Commit 2647e8e5 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 471cb7ce
Pipeline #57144 passed with stage
in 9 minutes and 55 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-15 10:15+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-17 09:07+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Fotografies"
......@@ -37,10 +37,10 @@ msgid ""
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Accediu, organitzeu i compartiu les vostres fotografies amb el GNOME. "
"Un substitut simple i elegant del gestor de fitxers "
"en la gestió d'imatges. Millora, retalla i edita instantàniament. S'integra "
"transparentment amb el núvol mitjançant els comptes en línia del GNOME."
"Accediu, organitzeu i compartiu les vostres fotografies amb el GNOME. Un "
"substitut simple i elegant del gestor de fitxers en la gestió d'imatges. "
"Millora, retalla i edita instantàniament. S'integra transparentment amb el "
"núvol mitjançant els comptes en línia del GNOME."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "You can:"
......@@ -62,7 +62,8 @@ msgstr "Accedir a les fotografies de Facebook o Flickr"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Visualitzar fotografies en televisors, portàtils o altres visualitzadors DNLA de la vostra xarxa"
"Visualitzar fotografies en televisors, portàtils o altres visualitzadors "
"DNLA de la vostra xarxa"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
......@@ -80,7 +81,9 @@ msgstr "Seleccionar les preferides"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr "Editar fàcilment les fotografies en l'aplicació o obrir-les en un editor més potent per fer canvis més avançats"
msgstr ""
"Editar fàcilment les fotografies en l'aplicació o obrir-les en un editor més "
"potent per fer canvis més avançats"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
......@@ -124,11 +127,11 @@ msgstr "Finestra maximitzada"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Estat maximitzat de la finestra"
#: src/photos-application.c:167
#: src/photos-application.c:164
msgid "Show the empty state"
msgstr "Mostra l'estat buit"
#: src/photos-application.c:168
#: src/photos-application.c:165
msgid "Show the application's version"
msgstr "Mostra la versió de l'aplicació"
......@@ -141,7 +144,7 @@ msgstr "Mostra la versió de l'aplicació"
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-application.c:1398 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B del %Y"
......@@ -150,7 +153,7 @@ msgstr "%-d %B del %Y"
msgid "Album"
msgstr "Àlbum"
#: src/photos-base-item.c:2831
#: src/photos-base-item.c:2840
msgid "Screenshots"
msgstr "Captures de pantalla"
......@@ -179,39 +182,39 @@ msgstr "Dispositius renderitzadors DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "«%s» editat"
#: src/photos-embed.c:823
#: src/photos-embed.c:829
msgid "Collection View"
msgstr "Vista de col·lecció"
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
#: src/photos-embed.c:832 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Àlbums"
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Preferits"
#: src/photos-embed.c:834
#: src/photos-embed.c:840
msgid "Import"
msgstr "Importa"
#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "No albums found"
msgstr "No s'ha trobat cap àlbum"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:124
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Les fotografies destacades apareixeran aquí"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:134
msgid "No photos found"
msgstr "No s'ha trobat cap fotografia"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:163
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Podeu crear àlbums des de la vista de fotografies"
......@@ -219,7 +222,7 @@ msgstr "Podeu crear àlbums des de la vista de fotografies"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:184
msgid "Online Accounts"
msgstr "Comptes en línia"
......@@ -227,7 +230,7 @@ msgstr "Comptes en línia"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "Pictures folder"
msgstr "Carpeta d'imatges"
......@@ -236,12 +239,12 @@ msgstr "Carpeta d'imatges"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:198
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Les fotografies dels %s i de la %s apareixeran aquí."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:208
msgid "Try a different search"
msgstr "Proveu amb una cerca diferent"
......@@ -267,8 +270,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Reduïda"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
......@@ -288,36 +291,36 @@ msgstr "%d×%d px (%s GB)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "S'està calculant la mida d'exportació..."
#: src/photos-export-notification.c:334
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "S'ha produït un error en exportar: no hi ha prou espai en disc"
#: src/photos-export-notification.c:336
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "S'ha produït un error en exportar"
#: src/photos-export-notification.c:343
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "«%s» exportat"
#: src/photos-export-notification.c:347
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d element exportat"
msgstr[1] "%d elements exportats"
#: src/photos-export-notification.c:364
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analitza"
#: src/photos-export-notification.c:369
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Buida la paperera"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:386 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Obre"
......@@ -325,7 +328,7 @@ msgstr "Obre"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:396
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Carpeta d'exportació"
......@@ -333,7 +336,7 @@ msgstr "Carpeta d'exportació"
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#: src/photos-google-item.c:98
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
......@@ -390,70 +393,75 @@ msgstr "Selecciona-ho tot"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Exporta les fotografies seleccionades"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Imprimeix les fotografies seleccionades"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Suprimeix les fotografies seleccionades"
#: src/photos-help-overlay.ui:122
#: src/photos-help-overlay.ui:129
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Vista fotografia"
#: src/photos-help-overlay.ui:126
#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Edita"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Exporta"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Imprimeix"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Apropa"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Allunya"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Millor ajust"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Menú d'acció"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pantalla completa"
#: src/photos-help-overlay.ui:191
#: src/photos-help-overlay.ui:198
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Vista d'edició"
#: src/photos-help-overlay.ui:195
#: src/photos-help-overlay.ui:202
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
......@@ -503,6 +511,11 @@ msgstr "S'estan indexant les fotografies"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Mentre duri el procés, algunes fotografies no estaran disponibles"
#: src/photos-item-manager.c:824
#, c-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "No s'ha pogut carregar «%s»"
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Local"
......@@ -533,40 +546,40 @@ msgstr[1] "Selecciona els elements a importar (%u seleccionats)"
msgid "Back"
msgstr "Enrere"
#: src/photos-main-toolbar.c:331
#: src/photos-main-toolbar.c:351
msgid "Select Items"
msgstr "Selecciona els elements"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Obre amb %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Suprimeix dels preferits"
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Afegeix als preferits"
#: src/photos-main-toolbar.c:472
#: src/photos-main-toolbar.c:494
msgid "Done"
msgstr "Fet"
#: src/photos-main-toolbar.c:507
#: src/photos-main-toolbar.c:530
msgid "_Select"
msgstr "_Selecciona"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
#
......@@ -577,26 +590,6 @@ msgstr ""
"Jordi Mas i Hernandez <jmas@softcatala.org>\n"
"Carles Ferrando <carles.ferrando@gmail.com>"
#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pantalla completa"
#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Dreceres"
#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "_D'acord"
......@@ -636,6 +629,22 @@ msgstr "Estableix com fons de pantalla bloqueig"
msgid "Properties"
msgstr "Propietats"
#: src/photos-preview-menu.ui:41
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pantalla completa"
#: src/photos-primary-menu.ui:6
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Dreceres"
#: src/photos-primary-menu.ui:10
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: src/photos-primary-menu.ui:14
msgid "About Photos"
msgstr "Quant al Fotografies"
#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
......@@ -890,27 +899,27 @@ msgstr "S'ha produït un error en pujar una fotografia"
msgid "Sources"
msgstr "Fonts"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:171
msgid "New device discovered"
msgstr "S'ha descobert un nou dispositiu"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:184
msgid "Import…"
msgstr "Importa…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:214
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Les credencials %s han vençut."
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:221
msgid "Settings"
msgstr "Paràmetres"
#: src/photos-thumbnailer.c:76
#: src/photos-thumbnailer.c:74
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Adreça D-Bus a utilitzar"
......@@ -1036,7 +1045,10 @@ msgstr "Hometown"
msgid "Filters"
msgstr "Filtres"
#: src/photos-tracker-controller.c:168
#: src/photos-tracker-controller.c:174
msgid "Unable to find Tracker on your operating system"
msgstr "No es pot trobar el Tracker al sistema operatiu"
#: src/photos-tracker-controller.c:176
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "No es pot obtenir el llistat de fotografies"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment