Commit f9b18af0 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez Committed by Administrator

Update Galician translation

parent 924fb4ec
......@@ -7,10 +7,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 12:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 01:28+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician\n"
"Language-Team: Proxecto Trasno <proxecto@trasno.gal>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -30,50 +30,69 @@ msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Acceda, organice e comparta as súas fotos en GNOME"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
#| msgid ""
#| "A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. "
#| "It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file "
#| "manager to deal with photos. Seamless cloud integration is offered "
#| "through GNOME Online Accounts."
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Un aplicativo sinxelo para acceder, organizar e compartir as súas fotos en "
"GNOME. Está pensado para que sexa unha alternativa simple e elegante ao uso "
"do explorador de ficheiros para xestionar as fotos. Conta con integración "
"coa nube mediante Conta en liña de GNOME."
"Acceda, organice e comparta as súas fotos en GNOME. Está pensado para que "
"sexa unha alternativa simple e elegante ao uso do explorador de ficheiros "
"para xestionar as fotos. Mellore, recorte e edite rapidamente. Conta con "
"integración coa nube mediante Conta en liña de GNOME."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Permítelle"
msgid "You can:"
msgstr "Pode:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Ver os cambios recentes e fotos en liña"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Atopar automaticamente todas as súas fotos"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Acceda aos seus contidos de Facebook ou Flickr"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Ver os cambios recentes e fotos en liña"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Envíe fotos a renderizadores de DLNA"
#| msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Acceda ás súas fotos en Facebook ou Flickr"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Estabelecer como fondo de pantalla"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Ver as fotos na televisión, portápiles ou renderizadores DLNA na súa rede "
"local"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#| msgid "Set as background"
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Estabelecer imaxes como a súa imaxe de escritorio"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Imprimir fotos\t"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Seleccione os favoritos"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Permite abrir un editor completo para realizar cambios máis avanzados"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
#| msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Editar de forma doada as súas imaxes dentro do aplicativo, ou enviala a un "
"editor completo para cambios máis avanzados"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "O Proxecto GNOME"
......@@ -137,11 +156,11 @@ msgstr "Mostrar a versión do aplicativo"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d de %B de %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Álbum"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2830
msgid "Screenshots"
msgstr "Capturas de pantallas"
......@@ -190,19 +209,19 @@ msgstr "Importar"
msgid "Search"
msgstr "Buscar"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:129
msgid "No albums found"
msgstr "Non se atopou ningún álbum"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "As fotos marcadas con estrela aparecerán aquí"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:143
msgid "No photos found"
msgstr "Non se atoparon fotografías"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:172
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Pode crear álbums desde a vista de Fotografías"
......@@ -210,7 +229,7 @@ msgstr "Pode crear álbums desde a vista de Fotografías"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "Online Accounts"
msgstr "Contas en liña"
......@@ -218,7 +237,7 @@ msgstr "Contas en liña"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:200
msgid "Pictures folder"
msgstr "Cartafol de Imaxes"
......@@ -227,12 +246,12 @@ msgstr "Cartafol de Imaxes"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "As fotos do seu %s e %s aparecerán aquí."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:217
msgid "Try a different search"
msgstr "Probe unha busca diferente"
......@@ -279,36 +298,36 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Calculando o tamaño da exportación…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Produciuse un fallo ao exportar: non hai espacio dabondo"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Produciuse un fallo ao exportar"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” exportado"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d elemento exportado"
msgstr[1] "%d elementos exportados"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analizar"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Baleirar lixo"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Abrir"
......@@ -316,7 +335,7 @@ msgstr "Abrir"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Exportar cartafol"
......@@ -494,7 +513,7 @@ msgstr "Estanse indexando as súas fotografías"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Algunhas fotos poderían non estar dispoñíbeis durante este proceso"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Local"
......@@ -510,7 +529,6 @@ msgstr[0] "%d seleccionada"
msgstr[1] "%d seleccionadas"
#: src/photos-main-toolbar.c:170
#| msgid "Select Items"
msgid "Select items for import"
msgstr "Seleccione os elementos a importar"
......@@ -554,12 +572,15 @@ msgid "_Select"
msgstr "_Seleccionar"
#: src/photos-main-window.c:458
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -879,23 +900,23 @@ msgstr "Produciuse un fallo ao subir a foto"
msgid "Sources"
msgstr "Orixes"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:183
msgid "New device discovered"
msgstr "Novo dispositivo descuberto"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:196
msgid "Import…"
msgstr "Importar…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:226
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "As súas credenciais de %s expiraron"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:233
msgid "Settings"
msgstr "Preferencias"
......@@ -1029,6 +1050,12 @@ msgstr "Filtros"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Non foi posíbel obter a lista de fotografías"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Permítelle"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Envíe fotos a renderizadores de DLNA"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Cancelar"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment