Commit 91c81d57 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Add Polish help translation

parent c10e54e6
......@@ -38,6 +38,6 @@ HELP_FILES =\
scores.page\
legal.xml
HELP_LINGUAS = ca cs da de el en_GB es eu fr hu it oc sl sr sr@latin sv zh_CN
HELP_LINGUAS = ca cs da de el en_GB es eu fr hu it oc pl sl sr sr@latin sv zh_CN
-include $(top_srcdir)/git.mk
This diff is collapsed.
# Polish translation for gnome-robots.
# Copyright © 1998-2016 the gnome-robots authors.
# Copyright © 1998-2017 the gnome-robots authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-robots package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002.
# Marcin Gorycki <mgo@olicom.dk>, 1999.
......@@ -12,15 +12,15 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-robots\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-16 10:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-16 10:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-21 04:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-21 04:32+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr "Roboty GNOME"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
msgstr "Unikanie robotów i sprawianie, że zderzają się między sobą"
msgstr "Unikanie robotów i sprawianie, że zderzają się między sobą"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -78,8 +78,8 @@ msgid ""
"moving the junk piles, or escape to safety with your handy teleportation "
"device."
msgstr ""
"Na szczęście roboty są niezwykle głupie i zawsze przesuwają się w twoim "
"kierunku. Spraw, żeby wpadły na siebie i wybuchły, lub wpadły na swoje "
"Na szczęście roboty są niezwykle głupie i zawsze przesuwają się w twoim "
"kierunku. Spraw, żeby wpadły na siebie i wybuchły, lub wpadły na swoje "
"szczątki. Można się bronić przez przesuwanie szczątków lub uciekać dzięki "
"podręcznemu urządzeniu do teleportacji."
......@@ -133,11 +133,11 @@ msgstr "Kolor tła. Szesnastkowy zapis koloru tła."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:7
msgid "Game type"
msgstr "Rodzaj gry"
msgstr "Typ gry"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:8
msgid "Game type. The name of the game variation to use."
msgstr "Rodzaj gry. Nazwa użytej odmiany gry."
msgstr "Typ gry. Nazwa używanej odmiany gry."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:9
msgid "Use safe moves"
......@@ -163,7 +163,7 @@ msgid ""
"the only option is to teleport out."
msgstr ""
"Gracz zostanie ostrzeżony, kiedy nie będzie można wykonać bezpiecznego ruchu "
"i jedyną opcją jest teleportacja."
"i jedyną możliwością jest teleportacja."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:13
msgid "Enable game sounds"
......@@ -268,11 +268,11 @@ msgstr ""
#. This should never happen.
#: ../src/game.c:1110
msgid "There are no teleport locations left!!"
msgstr "Brak lokacji na teleportację!"
msgstr "Brak miejsc na teleportację!"
#: ../src/game.c:1138
msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
msgstr "Nie ma bezpiecznych lokacji na teleportację!"
msgstr "Nie ma bezpiecznych miejsc na teleportację!"
#: ../src/games-controls.c:286
msgid "Unknown Command"
......@@ -332,11 +332,11 @@ msgstr "Roboty z bezpiecznym teleportem"
#: ../src/gnome-robots.c:119
msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
msgstr "Roboty z bezpiecznym teleportem i ruchami"
msgstr "Roboty z bezpiecznym teleportem i ruchami"
#: ../src/gnome-robots.c:120
msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
msgstr "Roboty z bezpiecznym teleportem i bardzo bezpiecznymi ruchami"
msgstr "Roboty z bezpiecznym teleportem i bardzo bezpiecznymi ruchami"
#. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
#: ../src/gnome-robots.c:156
......@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr "Teleportuj _bezpiecznie"
#: ../src/gnome-robots.c:227
msgid "Based on classic BSD Robots"
msgstr "Oparte na klasycznej grze BSD Robots"
msgstr "Na podstawie klasycznej gry Robots systemów BSD"
#: ../src/gnome-robots.c:231
msgid "translator-credits"
......@@ -373,8 +373,8 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017"
#: ../src/gnome-robots.c:252
msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
......@@ -457,7 +457,7 @@ msgstr "_Dźwięki"
#: ../src/properties.c:452
msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
msgstr "Odtwarzanie dźwięków dla zdarzeń typu wygrana i śmierć."
msgstr "Odtwarzanie dźwięków dla zdarzeń typu wygrana i śmierć."
#: ../src/properties.c:454
msgid "Game"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment