field)s. Orsak: %(reason)s"
#: ../src/crontabEditor.py:321
msgid "Your command contains one or more of the character %, this is special for cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to store extra information on the crontab line. Please use the | redirector character to acheieve the same functionality. Refer to the crontab manual for more information about the % character. If you don not want to use it for redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgid "Your command contains one or more of the character %, this is special for cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to store extra information on the crontab line. Please use the | redirector character to achieve the same functionality. Refer to the crontab manual for more information about the % character. If you don not want to use it for redirection it must be properly escaped with the \\ letter."
msgstr "Ditt kommando innehåller ett eller flera %-tecken. Det används specifikt för cron och kan inte användas i Gnome-schemaläggaren därför att formatet används för att lagra extra information om crontab-raden. Använd omdirigeringstecknet | för att uppnå samma funktionalitet. Referera till manualsidan för crontab för mer information om %-tecknet. Om du inte vill använda det för omdirigering så måste det föregås med korrekta \\-tecken."
#: ../src/crontabEditor.py:489
......@@ -229,13 +229,13 @@ msgstr ""
"Återkommande uppgifter kommer att köras från hemkatalogen."
#: ../src/crontabEditor.py:490
#: ../src/mainWindow.py:663
#: ../src/mainWindow.py:669
#: ../src/atEditor.py:575
msgid "_Don't show again"
msgstr "Visa _inte igen"
#: ../src/crontabEditor.py:491
#: ../src/mainWindow.py:664
#: ../src/mainWindow.py:670
#: ../src/atEditor.py:576
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Varning: Arbetskatalog för körda uppgifter"
......@@ -539,7 +539,7 @@ msgid "Task:"
msgstr "Uppgift:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:54
#: ../src/mainWindow.py:184
#: ../src/mainWindow.py:185
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"
......@@ -847,76 +847,76 @@ msgstr "veckodag: %s"
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "Vid %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:111
#: ../src/mainWindow.py:112
msgid "Recurrent task"
msgstr "Återkommande uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:122
#: ../src/mainWindow.py:123
msgid "One-time task"
msgstr "Engångsuppgift"
#: ../src/mainWindow.py:133
#: ../src/mainWindow.py:134
msgid "From template"
msgstr "Från mall"
#: ../src/mainWindow.py:152
#: ../src/mainWindow.py:153
msgid "Add a new task"
msgstr "Lägg till en uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:285
#: ../src/mainWindow.py:415
#: ../src/mainWindow.py:289
#: ../src/mainWindow.py:419
#, python-format
msgid "Editing user: %s"
msgstr "Redigerar användare: %s"
#: ../src/mainWindow.py:332
#: ../src/mainWindow.py:343
#: ../src/mainWindow.py:354
#: ../src/mainWindow.py:369
#: ../src/mainWindow.py:380
#: ../src/mainWindow.py:336
#: ../src/mainWindow.py:347
#: ../src/mainWindow.py:358
#: ../src/mainWindow.py:373
#: ../src/mainWindow.py:384
#: ../src/scheduleapplet.py:122
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "FEL: Kunde inte läsa in ikon"
#: ../src/mainWindow.py:389
#: ../src/mainWindow.py:395
#: ../src/mainWindow.py:393
#: ../src/mainWindow.py:399
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "FEL: Kunde inte läsa in glade-fil"
#: ../src/mainWindow.py:450
#: ../src/mainWindow.py:454
#: ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72
msgid "Task"
msgstr "Uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:463
#: ../src/mainWindow.py:489
#: ../src/mainWindow.py:467
#: ../src/mainWindow.py:493
#: ../src/template_chooser.py:78
#: ../src/template_manager.py:81
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: ../src/mainWindow.py:467
#: ../src/mainWindow.py:480
#: ../src/mainWindow.py:471
#: ../src/mainWindow.py:484
msgid "Date and Time"
msgstr "Datum och tid"
#: ../src/mainWindow.py:471
#: ../src/mainWindow.py:484
#: ../src/mainWindow.py:475
#: ../src/mainWindow.py:488
msgid "Command preview"
msgstr "Förhandsvisning av kommando"
#. print ex
#: ../src/mainWindow.py:543
#: ../src/mainWindow.py:606
#: ../src/mainWindow.py:547
#: ../src/mainWindow.py:610
msgid "Please select a task"
msgstr "Välj en uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:550
#: ../src/mainWindow.py:554
msgid "Do you want to delete this task?"
msgstr "Vill du ta bort denna uppgift?"
#: ../src/mainWindow.py:651
#: ../src/mainWindow.py:657
msgid ""
"Are you sure you want to run this task now?\n"
"\n"
......@@ -926,11 +926,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Den här används för att förhandsgranska uppgiften och initierar en första körning, den påverkar inte de normala schemalagda körtiderna."
#: ../src/mainWindow.py:653
#: ../src/mainWindow.py:659
msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Är du säker på att du vill köra denna uppgift?"
#: ../src/mainWindow.py:662
#: ../src/mainWindow.py:668
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -940,28 +940,28 @@ msgstr ""
"\n"
"Återkommande uppgifter kommer att köras från hemkatalogen, engångsuppgifter från katalogen där Gnome-schemaläggaren kördes från när uppgiften skapades (vanligtvis hemkatalogen)."
#: ../src/mainWindow.py:717
#: ../src/mainWindow.py:704
msgid "Press ENTER to continue and close this window."
msgstr "Tryck på ENTER för att fortsätta och stäng detta fönster."
#: ../src/mainWindow.py:725
#: ../src/mainWindow.py:723
msgid "Please select a task!"
msgstr "Välj en uppgift!"
#: ../src/mainWindow.py:733
#: ../src/mainWindow.py:731
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "Om Gnome-schemaläggaren"
#: ../src/mainWindow.py:734
#: ../src/mainWindow.py:732
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome-schemaläggaren"
#: ../src/mainWindow.py:736
#: ../src/mainWindow.py:734
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright © %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:749
#: ../src/mainWindow.py:747
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
......@@ -970,7 +970,7 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"
#: ../src/mainWindow.py:770
#: ../src/mainWindow.py:768
msgid "Could not display help"
msgstr "Kunde inte visa hjälp"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment