Commit 543316e9 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=1079
parent 5bf507ef
2008-03-02 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-02-19 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
# Swedish messages for gnome-schedule.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
#
# $Id: sv.po,v 1.13 2006/12/28 16:54:55 dnylande Exp $
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-31 03:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-31 03:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-02 00:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-02 00:16+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,23 +37,23 @@ msgstr "Gnome-schema"
msgid "System tools"
msgstr "Systemverktyg"
#: ../src/at.py:490
#: ../src/at.py:463
#, python-format
msgid "DANGEROUS PARSE: %(preview)s"
msgstr "FARLIG TOLKNING: %(preview)s"
#. TODO: localize time and date formats
#: ../src/at.py:497
#: ../src/at.py:470
#, python-format
msgid "On %(date)s at %(time)s"
msgstr "Den %(date)s klockan %(time)s"
#: ../src/at.py:502
#: ../src/at.py:507
#: ../src/at.py:475
#: ../src/at.py:480
msgid "Once"
msgstr "En gång"
#: ../src/at.py:511
#: ../src/at.py:484
msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse"
msgstr "Varning: en rad i atq:s utdata kunde inte tolkas"
......@@ -218,13 +218,13 @@ msgstr ""
"Återkommande uppgifter kommer att köras från hemkatalogen."
#: ../src/crontabEditor.py:490
#: ../src/mainWindow.py:651
#: ../src/mainWindow.py:663
#: ../src/atEditor.py:575
msgid "_Don't show again"
msgstr "Visa _inte igen"
#: ../src/crontabEditor.py:491
#: ../src/mainWindow.py:652
#: ../src/mainWindow.py:664
#: ../src/atEditor.py:576
msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
msgstr "Varning: Arbetskatalog för körda uppgifter"
......@@ -528,7 +528,7 @@ msgid "Task:"
msgstr "Uppgift:"
#: ../src/gnome-schedule.glade.h:54
#: ../src/mainWindow.py:183
#: ../src/mainWindow.py:184
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"
......@@ -558,8 +558,8 @@ msgstr "_Användare:"
msgid "ls -l"
msgstr "ls -l"
#: ../src/gnome-schedule.py:62
#: ../src/scheduleapplet.py:63
#: ../src/gnome-schedule.py:66
#: ../src/scheduleapplet.py:67
msgid ""
"You need to install pyGTK or GTKv2,\n"
"or set your PYTHONPATH correctly.\n"
......@@ -836,75 +836,79 @@ msgstr "veckodag: %s"
msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
msgstr "Vid %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
#: ../src/mainWindow.py:110
#: ../src/mainWindow.py:111
msgid "Recurrent task"
msgstr "Återkommande uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:121
#: ../src/mainWindow.py:122
msgid "One-time task"
msgstr "Engångsuppgift"
#: ../src/mainWindow.py:132
#: ../src/mainWindow.py:133
msgid "From template"
msgstr "Från mall"
#: ../src/mainWindow.py:151
#: ../src/mainWindow.py:152
msgid "Add a new task"
msgstr "Lägg till en uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:284
#: ../src/mainWindow.py:403
#: ../src/mainWindow.py:285
#: ../src/mainWindow.py:415
#, python-format
msgid "Editing user: %s"
msgstr "Redigerar användare: %s"
#: ../src/mainWindow.py:330
#: ../src/mainWindow.py:340
#: ../src/mainWindow.py:350
#: ../src/mainWindow.py:364
#: ../src/mainWindow.py:374
#: ../src/scheduleapplet.py:115
#: ../src/mainWindow.py:332
#: ../src/mainWindow.py:343
#: ../src/mainWindow.py:354
#: ../src/mainWindow.py:369
#: ../src/mainWindow.py:380
#: ../src/scheduleapplet.py:122
msgid "ERROR: Could not load icon"
msgstr "FEL: Kunde inte läsa in ikon"
#: ../src/mainWindow.py:384
#: ../src/mainWindow.py:389
msgid "ERROR: Coul not load glade file"
msgstr "FEL: Kunde inte läsa in glade-fil"
#: ../src/mainWindow.py:395
msgid "ERROR: Could not load glade file"
msgstr "FEL: Kunde inte läsa in glade-fil"
#: ../src/mainWindow.py:438
#: ../src/mainWindow.py:450
#: ../src/template_chooser.py:69
#: ../src/template_manager.py:72
msgid "Task"
msgstr "Uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:451
#: ../src/mainWindow.py:477
#: ../src/mainWindow.py:463
#: ../src/mainWindow.py:489
#: ../src/template_chooser.py:78
#: ../src/template_manager.py:81
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: ../src/mainWindow.py:455
#: ../src/mainWindow.py:468
#: ../src/mainWindow.py:467
#: ../src/mainWindow.py:480
msgid "Date and Time"
msgstr "Datum och tid"
#: ../src/mainWindow.py:459
#: ../src/mainWindow.py:472
#: ../src/mainWindow.py:471
#: ../src/mainWindow.py:484
msgid "Command preview"
msgstr "Förhandsvisning av kommando"
#. print ex
#: ../src/mainWindow.py:531
#: ../src/mainWindow.py:594
#: ../src/mainWindow.py:543
#: ../src/mainWindow.py:606
msgid "Please select a task"
msgstr "Välj en uppgift"
#: ../src/mainWindow.py:538
#: ../src/mainWindow.py:550
msgid "Do you want to delete this task?"
msgstr "Vill du ta bort denna uppgift?"
#: ../src/mainWindow.py:639
#: ../src/mainWindow.py:651
msgid ""
"Are you sure you want to run this task now?\n"
"\n"
......@@ -914,11 +918,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Den här används för att förhandsgranska uppgiften och initierar en första körning, den påverkar inte de normala schemalagda körtiderna."
#: ../src/mainWindow.py:641
#: ../src/mainWindow.py:653
msgid "Are you sure you want to run this task?"
msgstr "Är du säker på att du vill köra denna uppgift?"
#: ../src/mainWindow.py:650
#: ../src/mainWindow.py:662
msgid ""
"Note about working directory of executed tasks:\n"
"\n"
......@@ -928,28 +932,28 @@ msgstr ""
"\n"
"Återkommande uppgifter kommer att köras från hemkatalogen, engångsuppgifter från katalogen där Gnome-schemaläggaren kördes från när uppgiften skapades (vanligtvis hemkatalogen)."
#: ../src/mainWindow.py:705
#: ../src/mainWindow.py:717
msgid "Press ENTER to continue and close this window."
msgstr "Tryck på ENTER för att fortsätta och stäng detta fönster."
#: ../src/mainWindow.py:713
#: ../src/mainWindow.py:725
msgid "Please select a task!"
msgstr "Välj en uppgift!"
#: ../src/mainWindow.py:721
#: ../src/mainWindow.py:733
msgid "About Gnome Schedule"
msgstr "Om Gnome-schemaläggaren"
#: ../src/mainWindow.py:722
#: ../src/mainWindow.py:734
msgid "Gnome Schedule"
msgstr "Gnome-schemaläggaren"
#: ../src/mainWindow.py:724
#: ../src/mainWindow.py:736
#, python-format
msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
msgstr "Copyright © %(year)s %(name)s."
#: ../src/mainWindow.py:737
#: ../src/mainWindow.py:749
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
......@@ -958,11 +962,11 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"
#: ../src/mainWindow.py:758
#: ../src/mainWindow.py:770
msgid "Could not display help"
msgstr "Kunde inte visa hjälp"
#: ../src/scheduleapplet.py:131
#: ../src/scheduleapplet.py:139
msgid "ERROR: Could not load menu xml file"
msgstr "FEL: Kunde inte läsa in xml-fil för meny"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment