Commit ed7ac9cf authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator
Browse files

Update Slovak translation

(cherry picked from commit f408c07f)
parent 04604548
Pipeline #289284 passed with stages
in 13 minutes and 55 seconds
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-25 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-04 11:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-04-27 15:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-11 13:59+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -15,11 +15,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.3\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:144
#: src/photos-application.c:3030 src/photos-embed.c:823
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:101
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"
......@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr ""
"Jednoducho upravovať vaše obrázky v aplikácii, alebo odosielať do plne "
"funkčného editora pre pokročilejšie úpravy"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:81
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:99
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -121,12 +121,12 @@ msgstr "Maximalizované okno"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav okna"
#: src/photos-application.c:164
#: src/photos-application.c:168
msgid "Show the empty state"
msgstr "Zobrazí prázdny stav"
# cmd line desc
#: src/photos-application.c:165
#: src/photos-application.c:169
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"
......@@ -139,25 +139,25 @@ msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1398 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-application.c:1313 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d. %B %Y"
#: src/photos-base-item.c:1037
#: src/photos-base-item.c:1036
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2845
#: src/photos-base-item.c:2857
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
#: src/photos-delete-notification.c:136
#: src/photos-delete-notification.c:156
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "Súbor „%s“ odstránený"
#: src/photos-delete-notification.c:139
#: src/photos-delete-notification.c:159
#, c-format
msgid "%d item deleted"
msgid_plural "%d items deleted"
......@@ -165,7 +165,7 @@ msgstr[0] "%d položiek odstránených"
msgstr[1] "%d položka odstránená"
msgstr[2] "%d položky odstránené"
#: src/photos-delete-notification.c:146 src/photos-done-notification.c:119
#: src/photos-delete-notification.c:166 src/photos-done-notification.c:119
msgid "Undo"
msgstr "Vrátiť späť"
......@@ -178,39 +178,39 @@ msgstr "Vykresľovacie zariadenia DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "Súbor „%s“ upravený"
#: src/photos-embed.c:829
#: src/photos-embed.c:828
msgid "Collection View"
msgstr "Zobrazenie zbierky"
#: src/photos-embed.c:832 src/photos-search-type-manager.c:129
#: src/photos-embed.c:831 src/photos-search-type-manager.c:83
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:137
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:92
msgid "Favorites"
msgstr "Obľúbené"
#: src/photos-embed.c:840
#: src/photos-embed.c:841
msgid "Import"
msgstr "Importovať"
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:335
#: src/photos-embed.c:844 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "No albums found"
#: src/photos-empty-results-box.c:116
msgid "No Albums Found"
msgstr "Nenašli sa žiadne albumy"
#: src/photos-empty-results-box.c:124
msgid "Starred photos will appear here"
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "Starred Photos Will Appear Here"
msgstr "Tu budú zobrazené fotografie označené hviezdičkou"
#: src/photos-empty-results-box.c:134
msgid "No photos found"
#: src/photos-empty-results-box.c:130
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenašli sa žiadne fotografie"
#: src/photos-empty-results-box.c:163
#: src/photos-empty-results-box.c:155
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Môžete vytvárať albumy zo zobrazenia fotografií"
......@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Môžete vytvárať albumy zo zobrazenia fotografií"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:184
#: src/photos-empty-results-box.c:176
msgid "Online Accounts"
msgstr "účtov služieb"
......@@ -226,7 +226,7 @@ msgstr "účtov služieb"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:183
msgid "Pictures folder"
msgstr "priečinka Obrázky"
......@@ -235,14 +235,14 @@ msgstr "priečinka Obrázky"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:198
#: src/photos-empty-results-box.c:190
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Tu budú zobrazené fotografie z vašich %s a %s."
#: src/photos-empty-results-box.c:208
msgid "Try a different search"
msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné"
#: src/photos-empty-results-box.c:200
msgid "Try a different search."
msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné."
#: src/photos-export-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
......@@ -267,8 +267,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "Z_redukovaná"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:487 src/photos-main-toolbar.c:523
#: src/photos-main-toolbar.c:634
#: src/photos-main-toolbar.c:488 src/photos-main-toolbar.c:524
#: src/photos-main-toolbar.c:635
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
......@@ -498,37 +498,37 @@ msgstr "_Pridať"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-indexing-notification.c:164
#: src/photos-indexing-notification.c:163
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Získavajú sa fotografie zo služby %s"
#: src/photos-indexing-notification.c:167
#: src/photos-indexing-notification.c:166
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "Získavajú sa fotografie z účtov služieb"
#: src/photos-indexing-notification.c:202
#: src/photos-indexing-notification.c:193
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Prebieha indexovanie vašich fotografií"
#: src/photos-indexing-notification.c:203
#: src/photos-indexing-notification.c:194
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Niektoré fotografie nemusia byť počas tohoto procesu dostupné"
#: src/photos-item-manager.c:824
#: src/photos-item-manager.c:845
#, c-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Ale nie! Nepodarilo sa načítať fotografiu „%s“"
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:241 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Miestne"
#: src/photos-main-toolbar.c:79
#: src/photos-main-toolbar.c:80
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ju vyberiete"
#: src/photos-main-toolbar.c:81
#: src/photos-main-toolbar.c:82
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -537,11 +537,11 @@ msgstr[1] "%d vybratá"
msgstr[2] "%d vybraté"
# tooltip
#: src/photos-main-toolbar.c:169
#: src/photos-main-toolbar.c:170
msgid "Select items for import"
msgstr "Vyberte položky na importovanie"
#: src/photos-main-toolbar.c:173
#: src/photos-main-toolbar.c:174
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
......@@ -549,36 +549,36 @@ msgstr[0] "Vyberte položky na importovanie (%u vybraných)"
msgstr[1] "Vyberte položky na importovanie (%u vybraná)"
msgstr[2] "Vyberte položky na importovanie (%u vybrané)"
#: src/photos-main-toolbar.c:216
#: src/photos-main-toolbar.c:217
msgid "Back"
msgstr "Späť"
# tooltip
#: src/photos-main-toolbar.c:350
#: src/photos-main-toolbar.c:351
msgid "Select Items"
msgstr "Vyberie položky"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:410 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:411 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otvoriť pomocou programu %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:441 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:442 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odstrániť z obľúbených"
#: src/photos-main-toolbar.c:446 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:447 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pridá medzi obľúbené"
#: src/photos-main-toolbar.c:491
#: src/photos-main-toolbar.c:492
msgid "Done"
msgstr "Dokončiť"
#: src/photos-main-toolbar.c:527
#: src/photos-main-toolbar.c:528
msgid "_Select"
msgstr "Vyb_rať"
......@@ -853,7 +853,7 @@ msgstr "Zahodiť všetky úpravy"
msgid "Devices"
msgstr "Zariadenia"
#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:121
#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:74
#: src/photos-source-manager.c:396
msgid "All"
msgstr "Všetko"
......@@ -880,7 +880,7 @@ msgstr "Porovnávať"
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: src/photos-search-type-manager.c:178
#: src/photos-search-type-manager.c:126
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment