Commit ce19ab86 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator
Browse files

Update Slovak translation

parent 7d76ab72
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-10 13:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-12 10:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-19 15:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-23 19:59+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -16,15 +16,15 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:688
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:674
#: ../src/photos-search-type-manager.c:135
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:491
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:477
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr ""
"Pristupujte k vašim fotografiám, organizujte a sprístupňujte ich v prostredí "
......@@ -74,6 +74,10 @@ msgstr "Vybrať obľúbené fotografie"
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Otvoriť plne funkčný editor pre pokročilejšie úpravy"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:12
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Pristupuje, organizuje a sprístupňuje fotografie"
......@@ -107,15 +111,15 @@ msgid "Window maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav okna"
# cmd line desc
#: ../src/photos-application.c:153
#: ../src/photos-application.c:157
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"
#: ../src/photos-base-item.c:617
#: ../src/photos-base-item.c:615
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:2540
#: ../src/photos-base-item.c:2546
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
......@@ -146,15 +150,15 @@ msgstr "Vykresľovacie zariadenia DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "Súbor „%s“ upravený"
#: ../src/photos-embed.c:692 ../src/photos-search-type-manager.c:120
#: ../src/photos-embed.c:678 ../src/photos-search-type-manager.c:120
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
#: ../src/photos-embed.c:696 ../src/photos-search-type-manager.c:128
#: ../src/photos-embed.c:682 ../src/photos-search-type-manager.c:128
msgid "Favorites"
msgstr "Obľúbené"
#: ../src/photos-embed.c:700 ../src/photos-main-toolbar.c:329
#: ../src/photos-embed.c:686 ../src/photos-main-toolbar.c:341
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"
......@@ -240,20 +244,20 @@ msgstr "%e. %B %Y"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Vypočítava sa veľkosť exportu…"
#: ../src/photos-export-notification.c:236
#: ../src/photos-export-notification.c:250
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Zlyhalo exportovanie: nedostatok miesta"
#: ../src/photos-export-notification.c:238
#: ../src/photos-export-notification.c:252
msgid "Failed to export"
msgstr "Zlyhalo exportovanie"
#: ../src/photos-export-notification.c:245
#: ../src/photos-export-notification.c:259
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Súbor „%s“ exportovaný"
#: ../src/photos-export-notification.c:249
#: ../src/photos-export-notification.c:263
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -261,24 +265,24 @@ msgstr[0] "%d položiek exportovaných"
msgstr[1] "%d položka exportovaná"
msgstr[2] "%d položky exportované"
#: ../src/photos-export-notification.c:267
#: ../src/photos-export-notification.c:281
msgid "Analyze"
msgstr "Analyzovať"
#: ../src/photos-export-notification.c:272
#: ../src/photos-export-notification.c:286
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdniť Kôš"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-export-notification.c:289 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:237 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
#: ../src/photos-export-notification.c:303 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:247 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: ../src/photos-export-notification.c:299
#: ../src/photos-export-notification.c:313
msgid "Export Folder"
msgstr "Exportovať priečinok"
......@@ -378,25 +382,40 @@ msgstr "Tlač"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Priblíženie"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddialenie"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Najlepšia veľkosť"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Odstránenie"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Ponuka akcií"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Režim na celú obrazovku"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Pohľad úprav"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušenie"
......@@ -425,11 +444,11 @@ msgstr "Niektoré fotografie nemusia byť počas tohoto procesu dostupné"
msgid "Local"
msgstr "Miestne"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:108
#: ../src/photos-main-toolbar.c:89
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ju vyberiete"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:110
#: ../src/photos-main-toolbar.c:91
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -437,39 +456,39 @@ msgstr[0] "%d vybratých"
msgstr[1] "%d vybratá"
msgstr[2] "%d vybraté"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:160
#: ../src/photos-main-toolbar.c:179
msgid "Back"
msgstr "Späť"
# tooltip
#: ../src/photos-main-toolbar.c:344
#: ../src/photos-main-toolbar.c:356
msgid "Select Items"
msgstr "Vyberie položky"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:438 ../src/photos-selection-toolbar.c:234
#: ../src/photos-main-toolbar.c:440 ../src/photos-selection-toolbar.c:244
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otvoriť pomocou programu %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:245
#: ../src/photos-main-toolbar.c:473 ../src/photos-selection-toolbar.c:255
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odstrániť z obľúbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:483 ../src/photos-selection-toolbar.c:250
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:260
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pridá medzi obľúbené"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:520 ../src/photos-main-toolbar.c:658
#: ../src/photos-main-toolbar.c:515 ../src/photos-main-toolbar.c:653
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:524
#: ../src/photos-main-toolbar.c:519
msgid "Done"
msgstr "Dokončiť"
#: ../src/photos-main-window.c:492
#: ../src/photos-main-window.c:478
msgid ""
"Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
"Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
......@@ -480,7 +499,7 @@ msgstr ""
"Autorské práva © 2012 - 2017 Red Hat, Inc."
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:502
#: ../src/photos-main-window.c:488
msgid "translator-credits"
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
......@@ -547,7 +566,7 @@ msgstr "Nastaviť ako uzamknutú obrazovku"
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/photos-print-notification.c:79
#: ../src/photos-print-notification.c:74
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Tlačí sa „%s“: %s"
......@@ -698,7 +717,7 @@ msgstr "Umiestnenie"
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:336
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:335
msgid "Exposure"
msgstr "Expozícia"
......@@ -819,7 +838,7 @@ msgstr "Vaše poverenia účtu služby %s vypršali"
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Adresa zbernice D-Bus, ktorá sa má použiť"
#: ../src/photos-tool-colors.c:315
#: ../src/photos-tool-colors.c:313
msgid "Brightness"
msgstr "Jas"
......@@ -827,71 +846,79 @@ msgstr "Jas"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: ../src/photos-tool-colors.c:376
#: ../src/photos-tool-colors.c:377
msgid "Blacks"
msgstr "Čierna"
#: ../src/photos-tool-colors.c:396
#: ../src/photos-tool-colors.c:398
msgid "Saturation"
msgstr "Sýtosť"
#: ../src/photos-tool-colors.c:423
#: ../src/photos-tool-colors.c:426
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
#: ../src/photos-tool-crop.c:119
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
msgid "Free"
msgstr "Voľný"
#: ../src/photos-tool-crop.c:120
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
msgid "Original"
msgstr "Pôvodný"
#: ../src/photos-tool-crop.c:121
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (štvorec)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:122
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
#: ../src/photos-tool-crop.c:128
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
#: ../src/photos-tool-crop.c:129
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
#: ../src/photos-tool-crop.c:130
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
#: ../src/photos-tool-crop.c:131
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1171
#: ../src/photos-tool-crop.c:1255
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Uzamknúť pomer strán"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1219
#: ../src/photos-tool-crop.c:1323
msgid "Landscape"
msgstr "Na šírku"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1334
msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1345
msgid "Reset"
msgstr "Obnoviť"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1236
#: ../src/photos-tool-crop.c:1365
msgid "Crop"
msgstr "Orezať"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:202
#: ../src/photos-tool-enhance.c:200
msgid "Sharpen"
msgstr "Doostrenie"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:222
#: ../src/photos-tool-enhance.c:221
msgid "Denoise"
msgstr "Odstránenie šumu"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment