Commit a86c5aef authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Added Swedish translation

parent 74eef3db
......@@ -40,6 +40,7 @@ sk
sl
sr
sr@latin
sv
te
tg
tr
......
# Swedish translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2014 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-05 19:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-05 23:09+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.4\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Ett enkelt program för att visa, organisera och dela dina foton i GNOME. Det "
"är tänkt som ett enkelt och elegant alternativ till att använda en "
"filhanterare för att hantera foton. Integration med molntjänster erbjuds "
"genom GNOME Nätkonton."
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2
msgid "It lets you:"
msgstr "Det låter dig:"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr content</"
"li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as background</li> "
"<li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow opening full "
"featured editor for more advanced changes</li>"
msgstr ""
"<li>Visa senaste bilder, både lokala och på nätet</li> <li>Ansluta till ditt "
"innehåll på Flickr</li> <li>Skicka foton till fjärr-DLNA-renderare</li> "
"<li>Använda som bakgrundsbild</li> <li>Skriva ut foton</li> <li>Välja "
"favoriter</li> <li>Öppna en fullfjädrad redigerare för mer avancerade "
"ändringar</li>"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1
#: ../src/photos-search-type-manager.c:124
msgid "Photos"
msgstr "Foton"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Visa, organisera och dela foton"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:3
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Foton;Bilder;"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Fönsterstorlek"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Fönsterstorlek (bredd och höjd)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Fönsterposition"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Fönsterposition (x och y)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Fönster maximerat"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:6
msgid "Window maximized state"
msgstr "Maximerat tillstånd för fönster"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:120 ../src/eog-exif-util.c:160
msgid "%a, %d %B %Y %X"
msgstr "%a, %d %B %Y %X"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
#: ../src/eog-exif-util.c:154
msgid "%a, %d %B %Y"
msgstr "%a, %d %B %Y"
#. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
#. the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:251
#, c-format
msgid "%.1f (lens)"
msgstr "%.1f (lins)"
#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
#. a 35mm film camera.
#: ../src/eog-exif-util.c:262
#, c-format
msgid "%.1f (35mm film)"
msgstr "%.1f (35mm-film)"
#: ../src/eog-image.c:595
#, c-format
msgid "Transformation on unloaded image."
msgstr "Transformering på ej inläst bild."
#: ../src/eog-image.c:623
#, c-format
msgid "Transformation failed."
msgstr "Transformering misslyckades."
#: ../src/eog-image.c:1047
#, c-format
msgid "EXIF not supported for this file format."
msgstr "EXIF stöds inte för detta filformat."
#: ../src/eog-image.c:1196
#, c-format
msgid "Image loading failed."
msgstr "Misslyckades med att läsa in bild."
#: ../src/eog-image.c:1727 ../src/eog-image.c:1847
#, c-format
msgid "No image loaded."
msgstr "Ingen bild inläst."
#: ../src/eog-image.c:1735 ../src/eog-image.c:1856
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Du har inte de behörigheter som krävs för att spara filen."
#: ../src/eog-image.c:1745 ../src/eog-image.c:1867
#, c-format
msgid "Temporary file creation failed."
msgstr "Misslyckades med att skapa temporär fil."
#: ../src/eog-uri-converter.c:984
#, c-format
msgid "At least two file names are equal."
msgstr "Åtminstone två filnamn är identiska."
#: ../src/eog-util.c:68
msgid "Could not display help for Image Viewer"
msgstr "Kunde inte visa hjälp för Bildvisare"
#: ../src/eog-util.c:116
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (ogiltig Unicode)"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:1
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:4
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: ../src/photos-base-item.c:345
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:804
msgid "Screenshots"
msgstr "Skärmbilder"
#: ../src/photos-dlna-renderers-dialog.ui.h:1
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "DLNA-renderingsenheter"
#: ../src/photos-embed.c:717
msgid "Recent"
msgstr "Senaste"
#: ../src/photos-embed.c:724 ../src/photos-search-type-manager.c:109
msgid "Albums"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-embed.c:731 ../src/photos-search-type-manager.c:117
msgid "Favorites"
msgstr "Favoriter"
#: ../src/photos-embed.c:738 ../src/photos-main-toolbar.c:280
msgid "Search"
msgstr "Sök"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:113
msgid "Name your first album"
msgstr "Namnge ditt första album"
#. Translators: this should be translated in the context of the "You
#. * can add your online accounts in Settings" sentence below
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
#. Translators: %s here is "Settings", which is in a separate string
#. * due to markup, and should be translated only in the context of
#. * this sentence.
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:139
#, c-format
msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "Du kan lägga till dina nätkonton i %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:189
msgid "No Albums Found"
msgstr "Inga album hittades"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "No Favorites Found"
msgstr "Inga favoriter hittades"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:198
msgid "No Photos Found"
msgstr "Inga foton hittades"
#: ../src/photos-facebook-item.c:191 ../src/photos-facebook-item.c:221
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: ../src/photos-fetch-metas-job.c:163
msgid "Untitled Photo"
msgstr "Namnlöst foto"
#: ../src/photos-flickr-item.c:276 ../src/photos-flickr-item.c:323
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr.
#.
#: ../src/photos-indexing-notification.c:173
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Hämtar foton från %s"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:176
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "Hämtar foton från nätkonton"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:213
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Dina foton indexeras"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:214
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Några foton kanske inte är tillgängliga under denna process"
#: ../src/photos-load-more-button.c:73 ../src/photos-load-more-button.c:194
msgid "Load More"
msgstr "Läs in fler"
#: ../src/photos-load-more-button.c:86
msgid "Loading…"
msgstr "Läser in…"
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:134
msgid "Local"
msgstr "Lokalt"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:108
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Klicka på objekt för att markera dem"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:110
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d markerat"
msgstr[1] "%d markerade"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:156
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:296
msgid "Select Items"
msgstr "Markera objekt"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:418 ../src/photos-selection-toolbar.c:278
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Öppna med %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:577
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/photos-main-window.c:455
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Titta på, organisera och dela dina foton i GNOME"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:467
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:76
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:77
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Organisera"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:281
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:437
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:2
msgid "Print…"
msgstr "Skriv ut…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:3
msgid "Display on…"
msgstr "Visa på…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:4
msgid "Set as Background"
msgstr "Använd som bakgrund"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:650
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:461
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:209
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:290
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Ta bort från favoriter"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:214
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:296
msgid "Add to favorites"
msgstr "Lägg till i favoriter"
#: ../src/photos-print-notification.c:76
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Skriver ut ”%s”: %s"
#: ../src/photos-print-operation.c:272
msgid "Image Settings"
msgstr "Bildinställningar"
#: ../src/photos-print-setup.c:895
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: ../src/photos-print-setup.c:898
msgid "_Left:"
msgstr "_Vänster:"
#: ../src/photos-print-setup.c:899
msgid "_Right:"
msgstr "_Höger:"
#: ../src/photos-print-setup.c:900
msgid "_Top:"
msgstr "_Topp:"
#: ../src/photos-print-setup.c:901
msgid "_Bottom:"
msgstr "B_otten:"
#: ../src/photos-print-setup.c:903
msgid "C_enter:"
msgstr "Ce_ntrering:"
#: ../src/photos-print-setup.c:907
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../src/photos-print-setup.c:908
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"
#: ../src/photos-print-setup.c:909
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"
#: ../src/photos-print-setup.c:910
msgid "Both"
msgstr "Båda"
#: ../src/photos-print-setup.c:923
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: ../src/photos-print-setup.c:926
msgid "_Width:"
msgstr "_Bredd:"
#: ../src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Height:"
msgstr "_Höjd:"
#: ../src/photos-print-setup.c:929
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Skalning:"
#: ../src/photos-print-setup.c:938
msgid "_Unit:"
msgstr "_Enhet:"
#: ../src/photos-print-setup.c:942
msgid "Millimeters"
msgstr "Millimeter"
#: ../src/photos-print-setup.c:943
msgid "Inches"
msgstr "Tum"
#: ../src/photos-print-setup.c:971
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:218
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:230
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:237
msgid "Source"
msgstr "Källa"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:243
msgid "Date Modified"
msgstr "Ändrad"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:251
msgid "Date Created"
msgstr "Skapad"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:261
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:270
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:280
msgid "Height"
msgstr "Höjd"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:295
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:305
msgid "Exposure"
msgstr "Exponering"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:315
msgid "Aperture"
msgstr "Bländare"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:325
msgid "Focal Length"
msgstr "Brännvidd"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:335
msgid "ISO Speed"
msgstr "ISO-hastighet"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:345
msgid "Flash"
msgstr "Blixt"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:536
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Av, utlöstes inte"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:538
msgid "On, fired"
msgstr "På, utlöstes"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:154
#: ../src/photos-search-type-manager.c:101 ../src/photos-source-manager.c:130
msgid "All"
msgstr "Alla"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:161
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:168
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:205
msgid "Match"
msgstr "Matcha"
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: ../src/photos-search-type-manager.c:154
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Markera alla"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Markera inget"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:445
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:453
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469
msgid "Add to Album"
msgstr "Lägg till i album"
#: ../src/photos-source-manager.c:174
msgid "Sources"
msgstr "Källor"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:96
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Kunde inte hämta fotolistan"
#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Klar"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment