Unverified Commit 683eedf9 authored by Xavi Ivars's avatar Xavi Ivars Committed by Gil Forcada Codinachs

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 0c9ede23
......@@ -8,51 +8,57 @@
# Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>, 2007.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014.
# Carles Ferrando <carles.ferrando@gmail.com>, 2010.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-18 23:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-18 23:17+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"robots&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-10 06:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-12 09:22+0100\n"
"Last-Translator: Xavi Ivars <xavi.ivars@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca@valencia\n"
"Language: ca-valencia\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/games-scores-dialog.c:385
msgid "New Game"
msgstr "Partida nova"
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/gnome-robots.c:256
msgid "_New Game"
msgstr "Partida _nova"
#: ../data/app-menu.ui.h:2 ../src/properties.c:393
msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"
#: ../data/app-menu.ui.h:2
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferències"
#: ../data/app-menu.ui.h:3
msgid "Scores"
msgstr "Puntuacions"
msgid "_Scores"
msgstr "_Puntuacions"
#: ../data/app-menu.ui.h:4
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
msgid "_Help"
msgstr "_Ajuda"
#: ../data/app-menu.ui.h:5
msgid "About"
msgstr "Quant a"
msgid "_About"
msgstr "_Quant a"
#: ../data/app-menu.ui.h:6
msgid "Quit"
msgstr "Ix"
msgid "_Quit"
msgstr "I_x"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Robots"
msgstr "GNOME Robots"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
msgstr "Eviteu els robots i feu que xoquin entre ells"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"It is the distant future – the year 2000. Evil robots are trying to kill "
"you. Avoid the robots or face certain death."
......@@ -60,7 +66,7 @@ msgstr ""
"Sou en un futur llunyà – l'any 2000. Els robots malèvols intenten matar-vos. "
"Eviteu els robots o tindreu una mort segura."
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Fortunately, the robots are extremely stupid and will always move directly "
"towards you. Trick them into colliding into each other, resulting in their "
......@@ -74,25 +80,25 @@ msgstr ""
"movent les piles d'escombraries, o escapar a un lloc segur amb el dispositiu "
"de teletransport de mà."
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"Your supply of safe teleports is limited, and once you run out, "
"teleportation could land you right next to a robot, who will kill you. "
"Survive for as long as possible!"
msgstr ""
"El nombre de teletransportadors segurs és limitat, i una vegada que no vos "
"en quedeu, el teletransportadors vos podria deixar just al costat d'un "
"robot, que vos mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
"El nombre de teletransportadors segurs és limitat, i una vegada que no vos en "
"quedeu, el teletransportador vos podria deixar just al costat d'un robot, que "
"vos mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:198
#: ../src/gnome-robots.c:300 ../src/gnome-robots.c:331
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
msgid "The GNOME Project"
msgstr "El projecte GNOME"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:223
#: ../src/gnome-robots.c:315 ../src/gnome-robots.c:348
msgid "Robots"
msgstr "Robots"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
msgstr "Eviteu els robots i feu que xoquin entre ells"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:3
msgid "game;arcade;teleport;"
msgstr "joc;arcade;teleportació;"
......@@ -140,9 +146,9 @@ msgid ""
"when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
msgstr ""
"Utilitza moviments segurs. Els moviments segurs vos ajuden a evitar que vos "
"matin per haver comés un error. Si intenteu fer un moviment que vos "
"conduïsca a la mort quan hi ha un moviment segur disponible, no se vos "
"permetrà continuar."
"matin per haver comés un error. Si intenteu fer un moviment que vos conduïsca "
"a la mort quan hi ha un moviment segur disponible, no se vos permetrà "
"continuar."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:11
msgid "Use super safe moves"
......@@ -166,7 +172,7 @@ msgstr ""
"Habilita els sons del joc. Reprodueix sons per a diferents esdeveniments "
"durant el joc."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:505
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:503
msgid "Key to move NW"
msgstr "Tecla per moure al nord-oest"
......@@ -174,7 +180,7 @@ msgstr "Tecla per moure al nord-oest"
msgid "The key used to move north-west."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al nord-oest."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:506
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:504
msgid "Key to move N"
msgstr "Tecla per moure al nord"
......@@ -182,7 +188,7 @@ msgstr "Tecla per moure al nord"
msgid "The key used to move north."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al nord."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:507
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:505
msgid "Key to move NE"
msgstr "Tecla per moure al nord-est"
......@@ -190,7 +196,7 @@ msgstr "Tecla per moure al nord-est"
msgid "The key used to move north-east."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al nord-est."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:508
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:506
msgid "Key to move W"
msgstr "Tecla per moure a l'oest"
......@@ -198,7 +204,7 @@ msgstr "Tecla per moure a l'oest"
msgid "The key used to move west."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap a l'oest."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:509
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:507
msgid "Key to hold"
msgstr "Tecla a prémer"
......@@ -206,7 +212,7 @@ msgstr "Tecla a prémer"
msgid "The key used to hold still."
msgstr "La tecla que s'utilitza per mantindre-se quiet."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:510
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:508
msgid "Key to move E"
msgstr "Tecla per moure a l'est"
......@@ -214,7 +220,7 @@ msgstr "Tecla per moure a l'est"
msgid "The key used to move east."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap a l'est."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:511
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:509
msgid "Key to move SW"
msgstr "Tecla per moure al sud-oest"
......@@ -222,7 +228,7 @@ msgstr "Tecla per moure al sud-oest"
msgid "The key used to move south-west."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al sud-oest."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:512
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:510
msgid "Key to move S"
msgstr "Tecla per moure al sud"
......@@ -230,7 +236,7 @@ msgstr "Tecla per moure al sud"
msgid "The key used to move south."
msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al sud."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:513
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:511
msgid "Key to move SE"
msgstr "Tecla per moure al sud-est"
......@@ -240,54 +246,17 @@ msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al sud-est."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:33
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "L'amplada, en píxels, de la finestra"
msgstr "L'amplària, en píxels, de la finestra"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:34
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "L'alçada, en píxels, de la finestra"
msgstr "L'alçària, en píxels, de la finestra"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:35
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "«true» (cert) si la finestra està maximitzada"
#: ../src/game.c:147
msgid "Game over!"
msgstr "Final de la partida!"
#: ../src/game.c:149
msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
msgstr ""
"Ben fet, però malauradament la vostra puntuació no és entre les deu primeres."
#: ../src/game.c:150
msgid "_Quit"
msgstr "I_x"
#: ../src/game.c:151 ../src/gnome-robots.c:231
msgid "_New Game"
msgstr "Partida _nova"
#: ../src/game.c:164
msgid "Robots Scores"
msgstr "Puntuacions del Robots"
#: ../src/game.c:167
msgid "Map:"
msgstr "Mapa:"
#: ../src/game.c:176
msgid "Congratulations!"
msgstr "Felicitats!"
#: ../src/game.c:177
msgid "Your score is the best!"
msgstr "Heu fet la millor puntuació!"
#: ../src/game.c:178
msgid "Your score has made the top ten."
msgstr "La vostra puntuació és entre les deu primeres."
#: ../src/game.c:405 ../src/game.c:421
#: ../src/game.c:343 ../src/game.c:359
msgid ""
"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
"But Can You do it Again?"
......@@ -296,130 +265,100 @@ msgstr ""
"Però podreu repetir-ho??"
#. This should never happen.
#: ../src/game.c:1175
#: ../src/game.c:1110
msgid "There are no teleport locations left!!"
msgstr "No queda cap emplaçament per a les teleportacions!"
#: ../src/game.c:1203
#: ../src/game.c:1138
msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
msgstr "No queda cap emplaçament on teleportar-s'hi!"
#: ../src/games-controls.c:288
#: ../src/games-controls.c:286
msgid "Unknown Command"
msgstr "Orde desconeguda"
#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
#: ../src/games-scores-dialog.c:132
msgctxt "score-dialog"
msgid "Time"
msgstr "Temps"
#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
#: ../src/games-scores-dialog.c:138
msgctxt "score-dialog"
msgid "Score"
msgstr "Puntuació"
#. Score format for time based scores. %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
#: ../src/games-scores-dialog.c:225
#, c-format
msgctxt "score-dialog"
msgid "%1$dm %2$ds"
msgstr "%1$d m %2$d s"
#. Score dialog column header for the date the score was recorded
#: ../src/games-scores-dialog.c:478
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: ../src/gnome-robots.c:95
#: ../src/gnome-robots.c:106
msgid "Classic robots"
msgstr "Robots clàssics"
#: ../src/gnome-robots.c:96
#: ../src/gnome-robots.c:107
msgid "Classic robots with safe moves"
msgstr "Robots clàssics amb moviments segurs"
#: ../src/gnome-robots.c:97
#: ../src/gnome-robots.c:108
msgid "Classic robots with super-safe moves"
msgstr "Robots clàssics amb moviments supersegurs"
#: ../src/gnome-robots.c:98
#: ../src/gnome-robots.c:109
msgid "Nightmare"
msgstr "Malson"
#: ../src/gnome-robots.c:99
#: ../src/gnome-robots.c:110
msgid "Nightmare with safe moves"
msgstr "Malson amb moviments segurs"
#: ../src/gnome-robots.c:100
#: ../src/gnome-robots.c:111
msgid "Nightmare with super-safe moves"
msgstr "Malson amb moviments supersegurs"
#: ../src/gnome-robots.c:101
#: ../src/gnome-robots.c:112
msgid "Robots2"
msgstr "Robots2"
#: ../src/gnome-robots.c:102
#: ../src/gnome-robots.c:113
msgid "Robots2 with safe moves"
msgstr "Robots2 amb moviments segurs"
#: ../src/gnome-robots.c:103
#: ../src/gnome-robots.c:114
msgid "Robots2 with super-safe moves"
msgstr "Robots2 amb moviments supersegurs"
#: ../src/gnome-robots.c:104
#: ../src/gnome-robots.c:115
msgid "Robots2 easy"
msgstr "Robots2 fàcil"
#: ../src/gnome-robots.c:105
#: ../src/gnome-robots.c:116
msgid "Robots2 easy with safe moves"
msgstr "Robots2 fàcil amb moviments segurs"
#: ../src/gnome-robots.c:106
#: ../src/gnome-robots.c:117
msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
msgstr "Robots2 fàcil amb moviments supersegurs"
#: ../src/gnome-robots.c:107
#: ../src/gnome-robots.c:118
msgid "Robots with safe teleport"
msgstr "Robots amb teleportació segura"
#: ../src/gnome-robots.c:108
#: ../src/gnome-robots.c:119
msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
msgstr "Robots amb teleportació segura i moviments segurs"
#: ../src/gnome-robots.c:109
#: ../src/gnome-robots.c:120
msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
msgstr "Robots amb teleportació segura i moviments supersegurs"
#. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
#: ../src/gnome-robots.c:144
#: ../src/gnome-robots.c:156
#, c-format
msgid "Level: %d\tScore: %d"
msgstr "Nivell: %d\tPuntuació: %d"
#. Second line of safe teleports button label. %d is the number of teleports remaining.
#: ../src/gnome-robots.c:155
#: ../src/gnome-robots.c:167
#, c-format
msgid "(Remaining: %d)"
msgstr "(Restants: %d)"
#. First line of safe teleports button label.
#: ../src/gnome-robots.c:157
#: ../src/gnome-robots.c:169
msgid "Teleport _Safely"
msgstr "Teleportació _segura"
#: ../src/gnome-robots.c:202
msgid ""
"Based on classic BSD Robots\n"
"\n"
"Robots is a part of GNOME Games."
msgstr ""
"Basat en el Robots clàssic de BSD.\n"
"\n"
"El Robots forma part dels jocs del GNOME."
#: ../src/gnome-robots.c:227
msgid "Based on classic BSD Robots"
msgstr "Basat en el Robots clàssic de BSD"
#: ../src/gnome-robots.c:206
#: ../src/gnome-robots.c:231
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Vila <gnome@softcatala.net>\n"
......@@ -429,27 +368,32 @@ msgstr ""
"Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>\n"
"David Planella <david.planella@gmail.com>"
#: ../src/gnome-robots.c:227
#: ../src/gnome-robots.c:252
msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
msgstr "Segur que voleu descartar la partida actual?"
#: ../src/gnome-robots.c:230
#: ../src/gnome-robots.c:255
msgid "Keep _Playing"
msgstr "Continua _jugant"
#: ../src/gnome-robots.c:373
#: ../src/gnome-robots.c:387
msgid "Teleport _Randomly"
msgstr "Teleportació _aleatòria"
#: ../src/gnome-robots.c:392
#: ../src/gnome-robots.c:406
msgid "_Wait for Robots"
msgstr "_Espera els robots"
#: ../src/gnome-robots.c:420
#. Label on the scores dialog, next to map type dropdown
#: ../src/gnome-robots.c:430
msgid "Game Type:"
msgstr "Tipus de joc:"
#: ../src/gnome-robots.c:445
msgid "No game data could be found."
msgstr "No s'han trobat les dades del joc."
#: ../src/gnome-robots.c:422
#: ../src/gnome-robots.c:447
msgid ""
"The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
"Please check that the program is installed correctly."
......@@ -457,11 +401,11 @@ msgstr ""
"El Robots no ha pogut trobar fitxers de configuració de joc vàlids. "
"Comproveu que el programa està correctament instal·lat."
#: ../src/gnome-robots.c:438
#: ../src/gnome-robots.c:464
msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
msgstr "Falten alguns fitxers de gràfics, o estan malmesos."
#: ../src/gnome-robots.c:440
#: ../src/gnome-robots.c:466
msgid ""
"The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
"Please check that the program is installed correctly."
......@@ -469,60 +413,108 @@ msgstr ""
"El Robots no ha pogut carregar tots els fitxers de gràfics necessaris. "
"Comproveu que el programa està correctament instal·lat."
#: ../src/graphics.c:151
#: ../src/graphics.c:149
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer de mapa de píxels «%s»\n"
#: ../src/properties.c:417
#: ../src/properties.c:391
msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"
#: ../src/properties.c:415
msgid "Game Type"
msgstr "Tipus de joc"
#: ../src/properties.c:427
#: ../src/properties.c:425
msgid "_Use safe moves"
msgstr "_Utilitza moviments segurs"
#: ../src/properties.c:432
#: ../src/properties.c:430
msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
msgstr "Evita els moviments accidentals que provoquin la mort."
#: ../src/properties.c:435
#: ../src/properties.c:433
msgid "U_se super safe moves"
msgstr "Utilitza moviments _supersegurs"
#: ../src/properties.c:442
#: ../src/properties.c:440
msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
msgstr "Evita tots els moviments perillosos que provoquin la mort."
#: ../src/properties.c:448
#: ../src/properties.c:446
msgid "_Enable sounds"
msgstr "Habilita _el so"
#: ../src/properties.c:454
#: ../src/properties.c:452
msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
msgstr ""
"Reprodueix sons per als esdeveniments com ara guanyar un nivell o morir."
#: ../src/properties.c:456
#: ../src/properties.c:454
msgid "Game"
msgstr "Partida"
#: ../src/properties.c:469
#: ../src/properties.c:467
msgid "_Image theme:"
msgstr "_Tema de les imatges:"
#: ../src/properties.c:481
#: ../src/properties.c:479
msgid "_Background color:"
msgstr "_Color de fons:"
#: ../src/properties.c:493
#: ../src/properties.c:491
msgid "Appearance"
msgstr "Aparença"
#: ../src/properties.c:522
#: ../src/properties.c:520
msgid "_Restore Defaults"
msgstr "Restaura els pre_determinats"
#: ../src/properties.c:527
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Teclat"
#~ msgid "New Game"
#~ msgstr "Partida nova"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Surt"
#~ msgid "Game over!"
#~ msgstr "Final de la partida!"
#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
#~ msgstr ""
#~ "Ben fet, però malauradament la vostra puntuació no és entre les deu "
#~ "primeres."
#~ msgid "Robots Scores"
#~ msgstr "Puntuacions del Robots"
#~ msgid "Map:"
#~ msgstr "Mapa:"
#~ msgid "Congratulations!"
#~ msgstr "Felicitats!"
#~ msgid "Your score is the best!"
#~ msgstr "Heu fet la millor puntuació!"
#~ msgid "Your score has made the top ten."
#~ msgstr "La vostra puntuació és entre les deu primeres."
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Temps"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Score"
#~ msgstr "Puntuació"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "%1$dm %2$ds"
#~ msgstr "%1$d m %2$d s"
#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Data"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment