Commit 471cb7ce authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 035bd4c5
Pipeline #56988 passed with stage
in 14 minutes and 29 seconds
# Polish translation for gnome-photos.
# Copyright © 2012-2018 the gnome-photos authors.
# Copyright © 2012-2019 the gnome-photos authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-15 10:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 00:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 22:42+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Zdjęcia"
......@@ -129,11 +129,11 @@ msgstr "Maksymalizacja okna"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stan maksymalizacji okna"
#: src/photos-application.c:167
#: src/photos-application.c:164
msgid "Show the empty state"
msgstr "Wyświetla pusty stan"
#: src/photos-application.c:168
#: src/photos-application.c:165
msgid "Show the application's version"
msgstr "Wyświetla wersję programu"
......@@ -146,7 +146,7 @@ msgstr "Wyświetla wersję programu"
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-application.c:1398 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B %Y"
......@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr "%-d %B %Y"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2831
#: src/photos-base-item.c:2840
msgid "Screenshots"
msgstr "Zrzuty ekranu"
......@@ -185,39 +185,39 @@ msgstr "Urządzenia mechanizmu wyświetlającego DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "Zmodyfikowano „%s”"
#: src/photos-embed.c:823
#: src/photos-embed.c:829
msgid "Collection View"
msgstr "Widok kolekcji"
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
#: src/photos-embed.c:832 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Ulubione"
#: src/photos-embed.c:834
#: src/photos-embed.c:840
msgid "Import"
msgstr "Zaimportuj"
#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "Wyszukuje"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "No albums found"
msgstr "Nie odnaleziono albumów"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:124
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "W tym miejscu będą znajdować się zdjęcia oznaczone gwiazdką"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:134
msgid "No photos found"
msgstr "Nie odnaleziono zdjęć"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:163
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Można tworzyć albumy w widoku zdjęć"
......@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr "Można tworzyć albumy w widoku zdjęć"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:184
msgid "Online Accounts"
msgstr "kont online"
......@@ -233,7 +233,7 @@ msgstr "kont online"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "Pictures folder"
msgstr "katalogu Obrazy"
......@@ -242,12 +242,12 @@ msgstr "katalogu Obrazy"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:198
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "W tym miejscu będą znajdować się zdjęcia z %s i %s."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:208
msgid "Try a different search"
msgstr "Proszę spróbować innych słów"
......@@ -273,8 +273,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Zmniejszony"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -294,20 +294,20 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Obliczanie rozmiaru eksportu…"
#: src/photos-export-notification.c:334
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Wyeksportowanie się nie powiodło: za mało miejsca"
#: src/photos-export-notification.c:336
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Wyeksportowanie się nie powiodło"
#: src/photos-export-notification.c:343
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Wyeksportowano „%s”"
#: src/photos-export-notification.c:347
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -315,16 +315,16 @@ msgstr[0] "Wyeksportowano %d element"
msgstr[1] "Wyeksportowano %d elementy"
msgstr[2] "Wyeksportowano %d elementów"
#: src/photos-export-notification.c:364
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analizuj"
#: src/photos-export-notification.c:369
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Opróżnij kosz"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:386 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
......@@ -332,7 +332,7 @@ msgstr "Otwórz"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:396
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Wyeksportuj katalog"
......@@ -340,7 +340,7 @@ msgstr "Wyeksportuj katalog"
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#: src/photos-google-item.c:98
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
......@@ -397,70 +397,75 @@ msgstr "Zaznaczenie wszystkiego"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Eksport zaznaczonych zdjęć"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Wydrukowanie zaznaczonych zdjęć"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych zdjęć"
#: src/photos-help-overlay.ui:122
#: src/photos-help-overlay.ui:129
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Widok zdjęcia"
#: src/photos-help-overlay.ui:126
#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Wyeksportowanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Wydrukowanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększenie"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejszenie"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Dopasowanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Usunięcie"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Menu działań"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: src/photos-help-overlay.ui:191
#: src/photos-help-overlay.ui:198
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Widok edycji"
#: src/photos-help-overlay.ui:195
#: src/photos-help-overlay.ui:202
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Anulowanie"
......@@ -510,6 +515,11 @@ msgstr "Zdjęcia są indeksowane"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Niektóre zdjęcia mogą być niedostępne podczas tego procesu"
#: src/photos-item-manager.c:824
#, c-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Nie można wczytać „%s”"
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokalne"
......@@ -542,40 +552,40 @@ msgstr[2] "Wybór elementów do zaimportowania (%u wybranych)"
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: src/photos-main-toolbar.c:331
#: src/photos-main-toolbar.c:351
msgid "Select Items"
msgstr "Wybór elementów"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Usuwa z ulubionych"
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Dodaje do ulubionych"
#: src/photos-main-toolbar.c:472
#: src/photos-main-toolbar.c:494
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"
#: src/photos-main-toolbar.c:507
#: src/photos-main-toolbar.c:530
msgid "_Select"
msgstr "_Wybierz"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Copyright © 2012-2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012-2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015-2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
......@@ -586,26 +596,6 @@ msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2018"
#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -645,6 +635,22 @@ msgstr "Ustaw jako tło ekranu blokady"
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
#: src/photos-preview-menu.ui:41
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: src/photos-primary-menu.ui:6
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: src/photos-primary-menu.ui:10
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/photos-primary-menu.ui:14
msgid "About Photos"
msgstr "O programie"
#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
......@@ -900,27 +906,27 @@ msgstr "Wysłanie zdjęcia się nie powiodło"
msgid "Sources"
msgstr "Źródła"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:171
msgid "New device discovered"
msgstr "Wykryto nowe urządzenie"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:184
msgid "Import…"
msgstr "Zaimportuj…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:214
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Dane uwierzytelniania serwisu %s wygasły"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:221
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: src/photos-thumbnailer.c:76
#: src/photos-thumbnailer.c:74
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Używany adres D-Bus"
......@@ -1046,6 +1052,10 @@ msgstr "Hometown"
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: src/photos-tracker-controller.c:168
#: src/photos-tracker-controller.c:174
msgid "Unable to find Tracker on your operating system"
msgstr "Nie można odnaleźć usługi Tracker w systemie operacyjnym"
#: src/photos-tracker-controller.c:176
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nie można pobrać listy zdjęć"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment