Commit d9a370d3 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 4a108677
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n" "Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-03 17:41+0000\n" "POT-Creation-Date: 2013-09-10 03:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 13:44+0200\n" "PO-Revision-Date: 2013-08-20 13:44+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
...@@ -19,6 +19,35 @@ msgstr "" ...@@ -19,6 +19,35 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n" "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Jednoduchá aplikace, kterou můžete používat pro přístup, uspořádávání a "
"sdílení svých fotografií v GNOME. Je zamýšlena jako snadná a elegantní "
"náhrada místo používání správce souborů k práci s fotkami. Díky účtům on-"
"line v GNOME umí bez problémů fungovat i s cloudem."
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:2
msgid "It lets you:"
msgstr "Můžete v ní dělat následující věci:"
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr content</"
"li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as background</li> "
"<li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow opening full "
"featured editor for more advanced changes</li>"
msgstr ""
"<li>Zobrazovat nedávno použité místní a on-line fotografie</li> <li>Dostat se "
"ke svému obsahu na službě Flickr</li> <li>Posílat fotografie do vzdálených "
"zařízení DLNA</li> <li>Nastavovat pozadí plochy</li> <li>Tisknout fotografie"
"</li> <li>Vybírat oblíbené</li> <li>Pro náročnější změny otevřít fotografie "
"v plnohodnotném editoru</li>"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505 #: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505
#: ../src/photos-search-type-manager.c:93 #: ../src/photos-search-type-manager.c:93
msgid "Photos" msgid "Photos"
...@@ -141,7 +170,7 @@ msgstr "O Fotkách" ...@@ -141,7 +170,7 @@ msgstr "O Fotkách"
msgid "Quit" msgid "Quit"
msgstr "Ukončit" msgstr "Ukončit"
#: ../src/photos-base-item.c:312 #: ../src/photos-base-item.c:303
msgid "Album" msgid "Album"
msgstr "Album" msgstr "Album"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment